Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40833
Назва: Системи бібліо- й термінографічної інформації з української лінгвостилістики ХХ – початку ХХІ ст.
Автори: Бибик, Світлана
Приналежність: Інститут української мови НАН України
Бібліографічний опис: Бибик С. Системи бібліо- й термінографічної інформації з української лінгвостилістики ХХ – початку ХХІ ст. / Світлана Бибик // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 117–119. — (6. Термінознавство).
Bibliographic description: Bibik S. Systemy biblio- y terminohrafichnoi informatsii z ukrainskoi linhvostylistyky KhKh – pochatku KhKhI st. / Svitlana Bybyk // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 117–119. — (6. Terminoznavstvo).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: лінгвостилістика
термін
бібліографія
термінографія
лінгвостилістика
метатекст
метарозмітка
метабібліографія
ключове слово
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 117-119
Початкова сторінка: 117
Кінцева сторінка: 119
Короткий огляд (реферат): In this article the main attention is attracted to the sources of creation of terminographic works in linguostylistics. Among this sources we distinct the metabibliographic one, metalanguage indices of monographs, branch dictionares, guides, encyclopedia. Review of other sources is proposed with taking into account the time of their ediction and the methods of representation of metalanguages of linguostylistics. The full analysis was made of content and structure of biblioterminographic work “Ukrainian linguostylistics XX – beginning of XXI century: system of notion and bibliographical sources”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40833
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
Перелік літератури: 1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної кому- нікації / Ф. С. Бацевич. — К. : Довіра, 2007. —205 с.
2. Віталій Макарович Русанівський: бібліогр. до 75- річчя / вступ. ст., упоряд. Н. Г. Озерова.— К. : Довіра, 2006. — 45 с.
3. Галина Прокопівна Їжакевич: Біобібліографія / упоряд. І.А. Синиця. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. —56 с.
4. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності / С. Я. Єрмоленко. — К. : Довіра, 1999. — 432 с.
5. Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. — К.: Академвидав, 2013. — 320 с.
6. Іван Костянтинович Білодід / вступ. ст. В. М. Русанівського ; покажч. друк. пр. уклали : Н. Ф. Королевич, Л. П. Мостицька. — К. : Наук. думка, 1976. —59 с.
7. Леонід Арсенійович Булаховський / вступ. ст. І. К. Білодіда ; бібліогр. склала Н. Ф. Гретченко. — К. : Вид-во АН УРСР, 1958. —31 с.
8. Словарь славянской лингвистической терми- нологии / науч. ред. А. Едличка. — Praha, 1977.— 553 с.
9. Українська лінгвостилістика ХХ — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / за ред. С. Я. Єрмоленко. — К. : Грамота, 2007. — 366 с.
10. Шкляревський В. Г. Метарозмітка корпусів текс- тів: стандарти і реалізація / В. Г. Шкляревський // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — 2014.— Вип. 49.— С. 300-303.
References: 1. Batsevych F. S. Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komu- nikatsii, F. S. Batsevych, K. : Dovira, 2007. -205 p.
2. Vitalii Makarovych Rusanivskyi: bibliohr. do 75- richchia, vstup. st., uporiad. N. H. Ozerova, K. : Dovira, 2006, 45 p.
3. Halyna Prokopivna Yizhakevych: Biobibliohrafiia, uporiad. I.A. Synytsia, K. : Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho, 2009. -56 p.
4. Yermolenko S. Ya. Narysy z ukrainskoi slovesnosti, S. Ya. Yermolenko, K. : Dovira, 1999, 432 p.
5. Zhurnalistyka: slovnyk-dovidnyk, avt.-uklad. I. L. Mykhailyn, K., Akademvydav, 2013, 320 p.
6. Ivan Kostiantynovych Bilodid, vstup. st. V. M. Rusanivskoho ; pokazhch. druk. pr. uklaly : N. F. Korolevych, L. P. Mostytska, K. : Nauk. dumka, 1976. -59 p.
7. Leonid Arseniiovych Bulakhovskyi, vstup. st. I. K. Bilodida ; bibliohr. sklala N. F. Hretchenko, K. : Vyd-vo AN URSR, 1958. -31 p.
8. Slovar slavianskoi linhvisticheskoi termi- nolohii, nauch. red. A. Edlichka, Praha, 1977, 553 p.
9. Ukrainska linhvostylistyka KhKh - pochatku KhKhI st., systema poniat i bibliohrafichni dzherela, ed. S. Ya. Yermolenko, K. : Hramota, 2007, 366 p.
10. Shkliarevskyi V. H. Metarozmitka korpusiv teks- tiv: standarty i realizatsiia, V. H. Shkliarevskyi, Naukovi zapysky natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Filolohichna", 2014, Iss. 49, P. 300-303.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.