Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40840
Назва: Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен
Автори: Синдега, Роксолана
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Синдега Р. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Роксолана Синдега // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 143–144. — (8. Дискурсологія).
Bibliographic description: Sindeha R. Dyskurs yak kohnityvno-komunikatyvnyi fenomen / Roksolana Sindeha // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 143–144. — (8. Dyskursolohiia).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: дискурс
комунікативна лінгвістика
комунікативний дискурс
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 143-144
Початкова сторінка: 143
Кінцева сторінка: 144
Короткий огляд (реферат): The paper deals with the discourse, which can be considered both as a living process of communication and the most common category of interpersonal interaction, formed as a result of speaking activities that takes place within a specific channel of communication and has different forms of expression
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40840
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.buzzwhack.com/indac.htm
Перелік літератури: 1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: Учеб. пособие для студ. филол. спец. высш. учеб. заведений / Н.Ф Алефиренко. – М.: Изд. центр "Академия", 2004. – 368 с.
2. Антрушина Г. Б. Лексикология английского языка: Учеб. пособие для студентов / Г. Б. Ант- рушина, О.В. Афанасьева , Н.Н. Морозова. – М.: Дрофа, 1999. —288 с.
3. Ґак В.Г. Беседы о французском слове. Из сравни- тельной лексикологии французского и русского языков / В.Г. Ґак. Изд. 2-е, испр. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 336 с.
4. Дубенец Э.М. Лексикология современного английс- кого языка: лекции и семинары. Пособие для студентов гуманитарных вузов / Э.М. Дубенец. – М.: "Глосса-Пресс", 2002. – 192 с.
5. Д’яков А.С. та ін. Основи термінотворення: Семант. та соціолінґвіст. аспекти / А.С. Д’яков , Т.Р. Кияк , З.Б. Куделько. – К.: Вид. дім „КМ Academia", 2000. – 218 с.
6. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. Ученик / В.В Елисеева. – СПб: СПбГУ, 2003. – 44 с.
7. Лайонз Джон. Язык и лингвистика. Вводный курс: Пер. с англ. / Джон Лайонз. – М. : Едиториал УРСС, 2004. –320 с.
8. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підруч. для ін-тів і фак. інозем. мов. / М.І. Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 256 с.
9. Серебреникова Б.А. Общее языкознание. Формы существования, функции, история язика / Б.А. Се- ребреникова. – М.: Изд. "Наука", 1970. – 597 с.
10. Buzzword Compliant Dictionary. A Tongue-in-Cheek Production of Walston One Communications. © Copyright 2000-2003, Walston One Communications. http://www.buzzwhack.com/indac.htm
References: 1. Alefirenko N.F. Teoriia iazyka. Vvodnyi kurs: Ucheb. posobie dlia stud. filol. spets. vyssh. ucheb. zavedenii, N.F Alefirenko, M., Izd. tsentr "Akademiia", 2004, 368 p.
2. Antrushina H. B. Leksikolohiia anhliiskoho iazyka: Ucheb. posobie dlia studentov, H. B. Ant- rushina, O.V. Afanaseva , N.N. Morozova, M., Drofa, 1999. -288 p.
3. Gak V.H. Besedy o frantsuzskom slove. Iz sravni- telnoi leksikolohii frantsuzskoho i russkoho iazykov, V.H. Gak. Izd. 2-e, ispr, M., Editorial URSS, 2004, 336 p.
4. Dubenets E.M. Leksikolohiia sovremennoho anhliis- koho iazyka: lektsii i seminary. Posobie dlia studentov humanitarnykh vuzov, E.M. Dubenets, M., "Hlossa-Press", 2002, 192 p.
5. Diakov A.S. and other Osnovy terminotvorennia: Semant. ta sotsiolingvist. aspekty, A.S. Diakov , T.R. Kyiak , Z.B. Kudelko, K., Vyd. dim "KM Academia", 2000, 218 p.
6. Eliseeva V.V. Leksikolohiia anhliiskoho iazyka. Uchenik, V.V Eliseeva, SPb: SPbHU, 2003, 44 p.
7. Laionz Dzhon. Iazyk i linhvistika. Vvodnyi kurs: transl. from English, Dzhon Laionz, M. : Editorial URSS, 2004. –320 p.
8. Mostovyi M.I. Leksykolohiia anhliiskoi movy: Pidruch. dlia in-tiv i fak. inozem. mov., M.I. Mostovyi, Kh., Osnova, 1993, 256 p.
9. Serebrenikova B.A. Obshchee iazykoznanie. Formy sushchestvovaniia, funktsii, istoriia iazika, B.A. Se- rebrenikova, M., Izd. "Nauka", 1970, 597 p.
10. Buzzword Compliant Dictionary. A Tongue-in-Cheek Production of Walston One Communications. © Copyright 2000-2003, Walston One Communications. http://www.buzzwhack.com/indac.htm
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_Sindeha_R-Dyskurs_yak_kohnityvno_143-144.pdf244,16 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2017_Sindeha_R-Dyskurs_yak_kohnityvno_143-144__COVER.png522,68 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.