Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40816
Title: Нова джерельна база української лексикографії в системі інтегральних лінгвістичних досліджень
Authors: Сніжко, Наталія
Affiliation: Інститут української мови НАН України
Bibliographic description (Ukraine): Сніжко Н. Нова джерельна база української лексикографії в системі інтегральних лінгвістичних досліджень / Наталія Сніжко // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 47–52. — (3. Класична й комп’ютерна лексикографія).
Bibliographic description (International): Snizhko N. Nova dzherelna baza ukrainskoi leksykohrafii v systemi intehralnykh linhvistychnykh doslidzhen / Nataliia Snizhko // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 47–52. — (3. Klasychna y kompiuterna leksykohrafiia).
Is part of: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Journal/Collection: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Issue Date: 8-Jun-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: інтегральна
тлумачна
авторська лексикографія
джерельна база лексикографії
цитата
образне вживання слова
порівняння
неолексикон Олеся Гончара
активна і пасивна лексика
лексикографічна синергетика
зведений словник
Number of pages: 6
Page range: 47-52
Start page: 47
End page: 52
Abstract: This article is devoted to actual problems of modern integrated lexicography, which combines scientific research and dictionary creation activities. The author described the directions of updating of register and textual-illustration foundations of modern lexicography, revealed the structure and functions of the integral lexicographical environment. On base of text illustrations of contemporary writers, the main rubrics of new source base were identified, and the ways of integral research of active, passive, inert and refreshed vocabulary, structure of neo-lexis of writers, system of traditional and modern figurative means of the language were determined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40816
ISBN: 978-966-941-072-6
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
References (Ukraine): 1. Активні ресурси сучасної української номінації: ідеографічний словник нової лексики / Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Н. Ф. Клименко, В. І. Критська, Т. К. Пуздирєва, Ю. В. Романюк; Відп. ред. Є. А. Карпіловська. – К.: ТОВ «КММ», 2013. – 416 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
3. Гончар Олесь. Щоденники: у 3-х т. / О. Т. Гончар; упор., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В. Д. Гончар. – К. : Веселка, 2002–2004. – Т.1. – 2002. – 455 с.; Т.2. – 2003. – 607 с.; Т.3. – 2004. – 606 с.
4. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.
5. Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук; за ред. Г. М. Вокальчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», – 2015. – 386 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська лексикографія»; вип. 7).
6. Мех Н. О. Лінгвокультурологема ЛОГОС у науковій, релігійній та художній картинах світу: Монографія . – К., 2011. – 410 с.
7. Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – К.: Наук. думка, 1992. – 416 с.
8. Паламарчук Л.С. Академічний тлумачний словник української мови // Слово і фразеологізм у словнику. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 4–22.
9. Пещак М.М. Нариси з комп’ютерної лінгвістики. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 200 с.
10. Русанівський В. М. У слові – вічність: (Мова творів Т. Г. Шевченка). – К.: Наук. думка, 2002. – 240 с.
11. Словник української мови : в 11-ти томах. – К.: Наук. думка, 1970–1980.
12. Словник української мови / Кер. В. В. Німчук та ін. / Відп. ред. В. В. Жайворонок. – К.: ВЦ «Просвіта», 2012. – 1320 с.
13. Словник української мови: у 20-ти томах. // НАН України, УМІФ / [укл. Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. Ярун, І. В. Шевченко, О. В. Бугаков, В. М. Білоноженко]. – К.: Наук. думка, 2010–2016. – Т. І–VІ.
14. Сніжко Н. В. Динаміка концептів та структурні зміни лексики в «Ідеографічному словнику української мови» / Н. В. Сніжко, М. Д. Сніжко // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наук. праць / За ред. Ф. С. Бацевича. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 293–296.
15. Сніжко Н.В. Динаміка лексико-граматичної системи української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст. (напрями та перспективи інтегрального лексикографічного моделювання) // Наукові записки. – Вип. 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 242–248.
16. Сніжко Н. В. Зведений словник лексики української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст. в інтегральних дослідженнях та компаративістиці // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. – Вип. 27. – С. 174–185.
17. Сніжко Н. В. Ідеографічна група ЛЮДИНА в українській мові другої половини ХХ ст. (структурно-функціональний і аксіологічний аспекти) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – Вип. 29. – С. 120–129.
18. Сніжко Н. В. «Ідеографічний тезаурус» як інформаційно-довідкова система при вивченні закономірностей структурно-функціональної організації лексики / Н. В. Сніжко, М. Д. Сніжко // Мовознавство. – 1996. – № 4–5. – С. 23–28.
19. Сніжко Н.В. Категоризація знань про світ і мову в інтегральних лексикографічних системах // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск 36–37. – Івано- Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 28–32.
20. Сніжко Н. В. Проблеми сучасної інтегральної лексикографії // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Л. В. Рычкова (гл. ред.), Т. Ройтер, В. В. Дубичинский [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – 203 с.
21. Сніжко Н. В. Системний підхід до вивчення динаміки лексичного складу української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст. // Українська мова. – 2013. – № 3. – С. 110–127.
22. Сніжко Н. В. Структурна, функціональна та хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі й електронній картотеці // Українська мова. – 2016. – №4. – С. 87–102.
23. Сніжко Н. В. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи // Українська мова. – 2016. – № 3. – С. 28–43.
24. Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ ст. – Тернопіль: Астон, 2002. – 352 с.
25. Тараненко О.О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 248 с.
26. Тараненко О. О. Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника). – К.; Кам’янець-Подільський, 1996. – 172 с.
27. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Інститут української мови НАН України; відп. ред. І. С. Гнатюк. – К.: КММ, 2012. – 488 с.
28. Український орфографічний словник / уклали: В. В. Чумак [та ін.]; за ред. В. Г. Скляренка. – К.: Довіра, 2009, 1011 с. – (Словники України).
29. Украинский семантический словарь. Проспект / М.М. Пещак, Н. Ф. Клименко, Е. А. Карпиловская и др.; Отв. ред. М. М. Пещак. – К.: Наук. думка,1990. – 264 с.
References (International): 1. Aktyvni resursy suchasnoi ukrainskoi nominatsii: ideohrafichnyi slovnyk novoi leksyky, Ye. A. Karpilovska, L. P. Kysliuk, N. F. Klymenko, V. I. Krytska, T. K. Puzdyrieva, Yu. V. Romaniuk; Vidp. red. Ye. A. Karpilovska, K., TOV "KMM", 2013, 416 p.
2. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy, Uklad. i holov. red. V. T. Busel, K.; Irpin: VTF "Perun", 2009, 1736 p.
3. Honchar Oles. Shchodennyky: u 3-kh t., O. T. Honchar; upor., pidhot. tekstiv, iliustr. materialu V. D. Honchar, K. : Veselka, 2002–2004, V.1, 2002, 455 p.; V.2, 2003, 607 p.; V.3, 2004, 606 p.
4. Klymenko N.F. Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrainskomu leksykoni, N. F. Klymenko, Ye. A. Karpilovska, L. P. Kysliuk, K., Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2008, 336 p.
5. Maksymchuk V. V. Slovotvorchist suchasnykh poetiv Rivnenshchyny : monograph, V. V. Maksymchuk; ed. H. M. Vokalchuk, Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia", 2015, 386 p. (Leksykohrafichna seriia "Ukrainska indyvidualno-avtorska leksykohrafiia"; Iss. 7).
6. Mekh N. O. Linhvokulturolohema LOHOS u naukovii, relihiinii ta khudozhnii kartynakh svitu: monograph , K., 2011, 410 p.
7. Nimchuk V. V. Davnoruska spadshchyna v leksytsi ukrainskoi movy, K., Nauk. dumka, 1992, 416 p.
8. Palamarchuk L.S. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy, Slovo i frazeolohizm u slovnyku, K., Nauk. dumka, 1980, P. 4–22.
9. Peshchak M.M. Narysy z kompiuternoi linhvistyky, Uzhhorod: Zakarpattia, 1999, 200 p.
10. Rusanivskyi V. M. U slovi – vichnist: (Mova tvoriv T. H. Shevchenka), K., Nauk. dumka, 2002, 240 p.
11. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11-ty tomakh, K., Nauk. dumka, 1970–1980.
12. Slovnyk ukrainskoi movy, Ker. V. V. Nimchuk and other, Vidp. red. V. V. Zhaivoronok, K., VTs "Prosvita", 2012, 1320 p.
13. Slovnyk ukrainskoi movy: u 20-ty tomakh., NAN Ukrainy, UMIF, [ukl. L. L. Shevchenko, V. V. Chumak, H. M. Yarun, I. V. Shevchenko, O. V. Buhakov, V. M. Bilonozhenko], K., Nauk. dumka, 2010–2016, T. I–VI.
14. Snizhko N. V. Dynamika kontseptiv ta strukturni zminy leksyky v "Ideohrafichnomu slovnyku ukrainskoi movy", N. V. Snizhko, M. D. Snizhko, Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia: Zbirnyk nauk. prats, ed. F. S. Batsevycha, Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2010, P. 293–296.
15. Snizhko N.V. Dynamika leksyko-hramatychnoi systemy ukrainskoi movy kintsia KhVIII – poch. KhKhI st. (napriamy ta perspektyvy intehralnoho leksykohrafichnoho modeliuvannia), Naukovi zapysky, Iss. 126, Serie: Filolohichni nauky (movoznavstvo), Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2014, P. 242–248.
16. Snizhko N. V. Zvedenyi slovnyk leksyky ukrainskoi movy kintsia KhVIII – poch. KhKhI st. v intehralnykh doslidzhenniakh ta komparatyvistytsi, Komparatyvni doslidzhennia slovianskykh mov i literatur, K., Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka, 2015, Iss. 27, P. 174–185.
17. Snizhko N. V. Ideohrafichna hrupa LIuDYNA v ukrainskii movi druhoi polovyny KhKh st. (strukturno-funktsionalnyi i aksiolohichnyi aspekty), Komparatyvni doslidzhennia slovianskykh mov i literatur, K., Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka, 2016, Iss. 29, P. 120–129.
18. Snizhko N. V. "Ideohrafichnyi tezaurus" yak informatsiino-dovidkova systema pry vyvchenni zakonomirnostei strukturno-funktsionalnoi orhanizatsii leksyky, N. V. Snizhko, M. D. Snizhko, Movoznavstvo, 1996, No 4–5, P. 23–28.
19. Snizhko N.V. Katehoryzatsiia znan pro svit i movu v intehralnykh leksykohrafichnykh systemakh, Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Filolohiia, Issue 36–37, Ivano- Frankivsk: Vydavnytstvo Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu, 2012, P. 28–32.
20. Snizhko N. V. Problemy suchasnoi intehralnoi leksykohrafii, Slovo y slovar = Vocabulum et vocabularium : sb. nauch. tr., HrHU ym. Ya. Kupaly ; redkol., L. V. Rychkova (hl. red.), T. Roiter, V. V. Dubychynskyi [and other], Hrodno : HrHU, 2013, 203 p.
21. Snizhko N. V. Systemnyi pidkhid do vyvchennia dynamiky leksychnoho skladu ukrainskoi movy kintsia KhVIII – poch. KhKhI st., Ukrainska mova, 2013, No 3, P. 110–127.
22. Snizhko N. V. Strukturna, funktsionalna ta khronolohichna parametryzatsiia leksyky u zvedenomu slovnyku, tezaurusi y elektronnii kartotetsi, Ukrainska mova, 2016, No 4, P. 87–102.
23. Snizhko N. V. Ukrainska ideohrafiia: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy, Ukrainska mova, 2016, No 3, P. 28–43.
24. Struhanets L. V. Dynamika leksychnykh norm ukrainskoi literaturnoi movy KhKh st, Ternopil: Aston, 2002, 352 p.
25. Taranenko O.O. Aktualizovani modeli v systemi slovotvorennia suchasnoi ukrainskoi movy (kinets KhKh – poch. KhKhI st.), K., Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2015, 248 p.
26. Taranenko O. O. Novyi slovnyk ukrainskoi movy (kontseptsiia i pryntsypy ukladannia slovnyka), K.; Kamianets-Podilskyi, 1996, 172 p.
27. Ukrainska i slovianska tlumachna ta perekladna leksykohrafiia. Leonidovi Sydorovychu Palamarchukovi, Instytut ukrainskoi movy NAN Ukrainy; vidp. red. I. S. Hnatiuk, K., KMM, 2012, 488 p.
28. Ukrainskyi orfohrafichnyi slovnyk, uklaly: V. V. Chumak [and other]; ed. V. H. Skliarenka, K., Dovira, 2009, 1011 p, (Slovnyky Ukrainy).
29. Ukrainskii semanticheskii slovar. Prospekt, M.M. Peshchak, N. F. Klimenko, E. A. Karpilovskaia and other; Otv. red. M. M. Peshchak, K., Nauk. dumka,1990, 264 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.