Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40830
Назва: Вербалізація атрибута довгий в українській картині світу
Автори: Журавель, Мар’яна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Журавель М. Вербалізація атрибута довгий в українській картині світу / Мар’яна Журавель // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 111–114. — (5. Когнітивна лінгвістика).
Bibliographic description: Zhuravel M. Verbalizatsiia atrybuta dovhyi v ukrainskii kartyni svitu / Mar’iana Zhuravel // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 111–114. — (5. Kohnityvna linhvistyka).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: фразеологія
прототип
атрибут
довгий
час
простір
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 111-114
Початкова сторінка: 111
Кінцева сторінка: 114
Короткий огляд (реферат): In this article verbalization of attribute 'long' based on the Ukrainian language phraseology material is explored and prototypical diatopical exposition available in Ukrainian linguistic image is analysed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40830
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://dcl.bas.bg/bulnc/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
http://sum.in.ua/p/2/330/2
Перелік літератури: 1. Андреев Э.П. К вопросу о размерности пространства // Вопросы философии. - 1965. - № 12.- С.70-79
2. АсоянЮ. Пространство // Культурология. Энциклопедия.— Т. 2.— М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – С. 304–311.
3. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / Мурад Давудович Ахундов – М.: Наука, 1982. – С. 224
4. Бахтин М. М. Время и пространство в романе / М. М. Бахтин // Вопросы лит. —1974. — №3. — С. 133-179
5. Български национален корпус (Bilgarski nacionalen korpus). URL: http://dcl.bas.bg/bulnc/
6. Близнюк О. Концепти життя і смерть крізь призму української та італійської ментальності. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. —2007. – С. 183–187.
7. Богуцький В. Міфогенна топіка як джерело просторових номінацій: когнітивно-аксіологічний аспект // Studia Linguistica. — Вип. 3. — 2009. – С. 20–27.
8. Валодзіна Т.В., Салавей Л.М. Слоўнік беларускіх народных параўнанняў. — Мінск: Беларус. Навука, 2011.
9. Варлыга А. Прыказкі Лагойшчыны. Нью-Ёрк, Мюнхен: БІНІМ, Фундацыя П. Крэчэўскага, 1966.
10. Голі-Оглу Т. Час і простір у східнослов’янській концептуальній картині світу та їх відображення в ритуальному дискурсі // Лінгвістичні студії.— Вип. 15. —2007. – С. 436–440.
11. Доброльожа Г. Красне слово — як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій / Г. Доброльожа. — Житомир: Волинь, 2003. — С. 160.
12. Іовхімчук Н. Номінації простору в українській народній пісні: автореф. дис ... канд. філол. наук:10.02.01 / Наталія Володимирівна Іовхімчук . – Луцьк : Б.в., 2010 . – С. 20
13. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Москва: Едиториал УРСС, 2004.
14. Левченко О. Українсько-російсько-білорусько- болгарсько-польський словник порівнянь / Левченко О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 748 с
15. Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире / А.М. Мостапаненко. - М.: Политиздат, 1974.- с. 240
16. Моторний О. Уявлення лужицьких сербів про час та простір як про дві важливі категорії людської свідомості на матеріалі фразеології / О. Моторний // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2012. - Вип. 56(1). - с. 198-203.
17. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше: Уклав М. Номис / упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. — К.: Либідь, 1993. — с. 768
18. Пазяк М. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток /М. Пазяк. Київ: Наукова думка, 2002
19. Рязановський Л. Пространство и время во фразеологии (оппозиция «Начало - Конец» в немецких устойчивых сочетаниях). Материалы ХL Междунар. филологической конф. (Санкт-Петербург, 14–19 марта 2011 г.). Вып. 23: Фразеология во времени и пространстве: сб. научн. тр. Х. Вальтер, В. М. Мокиенко, А. В. Савченко (ред.). Greifswald, Санкт- Петербург, 2012. С. 49–51.
20. Слухай Н. Відображення уявлень про міфопоетичний хронотоп у східнослов’янському мовно- концептуальному просторі. Слов’янський вісник Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету: Серія «Філологічні науки». Вип. 3. 2003. – с.13–17
21. Тараненко О. Г. Семантико-когнітивний підхід у лінгвоаналізі (на прикладі концептів-універсалій мудрість та простір) [Текст] : монографія / О. Г. Тараненко, С. Б. Фоміна. - Луганськ: Ноулідж, 2014. - 183 с. : рис. - Бібліогр.: с. 164-183
22. Редін Петро Простір і час в українській фразеології [Текст] : монографія / П. О. Редін; передмова В. М. Терещенка; уклад. покажч. Н. В. Піддубна, В. М. Терещенко, Н. В. Щербакова. – Х. : «ДрукарняМадрид», 2017. – 160 с.
23. Ужченко В. Д. , Ужченко Д. В. УЗЗ Фразеологічний словник української мови.— К. : Освіта, 1998. —224 с.; http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
24. Українські приказки, прислів’я і таке інше / [уклад. М. Номис]. — К.: Либідь, 1993.— с.768.
25. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / [упоряд. М. М. Пазяк]. — К.: Наукова думка, 2002. —392 с.
26. Филлмор 1988 – Филлмор Ч.Дж. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. – М., 1988.
27. Франко І. Галицько-руські народні приповідки: У 3-х т. / [зібрав, упорядкував і пояснив І. Франко]. — 2-е вид. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — Т. 1. — 832 с.; Т. 2. — 818 с.; Т. 3.— с.699.
28. Юрченко О. С. Словник стійких народних порівнянь / О. С. Юрченко , А. О. Івченко. — Х.: Основа, 1993. —176 с.
29. Bańko M. Słownik porównań. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2007.
30. Fauconnier, G., and M. Turner. Metaphor, Metonymy, and binding. // Metaphor and metonymy in comparison and contrast/ed. By René Dirven; Ralf Pörings. —Berlin; New York: Mouton de Gruyter,2003
31. Krzisnik, E. Izražanje prostora v slovenski frazeologiji. Slavistična revija 62/3. C. 375–384
32. Narodowy Korpus Języka Polskiego
33. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowionych polskich: t. 1–4. red. J. Krzyżanowski. Warszawa: Państwowy InstytutWydawniczy, 1969–1978.
34. Rosh E. Human categorization // Warren N. (Ed.) Advances in Cross Cultural Psychology. – 1977. – Vol. 1. – N. Y.: Academic Press. – P. 1 – 49
35. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
36. http://sum.in.ua/p/2/330/2
References: 1. Andreev E.P. K voprosu o razmernosti prostranstva, Voprosy filosofii, 1965, No 12, P.70-79
2. AsoianIu. Prostranstvo, Kulturolohiia. Entsiklopediia, V. 2, M., Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia (ROSSPEN), 2007, P. 304–311.
3. Akhundov M.D. Kontseptsii prostranstva i vremeni: istoki, evoliutsiia, perspektivy, Murad Davudovich Akhundov – M., Nauka, 1982, P. 224
4. Bakhtin M. M. Vremia i prostranstvo v romane, M. M. Bakhtin, Voprosy lit. -1974, No 3, P. 133-179
5. Bielharski natsionalen korpus (Bilgarski nacionalen korpus). URL: http://dcl.bas.bg/bulnc/
6. Blyzniuk O. Kontsepty zhyttia i smert kriz pryzmu ukrainskoi ta italiiskoi mentalnosti. Naukovyi chasopys NPU im. M.P.Drahomanova. Seriia 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov. -2007, P. 183–187.
7. Bohutskyi V. Mifohenna topika yak dzherelo prostorovykh nominatsii: kohnityvno-aksiolohichnyi aspekt, Studia Linguistica, Iss. 3, 2009, P. 20–27.
8. Valodzina T.V., Salavei L.M. Slounik belaruskikh narodnykh paraunanniau, Minsk: Belarus. Navuka, 2011.
9. Varlyha A. Prykazki Lahoishchyny. Niu-Erk, Miunkhen: BINIM, Fundatsyia P. Krecheuskaha, 1966.
10. Holi-Ohlu T. Chas i prostir u skhidnoslovianskii kontseptualnii kartyni svitu ta yikh vidobrazhennia v rytualnomu dyskursi, Linhvistychni studii, Iss. 15. -2007, P. 436–440.
11. Dobrolozha H. Krasne slovo - yak zolotyi kliuch: Postiini narodni porivniannia v hovirkakh Serednoho Polissia ta sumizhnykh terytorii, H. Dobrolozha, Zhytomyr: Volyn, 2003, P. 160.
12. Iovkhimchuk N. Nominatsii prostoru v ukrainskii narodnii pisni: avtoref. dys ... kand. filol. nauk:10.02.01, Nataliia Volodymyrivna Iovkhimchuk , Lutsk : B.v., 2010 , P. 20
13. Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory, kotorymi my zhivem. Moskva: Editorial URSS, 2004.
14. Levchenko O. Ukrainsko-rosiisko-bilorusko- bolharsko-polskyi slovnyk porivnian, Levchenko O, Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2011, 748 s
15. Mostepanenko A.M. Prostranstvo i vremia v makro-, meha- i mikromire, A.M. Mostapanenko, M., Politizdat, 1974, P. 240
16. Motornyi O. Uiavlennia luzhytskykh serbiv pro chas ta prostir yak pro dvi vazhlyvi katehorii liudskoi svidomosti na materiali frazeolohii, O. Motornyi, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna, 2012, Iss. 56(1), P. 198-203.
17. Nomys M. Ukrainski prykazky, pryslivia i take inshe: Uklav M. Nomys, uporiad., prymit. ta vstupna st. M. M. Paziaka, K., Lybid, 1993, P. 768
18. Paziak M. Ukrainski pryslivia, prykazky ta porivniannia z literaturnykh pamiatok /M. Paziak. Kyiv: Naukova dumka, 2002
19. Riazanovskii L. Prostranstvo i vremia vo frazeolohii (oppozitsiia "Nachalo - Konets" v nemetskikh ustoichivykh sochetaniiakh). Materialy KhL Mezhdunar. filolohicheskoi konf. (Sankt-Peterburh, 14–19 marta 2011 y.). Iss. 23: Frazeolohiia vo vremeni i prostranstve: sb. nauchn. tr. Kh. Valter, V. M. Mokienko, A. V. Savchenko (red.). Greifswald, Sankt- Peterburh, 2012. P. 49–51.
20. Slukhai N. Vidobrazhennia uiavlen pro mifopoetychnyi khronotop u skhidnoslovianskomu movno- kontseptualnomu prostori. Slovianskyi visnyk Rivnenskoho instytutu slovianoznavstva Kyivskoho slavistychnoho universytetu: Seriia "Filolohichni nauky". Iss. 3. 2003, P.13–17
21. Taranenko O. H. Semantyko-kohnityvnyi pidkhid u linhvoanalizi (na prykladi kontseptiv-universalii mudrist ta prostir) [Text] : monograph, O. H. Taranenko, S. B. Fomina, Luhansk: Noulidzh, 2014, 183 p. : rys, Bibliohr., P. 164-183
22. Redin Petro Prostir i chas v ukrainskii frazeolohii [Text] : monograph, P. O. Redin; peredmova V. M. Tereshchenka; uklad. pokazhch. N. V. Piddubna, V. M. Tereshchenko, N. V. Shcherbakova, Kh. : "DrukarniaMadryd", 2017, 160 p.
23. Uzhchenko V. D. , Uzhchenko D. V. UZZ Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy, K. : Osvita, 1998. -224 p.; http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
24. Ukrainski prykazky, pryslivia i take inshe, [uklad. M. Nomys], K., Lybid, 1993, P.768.
25. Ukrainski pryslivia, prykazky ta porivniannia z literaturnykh pamiatok, [uporiad. M. M. Paziak], K., Naukova dumka, 2002. -392 p.
26. Fillmor 1988 – Fillmor Ch.Dzh. Freimy i semantika ponimaniia, Novoe v zarubezhnoi linhvistike, Iss. 23, M., 1988.
27. Franko I. Halytsko-ruski narodni prypovidky: U 3-kh t., [zibrav, uporiadkuvav i poiasnyv I. Franko], 2-e vyd, Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2006, V. 1, 832 p.; V. 2, 818 p.; V. 3, P.699.
28. Yurchenko O. S. Slovnyk stiikykh narodnykh porivnian, O. S. Yurchenko , A. O. Ivchenko, Kh., Osnova, 1993. -176 p.
29. Bańko M. Słownik porównań. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2007.
30. Fauconnier, G., and M. Turner. Metaphor, Metonymy, and binding., Metaphor and metonymy in comparison and contrast/ed. By René Dirven; Ralf Pörings. -Berlin; New York: Mouton de Gruyter,2003
31. Krzisnik, E. Izražanje prostora v slovenski frazeologiji. Slavistična revija 62/3. P. 375–384
32. Narodowy Korpus Języka Polskiego
33. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowionych polskich: t. 1–4. red. J. Krzyżanowski. Warszawa: Państwowy InstytutWydawniczy, 1969–1978.
34. Rosh E. Human categorization, Warren N. (Ed.) Advances in Cross Cultural Psychology, 1977, Vol. 1, N. Y., Academic Press, P. 1 – 49
35. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
36. http://sum.in.ua/p/2/330/2
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.