Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40844
Назва: Suggestive loading of quotations in newspaper language
Автори: Holtvian, Valentyna
Severenchuk, Iryna
Приналежність: Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Holtvian V. Suggestive loading of quotations in newspaper language / Valentyna Holtvian, Iryna Severenchuk // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 149–153. — (8. Дискурсологія).
Bibliographic description: Holtvian V. Suggestive loading of quotations in newspaper language / Valentyna Holtvian, Iryna Severenchuk // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 149–153. — (8. Dyskursolohiia).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: news discourse
direct and indirect quoting
suggestion
impression
insinuation
public opinion and attitude
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 149-153
Початкова сторінка: 149
Кінцева сторінка: 153
Короткий огляд (реферат): The article focuses on the analysis of quotations as a pervasive and a persuasive feature of news text and the instrument of suggestion which may significantly determine the way readers perceive media information.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40844
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lingv/2011/Bagrij%2057-64
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/12/89.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/21/7.pdf
http://www.confcontact.com/20110929/iy_lemesh.ph
http://librar.org.ua/sections_load.php
http://libfree.com/179538128_psihologiyasugestivniy_vpliv_lyudinu.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N131/N131p157-163.pdf
http://www.yogebooks.com/english/atkinson/1909suggestion.pdf
http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20manipulation.pdf
http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20News%20as%20Discourse.pdf
Перелік літератури: 1. Багрій О. І. Прийоми переконання у популярному психологічному дискурсі [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lingv/2011/Bagrij%2057-64.
2. Бехта І.А. Прагматика оповідного дискурсу у газетно-публіцистичному стилі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/12/89.pdf
3. Бойчук К.В. Мова газетних текстів як засіб впливу на читача // Наукові записки. – Вип. 11. – Острог, 2009. – С. 135-139.
4. Гончар О. С. Публіцистичний дискурс та його функції [ Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/21/7.pdf
5. Загнітко А. Сучасний політичний газетний дискурс: риторика і синтаксис / А. Загнітко // Вісник наукового товариства ім. Шевченка. – 2007. – т. 16. – С. 5-19.
6. Лемеш В. Г. Засоби маніпулятивного впливу у смисловому просторі англомовного медіа тексту [Електронний ресурс]. ˗ Режим доступу:http://www.confcontact.com/20110929/iy_lemesh.ph.
7. Онишкевич Л. В. Функціонукання цитатного мовлення в газетному дискурсі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php
8. Ходаківський Є. І. Сугестивний вплив на людину. Психологія управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfree.com/179538128_psihologiyasugestivniy_vpliv_lyudinu.html
9. Чемерис І. М. Комунікативно-маніпуляційні технології, прийоми та методи масмедіа (на прикладі британського газетного дискурсу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N131/N131p157-163.pdf
10. Atkinson W.W. Suggestion and auto-suggestion [Electronic resource]. – Available at: http://www.yogebooks.com/english/atkinson/1909suggestion.pdf
11. Bell A. The Language of News Media / A. Bell. – Oxford: Blackwell, 1991. – 269p.
12. Fairclough N. Language and Power / N. Fairclough. – New York: Longman Inc, 2001. – 253p.
13. Van Dijk T. A. Discourse and manipulation [Electronic resource]. – Available at: http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20manipulation.pdf
14. Van Dijk T. A. News as Discourse [Electronic resource]. – Available at: http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20News%20as%20Discourse.pdf.
References: 1. Bahrii O. I. Pryiomy perekonannia u populiarnomu psykholohichnomu dyskursi [Electronic resource]. ˗ Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lingv/2011/Bagrij%2057-64.
2. Bekhta I.A. Prahmatyka opovidnoho dyskursu u hazetno-publitsystychnomu styli [Electronic resource], Access mode:http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/12/89.pdf
3. Boichuk K.V. Mova hazetnykh tekstiv yak zasib vplyvu na chytacha, Naukovi zapysky, Iss. 11, Ostroh, 2009, P. 135-139.
4. Honchar O. S. Publitsystychnyi dyskurs ta yoho funktsii [ Elektronnyi resurs], Access mode:http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/21/7.pdf
5. Zahnitko A. Suchasnyi politychnyi hazetnyi dyskurs: rytoryka i syntaksys, A. Zahnitko, Visnyk naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2007, V. 16, P. 5-19.
6. Lemesh V. H. Zasoby manipuliatyvnoho vplyvu u smyslovomu prostori anhlomovnoho media tekstu [Electronic resource]. ˗ Access mode:http://www.confcontact.com/20110929/iy_lemesh.ph.
7. Onyshkevych L. V. Funktsionukannia tsytatnoho movlennia v hazetnomu dyskursi [Electronic resource], Access mode: http://librar.org.ua/sections_load.php
8. Khodakivskyi Ye. I. Suhestyvnyi vplyv na liudynu. Psykholohiia upravlinnia [Electronic resource], Access mode: http://libfree.com/179538128_psihologiyasugestivniy_vpliv_lyudinu.html
9. Chemerys I. M. Komunikatyvno-manipuliatsiini tekhnolohii, pryiomy ta metody masmedia (na prykladi brytanskoho hazetnoho dyskursu) [Electronic resource], Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N131/N131p157-163.pdf
10. Atkinson W.W. Suggestion and auto-suggestion [Electronic resource], Available at: http://www.yogebooks.com/english/atkinson/1909suggestion.pdf
11. Bell A. The Language of News Media, A. Bell, Oxford: Blackwell, 1991, 269p.
12. Fairclough N. Language and Power, N. Fairclough, New York: Longman Inc, 2001, 253p.
13. Van Dijk T. A. Discourse and manipulation [Electronic resource], Available at: http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20manipulation.pdf
14. Van Dijk T. A. News as Discourse [Electronic resource], Available at: http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20News%20as%20Discourse.pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_Holtvian_V-Suggestive_loading_of_149-153.pdf315,78 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2017_Holtvian_V-Suggestive_loading_of_149-153__COVER.png510,58 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.