Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40822
Назва: Лінгвістичні дослідження гендеру в Україні
Автори: Левченко, Олена
Приналежність: Національний університет «Львівська
політехніка»
Бібліографічний опис: Левченко О. Лінгвістичні дослідження гендеру в Україні / Олена Левченко // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 74–83. — (4. Гендерна лінгвістика).
Bibliographic description: Levchenko O. Linhvistychni doslidzhennia henderu v Ukraini / Olena Levchenko // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 74–83. — (4. Henderna linhvistyka).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: гендер
гендерна лінгвістика
фемінізація
гендерні стереотипи
гендерна ідентичність
гендерна чутливість мови
сексизм
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 74-83
Початкова сторінка: 74
Кінцева сторінка: 83
Короткий огляд (реферат): This paper is devoted to the study of the main directions of research into gender in modern Ukrainian linguistics. A conclusion is made that in general, gender linguistic research is focused on gender manifestation in the language and gender impact on communicative behavior. Existing papers are devoted to: word formation, in particular feminisation/ neofeminisation of the names of persons, and functioning; cultural linguistics, cognitive linguistics,‘conceptology’, ethnolinguistics; gender aspects of idiolect; discourse; the communicative aspect, in particular internet communication; the place of gender linguistics in the system of linguistic sciences, methods; gender stereotypesand gender identity; gender sensitivity of the language, sexism; markedness; gender representation in the language; gender issues in translation; terminology. In these research papers, conclusions are made on the basis of the following: research of linguistic phenomena only at one level, even on the basis of one fragment of the language picture of the world (names of persons by profession), in other words – unsystematic analysis; insufficient amount of linguistic material; a “specific” understanding of the quantitive method (the use of quantities obtained from a small amount of text material); while certain gender-marked nominative units are considered, their functioning frequency is not; as a factual base, researchers use phraseological material recorded in corresponding dictionaries, which reflect a certain stage of development of ideas in the linguistic community, but not the dynamics of the system itself; the cherishing of scientific and ‘non-scientific’ mythologemes; stereotypes; politization of the problem
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40822
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://cyberleninka.ru/article/n/znachennya-gendernihmarkeriv-
http://filologija.vukhf.lt/2-7/lassan.htm
http://naub.org.ua
http://cyber
http://cyberleninka.ru/article/n/genderna-lingvistika-vsistemi-
http://old.russ.ru/krug/20030303_dar.html
Перелік літератури: 1. АндрійченкоЮ. В. Гендерна маркованість одиниць мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М- во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 3-9.
2. АндрійченкоЮ. В. Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когні- тивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 20-25.
3. Архангельська А. М. "Чоловік" у слов`янських мовах : монографія / А. М. Архангельська; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2007. – 447 c.
4. Архангельська А. М. Ономасіологічна парадигма 'чоловік' у чеській та українській мовах: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 ; 10.02.01 / А. М. Архангельська ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. – К., 2008. – 41 с.
5. Архангельская А. Сексизм в языке: мифы и реальность / А. Архангельская. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. – 326 с. (а)
6. Архангельська А. М. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції / А. М. Архан- гельська // Мовознавство. – 2011. - №1. – С. 29-42. (б)
7. Архангельска А. Термінний апарат сучасної лінгвогендерології: проблеми і перспективи станов- лення / А. Архангельська // Людина. Комп’ютер. Ко- мунікація : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видав- ництво НУ "ЛП", 2015. – С. 91-94.
8. Архангельска А. Неофемінізація новітньої доби як чинник розбудови української мови: у пошуках втраченого? // Архангельска Алла // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метафорфози в українській мові та літературі: Монографія. – Оломоуць: Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. – С. 171-204.
9. Архіпова О. В. Епітети-вербалізатори концепту "чоловік” у сучасній українській прозі / Архіпо- ва О. В. // Лінгвістика. - 2013. - № 2. - С. 73-80.
10. Барвіна Н. О. Концепт жінка в українській фразеології: культурні стереотипии / Барвіна Н. О. // Лінгвістика. - 2013. - № 2. - С. 108-114.
11. Багратіон-Мухранська К. Короткий порівняль- ний аналіз символу зайця в українській та шотлан- дській етносвідомості (гендерний аспект) / Багратіон- Мухранська К. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської. – С. 19-23.
12. Бессонова О. Л. Порівняльний опис гендерних концептів у структурі ціннісної картини світу в англійській та українській мовах / О. Л. Бессонова // Вісник Сумського державного університету. – №4. – Суми : Вид-во СумДУ, 2002. – С. 17–23.
13. Біловус Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору // Мандрівець: всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – №2 (92). – С. 83-85.
14. Бондаренко К. Л. Зіставна лексикологія: (ген- дерний та соціолінгвістичний аспекти) : навч. посіб. для студ. ф-тів інозем. мов. / К. Л. Бондаренко, О. С. Бон- даренко. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 167 с.
15. Васильєва Е. В. Значення гендерних маркерів при перекладі офіційно-ділових промов // Вісник Маріупольського державного гуманітарного універ- ситету. – Сер.: Філологія. 2010. – №3. Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/znachennya-gendernihmarkeriv- pri-perekladi-ofitsiyno-dilovih
16. Велика І. О. Гендерний наратив як засіб кон- струювання рекламного дискурсу // Проблеми семан- тики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 46-50.
17. Вороніна Ю. В. Порівняння як елемент ідіостилю Люко Дашвар / Ю. В. Вороніна // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – 2011. – Вип. XXIV, ч. 1. – С. 425-433.
18. Гаврилащук О. Вибір самозвертання у художньо інтерпретованому внутрішньому мовленні жінок (лексикосемантичні особливості) / Гаврилащук О. // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць Донецький нац. ун-т. – 2012. – С. 96-100.
19. Гапон Н. Гендер у гуманітарному дискурсі: філософсько- психологічний аналіз / Н. Гапон. – Львів: Літопис, 2002. – 310 с.
20. Гендерна лінгвістика в Україні : історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : колективна монографія / Т. А. Космеда... [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди ; – Дрогобич : Коло, 2014. – 470 с.
21. Гончар Ю. Сучасний стан гендерної інтер- претації творчості Тараса Шевченка // Вісник Черка- ського національного університету ім. Б. Хмельни- цького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 22-30.
22. Гончар Ю. О. Гендерна інтерпретація худож- нього світу Тараса Шевченка: автореф. дис...канд. фі- лол. наук: 10.01.01 / Ю.О. Гончар ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 16 с.
23. Горошко О. "Квантитативний аспект гендерних досліджень у лінгвістиці (спроба рефлексії) / Горош- ко О. // Українська мова. – №3. – 2004. С. 67-74.
24. Горошко О. І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу // Вісник Міжнародного Слов’янського уні- верситету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск. – Харків, 2008. – С. 6-11. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1).
25. Горошко О. І., Галунова Н. М. Гендерно мар- кована лексика / Горошко О. І., Галунова Н. М. // Учёные записки Таврического национального универ- ситета им. В. И. Вернадского. – Серія «Філологія». – №19 (2). – 2006. – С. 99-102.
26. Дегтярьова Т. О. Особливості жіночого мовлення в гендерному аспекті: (на матеріалі англійської, української та російської мов) [Текст] / Т. О. Дег- тярьова // Вісник СДУ. Серія Філологічні науки. – 2004. – №1(60). – С. 46-52.
27. Демченко О. І. Гендерні стереотипи у літературі XX ст. (на матеріалі творчості Павла Глазового) / О. І. Демченко, Я. І. Рибалка // Український смисл : науковий збірник. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 38-49.
28. Дем'янова Н. О. Лінгвістична структура та ґендерні особливості звертань в українській і фран- цузькій мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Н. О. Дем'янова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний заклад "Південно- український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського". – Одеса : [б.в.], 2012. – 19 с.
29. Дмитренко С. О. Трансформація гендерних стереотипів в українській та російській мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник]. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 288-291.
30. Домилівська Л. В. Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 451-461.
31. Живіцька І. А. Паремії на означення рис ха- рактеру людини в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / І. А. Живіцька; Дніпро- петр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 c.
32. Жигоренко І. Ю. Концепт КОХАННЯ в сучасному німецькомовному й українському худож- ньому тексті: лінгвокогнітивні та функціональні особливості: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / І. Ю. Жигоренко ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – О., 2011. – 20 с.
33. Заза Ю. Спілкування в ситуації початку кому- нікативного контакту за наявності гендерної опозиції [Текст] / Юлія Заза // Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : монографія / авт. кол. : Р. Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська та ін. – Львів : ПАІС, 2010. – С. 161-180.
34. Іваненко І. І. Проблема "природа-людина" у літературно-художній інтерпретації Лесі Українки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. І. Іваненко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – 19 с.
35. Комов О. В. Гендерна диференціація українського мовлення (на матеріалі комп'ютерного дискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.02.01 / О. В. Комов; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 17 c.
36. Кордонець О. Феміністичний дискурс прози Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2010. – С. 39-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
37. Корольова В. В. Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 11-17.
38. Кравець Т. В. Об’єктивація гендерних стерео- типів в українському мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник]. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 252-257.
39. Куликовська Н. І. Модальність гендерно марко- ваних фразеологічних одиниць ті їх місце і роль в системі мови // Література та культура Полісся : Наукове видання. – Ніжин, 2006. – Вип. 33 : Північне Полісся в історико-культурному контексті. – С. 55-64.
40. Купцова Т. Концепт фемінінності в творчості Володимира Винниченка в контексті дослідження проблем гендерної рівності // Українознавчий альма- нах : спецвипуск – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи". – С. 118-121.
41. Курченко Л. М. Лінгвістичне конструювання гендерних відносин влади в дискурсі: до історії та ме- тодології досліджень // Studia linguistica : збірник наукових праць. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 306-313.
42. Кучерук О. Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях [Текст] / Оксана Кучерук // Дивослово. – 2005. – №8. – С. 56-58.
43. Лассан Э. «Надежда»: семантический и концептуальный анализ / Элеонора Лассан // RespetusPhilologikus 2(7), 2002. – Режим доступу: http://filologija.vukhf.lt/2-7/lassan.htm
44. Ключові слова російської і української мовних картин світу: міфологеми та реальність / О. Левченко // Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства : Проблеми прикладної лінгвістики. — № 9. – 2004. – С. 115–118 (а)
45. Лінгвокультурологія та її міфологеми / О. Левченко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Харків: ХНУ, 2004. – № 631. – Вип. 41. – С. 68–72. (Серія «Філологія») (б)
46. Левченко О. Стереотип чоловіка в жіночих прецедентних текстах та фразеології / О. Левченко // Słowo. Tekst. Czas IХ. Materiały Konferencji Naukowej. – Szczecin, 2008. – C. 61–68.
47. Левченко Е. Гендерный аспект компаративных фразеологических единиц / Левченко Е. // Мовна картина світу слов'ян і культура. – Т. 1. – Матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5-7 листопада 2010 р.). – Люблін-Рівне, 2010. – С. 44-49.
48. Левченко О. П. Порівняння як засіб вербалізації концепту Чоловік (на матеріалі української художньої прози) / Левченко О. П., Ліхнякевич І. О. // Слово в культурі та культура в слові : Монографія. – Оломоуць: Видавництво Університету ім. Ф. Палацького, 2014. – С. 35-54 (а).
49. Левченко О. Герої нашого часу: стереотипні уявлення лінгвоспільнот, відображені в порівняннях / О. Левченко // Etnolingwistyka i międzykulturowa komunikacja. Zeszyt naukowy. – Lublin, 2014. – T. 1. – S. 145–158 (б)
50. Левченко О. Гендерний аспект вживання порівнянь в сучасному українському художньому дискурсі / О. Левченко // New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Proceedings of the International Conference “Language as a Constitutive Element of a Gendered Society – Developments, Perspectives, and Possibilities in the Slavonic Languages”( Innsbruck, 1-4 October 2014). Herausgegeben von Scheller-Boltz, Dennis. // Die Welt der Slaven. Sammelbände Sborniki, Bd. 59). Wiesbaden: Harrassowitz. – 2015. – С. 269-282.
51. Левченко О. Порівняння як засіб вербалізації концепту Жінка (на матеріалі дослідницького корпусу сучасної української художньої прози) / О. Левченко // Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослі- дженнях [Текст] : монографія / [В. А. Широков та ін. ; за ред. О. П. Левченко] ; Нац. ун-т "Львів. Політех- ніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 87-101.
52. Левченко О. Гендерні особливості української художньої прози (за даними аналізу частотності колокацій у текстах 60-80-х та 2000-х років) // Олена Левченко, Ян Бутельський // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метафорфози в українській мові та літературі: Монографія. – Оломоуць: Університет ім. Ф.Палацького в Оломоуці, 2016. – С.299-334.
53. Литовченко Д. Гендерний аспект інтернет- спілкування (на матеріалі блогів, форумів та чатів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник]. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-291.
54. Ляшук Н. В. Автостереотипи українців у сприйнятті волинян : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. В. Ляшук; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 20 c.
55. Максим'юк Н. В. Висловлювання зі значенням відмови в українському художньому діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. В. Максим'юк; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ, 2014. – 20 c.
56. Малахова О. А. Гендер у сучасній українській лінгвістиці: джерела й перспективи / Гендерна осві- та – ресурс розвитку паритетної демократії: зб. Ма- теріалів міжнародної науково-практичної конференції (27-29 квітня 2011 р). –Тернопіль, 2011. – С. 366-369.
57. Малахова О. А. Гендерночутлива мова vs дискур- сивні влади: актуальні питання гендерної лінгвістики в Україні. – Гендерний журнал “Я”: Гендер. На часі. – Харків: ГІАЦ «КРОНА», 2014. – №2(36). – С. 53-37.
58. Малюга Н. М. Продукування фемінативів як спосіб подолання гендерної асиметрії в мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 162-168.
59. Мануйкін О. Український світ Василя Стефаника: гендерний підхід / О. Мануйкін, З. Панчук // Вісник Черкаського державного університету ім. Б. Хмель- ницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 30-37.
60. Маслова Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.naub.org.ua
61. Маслова Ю. П. Гендерний дискурс сучасних друкованих україномовних ЗМІ: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ю. П. Маслова ; ВНУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.
62. Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 57-68.
63. Маслова Ю. П. Мовна реперзентація гендеру / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2009. – Вип. 12. – С. 224–233.
64. Маслова Ю. П. Осмислення образів сучасного чоловіка через призму гендерної ідентичності (на матеріалах друкованих ЗМІ) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://naub.org.ua
65. Мацюк З. С. Людина і її буття у західнополіській фразеології: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / З. С. Мацюк ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.
66. МельникЮ. П. Об’єктивація гендерних стерео- типів у сучасній лінгвістичній науці / МельникЮ. П. // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – №45. – 2009. – С. 110-114.
67. Меншій А. М. Гендерні стереотипи у творчості М. Коцюбинського та М. Івченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Миколаїв, 2013. – С. 150-155. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)).
68. Мимченко Н. Гендерна вербалізація кольорів при зображенні факторів природи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного універ- ситету ім. В. Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
69. Мороз О. А. Гендерні стереотипи у фразеології (на матеріалі фразеологічних конотацій чоловічих і жіночих особових імен) // Вісник МДГУ. Сер.: Філологія. – 2010. – №3. Режим доступу: http://cyber leninka.ru/article/n/genderni-stereotipi-u-frazeologiyi-namateriali- frazeologichnih-konotatsiy-cholovichih-izhinochih-osobovih-imen
70. Навальна М. Розширення сфери функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі (на матеріалі мови інтернет-видання «Українська прав- да») / Марина Навальна // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр./ Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г. І. Мартинова. – 2014. – №18. – С. 98-102.
71. Навальна М. Функціонування іменників жіночої статі в мові інтернет-видання / Марина Навальна // Стиль і текст. – 2013. – №14. – С. 74-80.
72. Навальна М. І. Розширення сфери функціо- нування іменників на позначення осіб жіночої статі (на матеріалі мови інтернет-видання "Українська правда") / М. І. Навальна // Мовознавчий вісник. – 2014. – Вип. 18. – С. 98-102.
73. Нелюба А. М. «Гендерна лінгвістика» і малопро- дуктивні словотворчі засоби / А. М. Нелюба // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – №1(22) Частина ІІ. – С. 135-142.
74. Нелюба А. М. Інноваційні зрушення в українському жіночому словотворі / Нелюба А. М. // Лінгвістика. – 2011. – № 2 (23). – С. 49-59.
75. Олексійчук Ю. Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект. Режим доступу: http://naub.org.ua
76. Осіпова Т. Ф. Вербалізація маскулінних і фемінних стратегій і тактик невербальної комунікації / Осіпова Т. Ф. // Лінгвістичні дослідження. – №38. – 2014. – С. 188-194.
77. Панасенко Н. І. Гендерні стратегії пісенного дис- курсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 414-421.
78. Пелещишин А. М. Гендерні та вікові відмінності мови у Інтернет-комунікації / А. М. Пелещишин, С. С. Федушко // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во НУ "ЛП", 2010. – С. 88–90.
79. Пузиренко Я. В. Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Я. В. Пузиренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. – К., 2005. – 21 с.
80. Рубан Л. М. Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях // Філологічні трактати : науковий журнал. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, №4. – С. 62-66.
81. Руденко С. Гендерний аспект аналізу української глютонімії в етнолінгвістичному дискурсі /світлана Руденко // Лінгвокультурологічний та лінгвоекологічний підхід до вивчення одиниць мови і мовлення : Монографія / А. Архангельська, Т. Архан- гельська, О. Левченко, І. Мілєва, С. Руденко, О. Тищенко, Т. Шутковскі. – Оломоуць-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 197-218.
82. Рудюк Т. В. Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Рудюк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с.
83. Саліонович Л. М. Дискурс Івана Франка у вимірах гендерної лінгвістики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. М. Саліонович; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2012. – 20 c.
84. Саліонович Л. М. Особливості концептуалізації гендерно маркованих лексичних одиниць у російських і українських лексикографічних джерелах / Са- ліонович Л. М. // Ученые записки Таврического нацио- нального университета им. В. И.Вернадского. – Серия «Филология». – Том 19(58). – 2006.- №2. – С. 128-132.
85. СафьянЮ. Гендерная специфика концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах // Науковий вісник Східноєвропей- ського національного університету імені Лесі Україн- ки. – Луцьк, 2014. – С. 180-185. – (Серія: Філологічні науки ; №5(282) ; Мовознавство).
86. Семашко Т. Ф. Гендерна лінгвістика в системі сучасної мовознавчої науки // Вісник Маріу- польського державного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія. – 2010. – №3. Режим доступу:http://cyberleninka.ru/article/n/genderna-lingvistika-vsistemi- suchasnoyi-movoznavchoyi-nauki
87. Семенюк А. А. Гендерні та вікові особливості неконфліктного сімейного дискурсу // Науковий віс- ник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 40-48.
88. Сидельникова Л. В. Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л. В. Сидельникова, Є.О. Кононенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 319-324.
89. Сизова О. Ф. Гендерна культура оригіналу у перекладі: на матеріалі англомовних перекладів поезії Ліни Костенко і Павла Тичини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 147-152.
90. Сизова О. Ф. Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичності суб'єкта жіночого поетичного дискурсу (на матеріалі англомовних перекладів з української): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.Ф. Сизова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
91. Сизова О. Ф. Поезія тіла: гендерні паралелі в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 167-172.
92. Ставицька Л. Гендерна лінгвістика : українська перспектива / Українська мова. 2004. – №3. – с. 58-66.
93. Ставицька Л. О. Мова і стать / Л. О. Ставицька // Критика. – 2003. – № 6. – С. 29–34.
94. Ставицька Л. О. Гендерні стереотипи в сучасній українській мовній свідомості (за даними асоціативного експерименту зі словами мати, батько) / Л. О. Ставицька // Дивослово. – 2005. – №5. – С. 47–51.
95. Ставицька Л.О. Чоловік (мужчина) у концепто- сфері української фразеології // Л. О. Ставицька // Мовознавство. – 2006. - №2-3. – С. 118-129.
96. Ставицька Л. О. Сучасний стан лінгвогендеро- логічних досліджень в Україні / Л. О. Ставицька // Мовознавство. – 2008. – №2-3. – С. 236-246.
97. Сукаленко Т. Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 23-27.
98. Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. М. Сукаленко; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2009. – 20 c.
99. Тараненко О. О. Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух / О. О. Тараненко // Мовознавство, 2015. – №1. – С. 3-25.
100. Тараненко О. О. Словотворення української мови в аспекті її сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). І / О. О. Тараненко // Мовознавство, 2005. – №1. – С. 3-32.
101. Філоненко С. О. Ґендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис. … д. філол. наук / С. О. Філоненко ; Національна акаде- мія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б.в.], 2013. – 38 с.
102. Храбан Т. Є. Теоретичне осмислення концепту "жінка" у лінгвістиці // Проблеми семантики, праг- матики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 473-481.
103. Чистяк В. Способи гендерної характеристики засобами фразеології (на матеріалі німецького та українського художніх дискурсів) // Іноземна філо- логія : український науковий збірник. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 78-86.
104. Чуєшкова О. Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики / Оксана Чуєшкова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2016. –№842. – С. 161–164.
105. Шутова Л. И. Вербализация концепта „женщина” в украинской лексикографии (на материале „Словаря української мови” Б. Гринченко) / Л. И. Шутова // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития : материалы I междунар. науч.-практ. конф. / НИЦ „АПРОБАЦИЯ” – М. : Изд-во Перо, 2012. – С. 66 – 75.
106. Эпштейн М. «В» как фундаментальное понятие. Частотный словарь и картина мира / М. Эпштейн Режим доступу: http://old.russ.ru/krug/20030303_dar.html
107. Wierzbicka A. Understanding Cultures Throught Their Key Words (English, Russian, Polish, German, and Japanese) / A. Wierzbicka. – New York – Oxford, 1997. – 328 р.
References: 1. AndriichenkoIu. V. Henderna markovanist odynyts movy, Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky : zbirnyk naukovykh prats, M- vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy ; Kyiv. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, 2011, Iss. 20, P. 3-9.
2. AndriichenkoIu. V. Zhinka yak vtilennia lykha i neshchastia v movnii kartyni svitu: linhvoprahmatychnyi aspekt, Problemy semantyky, prahmatyky ta kohni- tyvnoi linhvistyky : zbirnyk naukovykh prats, M-vo osvity i nauky Ukrainy ; Kyiv. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, 2013, Iss. 24, P. 20-25.
3. Arkhanhelska A. M. "Cholovik" u slov`yanskykh movakh : monograph, A. M. Arkhanhelska; Rivnen. in-t slovianoznavstva Kyiv. slavist. un-tu, Rivne, 2007, 447 c.
4. Arkhanhelska A. M. Onomasiolohichna paradyhma 'cholovik' u cheskii ta ukrainskii movakh: avtoref. dys... d-ra filol. nauk: 10.02.03 ; 10.02.01, A. M. Arkhanhelska ; NAN Ukrainy. In-t movoznav. im. O.O.Potebni, K., 2008, 41 p.
5. Arkhanhelskaia A. Seksizm v iazyke: mify i realnost, A. Arkhanhelskaia, Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, 326 p. (a)
6. Arkhanhelska A. M. Formalne vyrazhennia katehorii maskulinnosti: vzaiemodiia rodovoi redystrybutsii i rodovoi transpozytsii, A. M. Arkhan- helska, Movoznavstvo, 2011, No 1, P. 29-42. (b)
7. Arkhanhelska A. Terminnyi aparat suchasnoi linhvohenderolohii: problemy i perspektyvy stanov- lennia, A. Arkhanhelska, Liudyna. Kompiuter. Ko- munikatsiia : zbirnyk naukovykh prats, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv : Vydav- nytstvo NU "LP", 2015, P. 91-94.
8. Arkhanhelska A. Neofeminizatsiia novitnoi doby yak chynnyk rozbudovy ukrainskoi movy: u poshukakh vtrachenoho?, Arkhanhelska Alla, KhKh-KhKhI stolittia: zhanrovo-stylovi y linhvistychni metaforfozy v ukrainskii movi ta literaturi: monograph, Olomouts: Universytet im. F. Palatskoho v Olomoutsi, 2016, P. 171-204.
9. Arkhipova O. V. Epitety-verbalizatory kontseptu "cholovik" u suchasnii ukrainskii prozi, Arkhipo- va O. V., Linhvistyka, 2013, No 2, P. 73-80.
10. Barvina N. O. Kontsept zhinka v ukrainskii frazeolohii: kulturni stereotypyy, Barvina N. O., Linhvistyka, 2013, No 2, P. 108-114.
11. Bahration-Mukhranska K. Korotkyi porivnial- nyi analiz symvolu zaitsia v ukrainskii ta shotlan- dskii etnosvidomosti (hendernyi aspekt), Bahration- Mukhranska K., Literatura. Folklor. Problemy poetyky : naukove vydannia, Kyiv, 2012, Iss. 36 : Prysviachenyi doslidzhenniu tvorchoi spadshchyny L. F. Dunaievskoi, P. 19-23.
12. Bessonova O. L. Porivnialnyi opys hendernykh kontseptiv u strukturi tsinnisnoi kartyny svitu v anhliiskii ta ukrainskii movakh, O. L. Bessonova, Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu, No 4, Sumy : Vyd-vo SumDU, 2002, P. 17–23.
13. Bilovus L. Henderna reprezentatsiia ukrainskoho movnoho prostoru, Mandrivets: vseukrainskyi naukovyi zhurnal humanitarnykh studii, Natsionalnyi universytet "Kyievo-Mohylianska akademiia", Ternopil, 2011, No 2 (92), P. 83-85.
14. Bondarenko K. L. Zistavna leksykolohiia: (hen- dernyi ta sotsiolinhvistychnyi aspekty) : tutorial dlia stud. f-tiv inozem. mov., K. L. Bondarenko, O. S. Bon- darenko, Vinnytsia : Nova Knyha, 2011, 167 p.
15. Vasylieva E. V. Znachennia hendernykh markeriv pry perekladi ofitsiino-dilovykh promov, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho humanitarnoho univer- sytetu, Ser., Filolohiia. 2010, No 3. Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/znachennya-gendernihmarkeriv- pri-perekladi-ofitsiyno-dilovih
16. Velyka I. O. Hendernyi naratyv yak zasib kon- struiuvannia reklamnoho dyskursu, Problemy seman- tyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky : zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 2011, Iss. 19, P. 46-50.
17. Voronina Yu. V. Porivniannia yak element idiostyliu Liuko Dashvar, Yu. V. Voronina, Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Serie: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st, 2011, Vyp. XXIV, ch. 1, P. 425-433.
18. Havrylashchuk O. Vybir samozvertannia u khudozhno interpretovanomu vnutrishnomu movlenni zhinok (leksykosemantychni osoblyvosti), Havrylashchuk O., Linhvistychni studii: zb. nauk. prats Donetskyi nats. un-t, 2012, P. 96-100.
19. Hapon N. Hender u humanitarnomu dyskursi: filosofsko- psykholohichnyi analiz, N. Hapon, Lviv: Litopys, 2002, 310 p.
20. Henderna linhvistyka v Ukraini : istoriia, teoretychni zasady, dyskursyvna praktyka : kolektyvna monograph, T. A. Kosmeda... [and other], Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. H. S. Skovorody ; – Drohobych : Kolo, 2014, 470 p.
21. Honchar Yu. Suchasnyi stan hendernoi inter- pretatsii tvorchosti Tarasa Shevchenka, Visnyk Cherka- skoho natsionalnoho universytetu im. B. Khmelny- tskoho, Cherkasy, 2007, Iss. 118, P. 22-30.
22. Honchar Yu. O. Henderna interpretatsiia khudozh- noho svitu Tarasa Shevchenka: avtoref. dys...kand. fi- lol. nauk: 10.01.01, Yu.O. Honchar ; Kirovohr. derzh. ped. un-t im. V. Vynnychenka, Kirovohrad, 2009, 16 p.
23. Horoshko O. "Kvantytatyvnyi aspekt hendernykh doslidzhen u linhvistytsi (sproba refleksii), Horosh- ko O., Ukrainska mova, No 3, 2004. P. 67-74.
24. Horoshko O. I. Stanovlennia informatsiinoho suspilstva yak faktor transformatsii hendernoho dyskursu, Visnyk Mizhnarodnoho Slovianskoho uni- versytetu : ukrainskyi naukovo-teoretychnyi zhurnal. Yuvileinyi vypusk, Kharkiv, 2008, P. 6-11, (Sotsiolohichni nauky ; V. 11, No 1).
25. Horoshko O. I., Halunova N. M. Henderno mar- kovana leksyka, Horoshko O. I., Halunova N. M., Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyver- syteta ym. V. Y. Vernadskoho, Seriia "Filolohiia", No 19 (2), 2006, P. 99-102.
26. Dehtiarova T. O. Osoblyvosti zhinochoho movlennia v hendernomu aspekti: (na materiali anhliiskoi, ukrainskoi ta rosiiskoi mov) [Text], T. O. Deh- tiarova, Visnyk SDU. Seriia Filolohichni nauky, 2004, No 1(60), P. 46-52.
27. Demchenko O. I. Henderni stereotypy u literaturi XX st. (na materiali tvorchosti Pavla Hlazovoho), O. I. Demchenko, Ya. I. Rybalka, Ukrainskyi smysl : naukovyi zbirnyk, Dnipropetrovsk, 2014, 2014, P. 38-49.
28. Demianova N. O. Linhvistychna struktura ta genderni osoblyvosti zvertan v ukrainskii i fran- tsuzkii movakh : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk, N. O. Demianova ; Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Derzhavnyi zaklad "Pivdenno- ukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K.D. Ushynskoho", Odesa : [b.v.], 2012, 19 p.
29. Dmytrenko S. O. Transformatsiia hendernykh stereotypiv v ukrainskii ta rosiiskii movnykh kartynakh svitu, Movni i kontseptualni kartyny svitu : [naukove vydannia : zbirnyk], Kyiv, 2011, Iss. 36, P. 288-291.
30. Domylivska L. V. Movni symvoly idiostyliu Yu. Yanovskoho z semantykoiu "henderna oznaka", Movni i kontseptualni kartyny svitu : naukove vydannia : [zbirnyk], Kyiv, 2013, Iss. 46, ch. 1, P. 451-461.
31. Zhyvitska I. A. Paremii na oznachennia rys kha- rakteru liudyny v ukrainskii movi : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01, I. A. Zhyvitska; Dnipro- petr. nats. un-t im. O. Honchara, Dnipropetrovsk, 2013, 20 c.
32. Zhyhorenko I. Yu. Kontsept KOKhANNIa v suchasnomu nimetskomovnomu y ukrainskomu khudozh- nomu teksti: linhvokohnityvni ta funktsionalni osoblyvosti: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.15, I. Yu. Zhyhorenko ; DZ "Pivdennoukr. nats. ped. un-t im. K. D. Ushynskoho", O., 2011, 20 p.
33. Zaza Yu. Spilkuvannia v sytuatsii pochatku komu- nikatyvnoho kontaktu za naiavnosti hendernoi opozytsii [Text], Yuliia Zaza, Movlennievi zhanry v mizhkulturnii komunikatsii : monograph, avt. kol. : R. Pomirko, F. Batsevych, A. Paslavska and other – Lviv : PAIS, 2010, P. 161-180.
34. Ivanenko I. I. Problema "pryroda-liudyna" u literaturno-khudozhnii interpretatsii Lesi Ukrainky: Avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.01.01, I. I. Ivanenko ; Khark. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody, Kh., 2006, 19 p.
35. Komov O. V. Henderna dyferentsiatsiia ukrainskoho movlennia (na materiali kompiuternoho dyskursu) : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk :10.02.01, O. V. Komov; Donets. nats. un-t, Donetsk, 2014, 17 c.
36. Kordonets O. Feministychnyi dyskurs prozy Bohdana Lepkoho, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Uzhhorod, 2010, P. 39-43, (Filolohiia. Sotsialni komunikatsii ; Iss. 22)
37. Korolova V. V. Henderni kontsepty v movnii svidomosti suchasnoi molodi, Doslidzhennia z leksykolohii i hramatyky ukrainskoi movy : zbirnyk nauk. prats, Dnipropetrovsk, 2014, Iss. 15, P. 11-17.
38. Kravets T. V. Obiektyvatsiia hendernykh stereo- typiv v ukrainskomu mas-mediinomu dyskursi, Movni i kontseptualni kartyny svitu : naukove vydannia : [zbirnyk], Kyiv, 2013, Iss. 43, ch. 2, P. 252-257.
39. Kulykovska N. I. Modalnist henderno marko- vanykh frazeolohichnykh odynyts ti yikh mistse i rol v systemi movy, Literatura ta kultura Polissia : Naukove vydannia, Nizhyn, 2006, Iss. 33 : Pivnichne Polissia v istoryko-kulturnomu konteksti, P. 55-64.
40. Kuptsova T. Kontsept femininnosti v tvorchosti Volodymyra Vynnychenka v konteksti doslidzhennia problem hendernoi rivnosti, Ukrainoznavchyi alma- nakh : spetsvypusk – Kyiv ; Melitopol, 2010, Iss. 4 : "Henderna osvita v Ukraini: dosvid, problemy, perspektyvy", P. 118-121.
41. Kurchenko L. M. Linhvistychne konstruiuvannia hendernykh vidnosyn vlady v dyskursi: do istorii ta me- todolohii doslidzhen, Studia linguistica : zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 2012, Iss. 6, ch. 2, P. 306-313.
42. Kucheruk O. Henderni osoblyvosti spilkuvannia v etyketnykh movlennievykh sytuatsiiakh [Text], Oksana Kucheruk, Dyvoslovo, 2005, No 8, P. 56-58.
43. Lassan E. "Nadezhda": semanticheskii i kontseptualnyi analiz, Eleonora Lassan, RespetusPhilologikus 2(7), 2002, Access mode: http://filologija.vukhf.lt/2-7/lassan.htm
44. Kliuchovi slova rosiiskoi i ukrainskoi movnykh kartyn svitu: mifolohemy ta realnist, O. Levchenko, Mova : Naukovo-teoretychnyi chasopys z movoznavstva : Problemy prykladnoi linhvistyky, No 9, 2004, P. 115–118 (a)
45. Linhvokulturolohiia ta yii mifolohemy, O. Levchenko, Visnyk KhNU im. V. N. Karazina, Kharkiv: KhNU, 2004, No 631, Iss. 41, P. 68–72. (Seriia "Filolohiia") (b)
46. Levchenko O. Stereotyp cholovika v zhinochykh pretsedentnykh tekstakh ta frazeolohii, O. Levchenko, Słowo. Tekst. Czas IKh. Materiały Konferencji Naukowej, Szczecin, 2008, P. 61–68.
47. Levchenko E. Hendernyi aspekt komparatyvnykh frazeolohycheskykh edynyts, Levchenko E., Movna kartyna svitu slovian i kultura, V. 1, Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Liublin, 5-7 lystopada 2010 y.), Liublin-Rivne, 2010, P. 44-49.
48. Levchenko O. P. Porivniannia yak zasib verbalizatsii kontseptu Cholovik (na materiali ukrainskoi khudozhnoi prozy), Levchenko O. P., Likhniakevych I. O., Slovo v kulturi ta kultura v slovi : monograph, Olomouts: Vydavnytstvo Universytetu im. F. Palatskoho, 2014, P. 35-54 (a).
49. Levchenko O. Heroi nashoho chasu: stereotypni uiavlennia linhvospilnot, vidobrazheni v porivnianniakh, O. Levchenko, Etnolingwistyka i międzykulturowa komunikacja. Zeszyt naukowy, Lublin, 2014, T. 1, S. 145–158 (b)
50. Levchenko O. Hendernyi aspekt vzhyvannia porivnian v suchasnomu ukrainskomu khudozhnomu dyskursi, O. Levchenko, New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Proceedings of the International Conference "Language as a Constitutive Element of a Gendered Society – Developments, Perspectives, and Possibilities in the Slavonic Languages"( Innsbruck, 1-4 October 2014). Herausgegeben von Scheller-Boltz, Dennis., Die Welt der Slaven. Sammelbände Sborniki, Bd. 59). Wiesbaden: Harrassowitz, 2015, P. 269-282.
51. Levchenko O. Porivniannia yak zasib verbalizatsii kontseptu Zhinka (na materiali doslidnytskoho korpusu suchasnoi ukrainskoi khudozhnoi prozy), O. Levchenko, Dani tekstovykh korpusiv u linhvistychnykh dosli- dzhenniakh [Text] : monograph, [V. A. Shyrokov and other ; ed. O. P. Levchenko] ; Nats. un-t "Lviv. Politekh- nika", Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2015, P. 87-101.
52. Levchenko O. Henderni osoblyvosti ukrainskoi khudozhnoi prozy (za danymy analizu chastotnosti kolokatsii u tekstakh 60-80-kh ta 2000-kh rokiv), Olena Levchenko, Yan Butelskyi, KhKh-KhKhI stolittia: zhanrovo-stylovi y linhvistychni metaforfozy v ukrainskii movi ta literaturi: monograph, Olomouts: Universytet im. F.Palatskoho v Olomoutsi, 2016, P.299-334.
53. Lytovchenko D. Hendernyi aspekt internet- spilkuvannia (na materiali blohiv, forumiv ta chativ), Movni i kontseptualni kartyny svitu : naukove vydannia : [zbirnyk], Kyiv, 2013, Iss. 43, ch. 2, P. 284-291.
54. Liashuk N. V. Avtostereotypy ukraintsiv u spryiniatti volynian : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01, N. V. Liashuk; Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, Lutsk, 2012, 20 c.
55. Maksymiuk N. V. Vyslovliuvannia zi znachenniam vidmovy v ukrainskomu khudozhnomu dialohichnomu dyskursi : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01, N. V. Maksymiuk; NAN Ukrainy, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni, Kyiv, 2014, 20 c.
56. Malakhova O. A. Hender u suchasnii ukrainskii linhvistytsi: dzherela y perspektyvy, Henderna osvi- ta – resurs rozvytku parytetnoi demokratii: zb. Ma- terialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (27-29 kvitnia 2011 r). –Ternopil, 2011, P. 366-369.
57. Malakhova O. A. Hendernochutlyva mova vs dyskur- syvni vlady: aktualni pytannia hendernoi linhvistyky v Ukraini, Hendernyi zhurnal "Ya": Hender. Na chasi, Kharkiv: HIATs "KRONA", 2014, No 2(36), P. 53-37.
58. Maliuha N. M. Produkuvannia feminatyviv yak sposib podolannia hendernoi asymetrii v movi, Filolohichni studii : naukovyi visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zbirnyk naukovykh prats, Kryvyi Rih, 2015, Iss. 12, P. 162-168.
59. Manuikin O. Ukrainskyi svit Vasylia Stefanyka: hendernyi pidkhid, O. Manuikin, Z. Panchuk, Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho universytetu im. B. Khmel- nytskoho, Cherkasy, 2003, Iss. 47, P. 30-37.
60. Maslova Yu. P. Modeli hendernoi identychnosti zhinky na storinkakh drukovanykh ZMI [Electronic resource]. Access mode: www.naub.org.ua
61. Maslova Yu. P. Hendernyi dyskurs suchasnykh drukovanykh ukrainomovnykh ZMI: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01, Yu. P. Maslova ; VNU im. L. Ukrainky, Lutsk, 2011, 20 p.
62. Maslova Yu. P. Kontseptosfera hendernoho dyskursu ZMI, Nova informatsiina sytuatsiia ta tendentsii alternatyvnoho rozvytku ZMK v Ukraini : materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konf. studentiv ta molodykh uchenykh, 26 sichnia 2012 y. ; [redkol., Kraliuk P.M. and other ; by gen. ed. Shershnovoi O.V.], Ostroh : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia", 2012, P. 57-68.
63. Maslova Yu. P. Movna reperzentatsiia henderu, Yu. P. Maslova, Naukovi zapysky. Seriia "Filolohichna", Ostroh : Vyd-vo NaU "Ostrozka akademiia", 2009, Iss. 12, P. 224–233.
64. Maslova Yu. P. Osmyslennia obraziv suchasnoho cholovika cherez pryzmu hendernoi identychnosti (na materialakh drukovanykh ZMI) [Electronic resource]. Access mode: http://naub.org.ua
65. Matsiuk Z. S. Liudyna i yii buttia u zakhidnopoliskii frazeolohii: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01, Z. S. Matsiuk ; Volyn. nats. un-t im. L. Ukrainky, Lutsk, 2011, 20 p.
66. MelnykIu. P. Obiektyvatsiia hendernykh stereo- typiv u suchasnii linhvistychnii nautsi, MelnykIu. P., Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. Ivana Franka, No 45, 2009, P. 110-114.
67. Menshii A. M. Henderni stereotypy u tvorchosti M. Kotsiubynskoho ta M. Ivchenka, Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu im. V. O. Sukhomlynskoho : zbirnyk naukovykh prats, Mykolaiv, 2013, P. 150-155, (Seriia "Filolohichni nauky" ; Iss. 4.12 (96)).
68. Mymchenko N. Henderna verbalizatsiia koloriv pry zobrazhenni faktoriv pryrody, Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho univer- sytetu im. V. Vynnychenka : zbirnyk naukovykh prats, Kirovohrad, 2014, Iss. 128, P. 164-169, (Serie: Filolohichni nauky (movoznavstvo))
69. Moroz O. A. Henderni stereotypy u frazeolohii (na materiali frazeolohichnykh konotatsii cholovichykh i zhinochykh osobovykh imen), Visnyk MDHU. Ser., Filolohiia, 2010, No 3. Access mode: http://cyber leninka.ru/article/n/genderni-stereotipi-u-frazeologiyi-namateriali- frazeologichnih-konotatsiy-cholovichih-izhinochih-osobovih-imen
70. Navalna M. Rozshyrennia sfery funktsionuvannia imennykiv na poznachennia osib zhinochoi stati (na materiali movy internet-vydannia "Ukrainska prav- da"), Maryna Navalna, Movoznavchyi visnyk: Zb. nauk. pr./ Cherkaskyi nats. un-t im. B. Khmelnytskoho; Vidp. red. H. I. Martynova, 2014, No 18, P. 98-102.
71. Navalna M. Funktsionuvannia imennykiv zhinochoi stati v movi internet-vydannia, Maryna Navalna, Styl i tekst, 2013, No 14, P. 74-80.
72. Navalna M. I. Rozshyrennia sfery funktsio- nuvannia imennykiv na poznachennia osib zhinochoi stati (na materiali movy internet-vydannia "Ukrainska pravda"), M. I. Navalna, Movoznavchyi visnyk, 2014, Iss. 18, P. 98-102.
73. Neliuba A. M. "Henderna linhvistyka" i malopro- duktyvni slovotvorchi zasoby, A. M. Neliuba, Linhvistyka: zb. nauk. prats, Luhansk : DZ "LNU imeni Tarasa Shevchenka", 2011, No 1(22) Chastyna II, P. 135-142.
74. Neliuba A. M. Innovatsiini zrushennia v ukrainskomu zhinochomu slovotvori, Neliuba A. M., Linhvistyka, 2011, No 2 (23), P. 49-59.
75. Oleksiichuk Yu. Genderni osoblyvosti perekladu syntaksychnykh struktur: psykholinhvistychnyi aspekt. Access mode: http://naub.org.ua
76. Osipova T. F. Verbalizatsiia maskulinnykh i feminnykh stratehii i taktyk neverbalnoi komunikatsii, Osipova T. F., Linhvistychni doslidzhennia, No 38, 2014, P. 188-194.
77. Panasenko N. I. Henderni stratehii pisennoho dys- kursu (linhvistychnyi ta kulturolohichnyi aspekty), Movni i kontseptualni kartyny svitu : zbirnyk nauk. prats, Kyiv, 2002, Iss. 7, P. 414-421.
78. Peleshchyshyn A. M. Henderni ta vikovi vidminnosti movy u Internet-komunikatsii, A. M. Peleshchyshyn, S. S. Fedushko, Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats, Lviv : Vyd-vo NU "LP", 2010, P. 88–90.
79. Puzyrenko Ya. V. Ahentyvno-profesiini nazvy osib zhinochoi stati v leksykohrafichnomu opysi ta uzusi: Avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.02.15, Ya. V. Puzyrenko ; Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka. In-t filol, K., 2005, 21 p.
80. Ruban L. M. Henderni osoblyvosti perekladu khudozhnoho tekstu v naukovykh pratsiakh, Filolohichni traktaty : naukovyi zhurnal, Sumy ; Kharkiv, 2013, V. 5, No 4, P. 62-66.
81. Rudenko S. Hendernyi aspekt analizu ukrainskoi hliutonimii v etnolinhvistychnomu dyskursi /svitlana Rudenko, Linhvokulturolohichnyi ta linhvoekolohichnyi pidkhid do vyvchennia odynyts movy i movlennia : monograph, A. Arkhanhelska, T. Arkhan- helska, O. Levchenko, I. Milieva, S. Rudenko, O. Tyshchenko, T. Shutkovski, Olomouts-Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia", 2013, P. 197-218.
82. Rudiuk T. V. Verbalizatsiia kontseptiv ChOLOVIK, ZhINKA v ukrainskii frazeolohii: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01, T. V. Rudiuk ; Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova, K., 2010, 20 p.
83. Salionovych L. M. Dyskurs Ivana Franka u vymirakh hendernoi linhvistyky : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01, L. M. Salionovych; Khark. nats. ped. un-t im. H.S. Skovorody, Kh., 2012, 20 c.
84. Salionovych L. M. Osoblyvosti kontseptualizatsii henderno markovanykh leksychnykh odynyts u rosiiskykh i ukrainskykh leksykohrafichnykh dzherelakh, Sa- lionovych L. M., Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyo- nalnoho unyversyteta ym. V. Y.Vernadskoho, Seryia "Fylolohyia", V. 19(58), 2006, No 2, P. 128-132.
85. SafianIu. Hendernaia spetsyfyka kontsepta CHARM/ChARIVNIST v anhlyiskoi y ukraynskoi lynhvokulturakh, Naukovyi visnyk Skhidnoievropei- skoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrain- ky, Lutsk, 2014, P. 180-185, (Serie: Filolohichni nauky ; No 5(282) ; Movoznavstvo).
86. Semashko T. F. Henderna linhvistyka v systemi suchasnoi movoznavchoi nauky, Visnyk Mariu- polskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, Ser., Filolohiia, 2010, No 3. Access mode:http://cyberleninka.ru/article/n/genderna-lingvistika-vsistemi- suchasnoyi-movoznavchoyi-nauki
87. Semeniuk A. A. Henderni ta vikovi osoblyvosti nekonfliktnoho simeinoho dyskursu, Naukovyi vis- nyk VDU im. Lesi Ukrainky, Lutsk, 2004, No 3 : Filolohichni nauky, P. 40-48.
88. Sydelnykova L. V. Problema binarnoi opozytsii u suchasnii hendernii linhvistytsi, L. V. Sydelnykova, Ye.O. Kononenko, Problemy semantyky slova, rechennia ta tekstu : zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 2006, Iss. 17, P. 319-324.
89. Syzova O. F. Henderna kultura oryhinalu u perekladi: na materiali anhlomovnykh perekladiv poezii Liny Kostenko i Pavla Tychyny, Literaturoznavchi studii : zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 2003, Iss. 5, P. 147-152.
90. Syzova O. F. Osoblyvosti vidtvorennia v perekladi hendernoi identychnosti subiekta zhinochoho poetychnoho dyskursu (na materiali anhlomovnykh perekladiv z ukrainskoi): Avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.02.16, O.F. Syzova ; Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, K., 2007, 20 p.
91. Syzova O. F. Poeziia tila: henderni paraleli v oryhinali ta perekladi, Movni i kontseptualni kartyny svitu : zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 2005, Iss. 18, kn. 2, P. 167-172.
92. Stavytska L. Henderna linhvistyka : ukrainska perspektyva, Ukrainska mova. 2004, No 3, P. 58-66.
93. Stavytska L. O. Mova i stat, L. O. Stavytska, Krytyka, 2003, No 6, P. 29–34.
94. Stavytska L. O. Henderni stereotypy v suchasnii ukrainskii movnii svidomosti (za danymy asotsiatyvnoho eksperymentu zi slovamy maty, batko), L. O. Stavytska, Dyvoslovo, 2005, No 5, P. 47–51.
95. Stavytska L.O. Cholovik (muzhchyna) u kontsepto- sferi ukrainskoi frazeolohii, L. O. Stavytska, Movoznavstvo, 2006, No 2-3, P. 118-129.
96. Stavytska L. O. Suchasnyi stan linhvohendero- lohichnykh doslidzhen v Ukraini, L. O. Stavytska, Movoznavstvo, 2008, No 2-3, P. 236-246.
97. Sukalenko T. Metafora yak zasib verbalizatsii hendernykh stereotypiv, Mova i suspilstvo : zbirnyk naukovykh prats, Lviv, 2011, Iss. 2, P. 23-27.
98. Sukalenko T. M. Metaforychne vyrazhennia kontseptu ZhINKA v ukrainskii movi : avtoref. dys... kand. filol. nauk : 10.02.01, T. M. Sukalenko; NAN Ukrainy, In-t ukr. movy, K., 2009, 20 c.
99. Taranenko O. O. Pryntsyp androtsentryzmu v systemi movnykh koordynat i suchasnyi hendernyi rukh, O. O. Taranenko, Movoznavstvo, 2015, No 1, P. 3-25.
100. Taranenko O. O. Slovotvorennia ukrainskoi movy v aspekti yii suchasnykh systemno-normotvorchykh tendentsii (kinets KhKh – pochatok KhKhI st.). I, O. O. Taranenko, Movoznavstvo, 2005, No 1, P. 3-32.
101. Filonenko S. O. Gendernyi dyskurs suchasnoi ukrainskoi masovoi literatury : avtoref. dys. … d. filol. nauk, S. O. Filonenko ; Natsionalna akade- miia nauk Ukrainy, Instytut literatury im. T. H. Shevchenka, Kyiv : [b.v.], 2013, 38 p.
102. Khraban T. Ye. Teoretychne osmyslennia kontseptu "zhinka" u linhvistytsi, Problemy semantyky, prah- matyky ta kohnityvnoi linhvistyky : zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 2014, Iss. 25, P. 473-481.
103. Chystiak V. Sposoby hendernoi kharakterystyky zasobamy frazeolohii (na materiali nimetskoho ta ukrainskoho khudozhnikh dyskursiv), Inozemna filo- lohiia : ukrainskyi naukovyi zbirnyk, Lviv, 2011, Iss. 123, P. 78-86.
104. Chuieshkova O. Stanovlennia terminosystemy hendernoi linhvistyky, Oksana Chuieshkova, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Seriia "Problemy ukrainskoi terminolohii", 2016. –No 842, P. 161–164.
105. Shutova L. I. Verbalizatsiia kontsepta "zhenshchina" v ukrainskoi leksikohrafii (na materiale "Slovaria ukrainskoi movi" B. Hrinchenko), L. I. Shutova, Filolohiia i kulturolohiia: sovremennye problemy i perspektivy razvitiia : materialy I mezhdunar. nauch.-prakt. konf., NITs "APROBATsIIa" – M. : Izd-vo Pero, 2012, P. 66 – 75.
106. Epshtein M. "V" kak fundamentalnoe poniatie. Chastotnyi slovar i kartina mira, M. Epshtein Access mode: http://old.russ.ru/krug/20030303_dar.html
107. Wierzbicka A. Understanding Cultures Throught Their Key Words (English, Russian, Polish, German, and Japanese), A. Wierzbicka, New York – Oxford, 1997, 328 r.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.