Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40847
Назва: Аналіз біблеїзмів: стилістична і прагматична функції (на матеріалі промов українського президента П. Порошенка та 44-го президента США Б. Обами)
Автори: Добош, Оксана
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Добош О. Аналіз біблеїзмів: стилістична і прагматична функції (на матеріалі промов українського президента П. Порошенка та 44-го президента США Б. Обами) / Оксана Добош // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 158–163. — (8. Дискурсологія).
Bibliographic description: Dobosh O. Analiz bibleizmiv: stylistychna i prahmatychna funktsii (na materiali promov ukrainskoho prezydenta P. Poroshenka ta 44-ho prezydenta SShA B. Obamy) / Oksana Dobosh // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 158–163. — (8. Dyskursolohiia).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: фразеологізм
алюзія
градація
паралелізми
метафоричні конструкції
прагматична функція
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 158-163
Початкова сторінка: 158
Кінцева сторінка: 163
Короткий огляд (реферат): The article is dedicated to studying of the pragmatic stylistic functions of biblical words and phrases in the speeches of P. Poroshenko and B. Obama and their masterly use of the Bible as a precedent text. The paper analyses the pragmatic functions and stylistic devices of direct quotations and transformed biblical phrases as well as the words and expressions “produced” by the Bible.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40847
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://dovidka.biz.ua/frazeologizmibibliynogo-pohodzhennya/
Перелік літератури: 1. Андрейчук Н. І. Біблеїзми з точки зору когнітивної семантики / Н. І. Андрейчук, І. Д. Карамишева // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – 2000. – № 381 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 55–58.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. М. : Сов. Энциклопедия, 1969. – 607 с.
3.Зорівчак Р. П. Біблеїзми у нашому мовленні // Кримська Світлиця, 2006. –№38. – С. 103
4.Лексикон загального та порівняльного літературо- знавства / [ред. А. Волков]. – Чернівці : Золоті Литаври, 2001. – 636 с.
5.Лотоцька К. Стилістика англійської мови: Навч. посібник/ К. Лотоцька. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 254 с.
6.Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика. Терміно- логічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
7. Словник тропів і стилістичних фігур/автор-укладач В. Святовець. – К. : Академія, 2011. – 176 с.
8.Солошенко О. Д. Про визначення і типологію біблеїзмів / О. Д. Солошенко // Іноз. філологія. – Вип.111. – Львів,1999. – С. 132–138.
9.Худолій, А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX початку XXI [Текст] / А. О. Худолій . – Монографія. – Острог: Видавництво НаУОА, 2006. – 384 с.
10.Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови / Чабаненко Віктор Антонович. - Запоріжжя : Запоріз. держ. ун-т, 2002. - 351 с.
11.Черкас Н. В. Мовностилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі: дис…. канд. філол. наук / Н. В. Черкас. – Л., 2004. – 227 с.
12.Фразеологізми біблійного походження | Dovidka.biz.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovidka.biz.ua/frazeologizmibibliynogo-pohodzhennya/
References: 1. Andreichuk N. I. Bibleizmy z tochky zoru kohnityvnoi semantyky, N. I. Andreichuk, I. D. Karamysheva, Visnyk Derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2000, No 381 : Problemy linhvistyky naukovo-tekhnichnoho i khudozhnoho tekstu ta pytannia linhvometodyky, P. 55–58.
2. Akhmanova O. S. Slovar linhvisticheskikh terminov, O. S. Akhmanova. M. : Sov. Entsiklopediia, 1969, 607 p.
3.Zorivchak R. P. Bibleizmy u nashomu movlenni, Crimeaska Svitlytsia, 2006. –No 38, P. 103
4.Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturo- znavstva, [red. A. Volkov], Chernivtsi : Zoloti Lytavry, 2001, 636 p.
5.Lototska K. Stylistyka anhliiskoi movy: Navch. posibnyk/ K. Lototska, Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2008, 254 p.
6.Selivanova O. O. Suchasna linhvistyka. Termino- lohichna entsyklopediia, Olena Oleksandrivna Selivanova, Poltava : Dovkillia-K, 2006, 716 p.
7. Slovnyk tropiv i stylistychnykh fihur/avtor-ukladach V. Sviatovets, K. : Akademiia, 2011, 176 p.
8.Soloshenko O. D. Pro vyznachennia i typolohiiu bibleizmiv, O. D. Soloshenko, Inoz. filolohiia, Iss.111, Lviv,1999, P. 132–138.
9.Khudolii, A. O. Funktsionalni zminy u movi amerykanskoi publitsystyky kintsia XX pochatku XXI [Text], A. O. Khudolii , monograph, Ostroh: Vydavnytstvo NaUOA, 2006, 384 p.
10.Chabanenko V. A. Stylistyka ekspresyvnykh zasobiv ukrainskoi movy, Chabanenko Viktor Antonovych, Zaporizhzhia : Zaporiz. derzh. un-t, 2002, 351 p.
11.Cherkas N. V. Movnostylistychni zasoby vidobrazhennia bibliinykh motyviv u povoiennomu amerykanskomu romani: dys…. kand. filol. nauk, N. V. Cherkas, L., 2004, 227 p.
12.Frazeolohizmy bibliinoho pokhodzhennia | Dovidka.biz.ua [Electronic resource], Access mode: http://dovidka.biz.ua/frazeologizmibibliynogo-pohodzhennya/
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.