Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40698
Title: Research of influence of wind on water jets while watering lawns
Authors: Orel, Vadym
Potsiurko, Natalia
Affiliation: Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Orel V. Research of influence of wind on water jets while watering lawns / Vadym Orel, Natalia Potsiurko // Litteris et Artibus : proceedings of the 6th International youth science forum, November 24–26, 2016, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic National University. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – P. 127–128. – Bibliography: 7 titles.
Conference/Event: Litteris et Artibus
Issue Date: 2016
Publisher: Lviv Polytechnic Publishing House
Country (code): UA
Place of the edition/event: Lviv
Keywords: influence of wind
lawns watering
water jets
Number of pages: 127-128
Abstract: The effect of wind action to water jets during watering lawns has been analyzed. Experimental equipment has been modernized to investigate the influence of wind velocity. Appropriate methodology has been suggested.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40698
References (International): [1] V.I. Mandrus and V.I. Orel, Proektuvannya fontannykh strumeniv [Designing Fountain Jets], Visnyk Natsionalnogo universytetu "L'vivsika Politekhnika". Teoriya i praktyka budivnytstva – Theory and Practice of Construction. Visnyk (Official Gazette) of Lviv Polytechnic National University, vol. 664, рр. 88-92, 2010. [2] V.P. Ol'shans'kyy and V.M. Khalypa, Tekhnichna mekhanika ridynnykh pozhezhnykh strumeniv (navchal'nyy posibnyk) [Technical Mechanics of Liquid Jets Against Fire (Handbook)], Akademiya tsyvil'noho zakhystu Ukrayiny, Kharkiv, 2004 (in Ukrainian). [3] Vodopostachannya. Zovnishni merezhi ta sporudy, DBN V.2.5-74:2013 [Water Supply. External Networks and Facilities, State Building Codes V.2.5-74:2013], Minrehion Ukrayiny, Kyiv, 2013. [4] O.V. Kozynskaya, Vliyanie skorosti i napravleniya vetra na kachestvo poliva malogabaritnyimi dozhdevalnyimi mashinami frontalnogo deystviya [The Influence of the Wind Velocity and Direction a t Quality of Irrigation Using Small Size Sprinkling Frontal Action Machines], Yzvestyya Nyzhnevolzhskoho ahrounyversytetskoho kompleksa: nauka i vysshee professionalnoe obrazovanie – Science and higher professional education. Bulletin of Lower Volga agrouniversity complex, No.2 (22), pp.231-236, 2011. [Online]. Available: http:// cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-skorosti-i-napravleniya-vetra-na-kachestvo-poliva-malogabaritnymi-dozhdevalnymi-mashinami-frontalnogo-deystviya. [Accessed: Oct. 5, 2016]. [5] R.N. Rashydov, Kachestvennyie pokazateli poliva dozhdevaniem v usloviyah Apsherona [Qualitative Indicators of Sprinkler Irrigation in the Conditions of the City of Apsheron], Yzvestyya ahrarnoy nauky – Annals of agrarian science, no.4, vol.9, 6 p., 2011. – [Online]. Available: http://agrscience.ge/article/ viewFile/1244/754. [Accessed: Oct. 5, 2016]. [6] V. Orel and A. Djakiv, Research of irrigation pipe-line for uniform distribution of liquid, in Proc. ‘Geodesy, Architecture & Construction’ 5th Int. Conf. Young Scientists GAC-2013. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013, pp.134-135. [Electronic edition on CD-ROM]. [7] O.V. Kozynskaya, Vliyanie vetra na kachestvo poliva DM «Mini Kuban'» [The Influence of the Wind at Quality of Irrigation Using Sprinkling Machine «Mini Kuban'»], in Innovatsionnye vzglyady nauchnoy molodezhi ‘2015: Mezhdunarodnaya nauchno-praktycheskaya molodezhnaya Ynternet-konferentsyya. 21–30 aprelya 2015 h. – Innovative Views of Young Scientists ‘2015, SWorld – 21-30 April 2015, 4 p. [Online]. Available: http://www.sworld.com.ua/konferm1/55.pdf. [Accessed: Oct. 5, 2016].
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Litteris et Artibus. – 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LEA-2016-127-128.pdf591,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.