Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40683
Назва: Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення
Інші назви: Повышение эффективности метрологической экспертизы военной техники связи на основе усовершенствования методик ее проведения
Improving the effectiveness of metrological examination of military communication technology on the basis of improving the methods of conducting it
Автори: Аркушенко, Павло Леонідович
Приналежність: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Бібліографічний опис: Аркушенко П. Л. Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Павло Леонідович Аркушенко ; Міністерство освіти і науки України, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2018. – 204 с. – Бібліографія: с. 167–181 (142 назви).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Шифр та назва спеціальності: кандидат технічних наук
Рада захисту: 35.052.21
Науковий керівник: Яковлев, Максим Юрійович
Члени комітету: Герасимов, Сергій Вікторович
Ванько, Володимир Михайлович
УДК: 681.7.08; 536.6.081
Теми: метрологічна експертиза
військова техніка зв’язку
засоби вимірювальної техніки військового призначення
метрологічне забезпечення
метрологічне обслуговування
метрологічна надійність
вимірювальні параметри
метрологічні характеристики
умовний алгоритм
метрологическая экспертиза
военная техника связи
средства измерительной техники военного назначения
метрологическое обеспечение
метрологическое обслуживание
метрологическая надежность
измерительные параметры
метрологические характеристики
условный алгоритм
metrological examination
military equipment of communication
means of measuring equipment of military purpose
metrological support
metrological service
metrological reliability
measuring parameters
metrological characteristics
conditional algorithm
Кількість сторінок: 204
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена питанням підвищення оперативності та зменшення витрат на метрологічне обслуговування при встановленні реального технічного стану військової техніки зв’язку. Для цього розроблено комплексну методику проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі використання методів технічної діагностики, яка базується на: удосконаленій методиці обґрунтування послідовності і кількості мінімально необхідних параметрів для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку, що на відміну від існуючих дозволяє оцінювати комплексний показник параметра як ймовірність його першочергового вибору під час метрологічного обслуговування та додатково враховує роздільну оцінку впливу часу і вартості вимірювання параметрів; удосконаленій методиці вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку, яка, на відміну від існуючих, дозволяє визначати мінімально припустимі значення метрологічних характеристик з урахуванням метрологічної надійності; удосконаленій методиці вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку, яка враховує вплив якості алгоритмів обслуговування і ремонту військової техніки зв’язку на показники її метрологічного обслуговування та помилки діагностування. Використання отриманих результатів дозволило підвищити оперативність оцінки технічного стану військової техніки зв’язку на 31 % та знизити вартість її засобів вимірювальної техніки військового призначення під час ТО-2 на 13000 гривень у рік. Диссертация посвящена вопросам повышения оперативности и уменьшение затрат на метрологическое обслуживание (МОб) при установлении реального технического состояния военной техники связи (ВТС). Установлено, что на данный момент научно-методический аппарат решения задач метрологической экспертизы ВТС не позволяет установить минимальное количество измеряемых параметров и их последовательность, а также то, что допустимое значение вероятности правильной оценки результата измерения параметров определяется ориентировочно в предположении реализации условного алгоритма только совершенной формы. Поэтому, актуальной является задача усовершенствования частных методик метрологической экспертизы ВТС на основе методов технической диагностики с целью повышения оперативности и уменьшения затрат на МОб при установлении ее реального технического состояния. Для этого разработана комплексная методика проведения метрологической экспертизы ВТС на основе использования методов технической диагностики, которая базируется на: усовершенствованной методике обоснования последовательности и количества минимально необходимых параметров для МОб ВТС, в отличие от существующих, позволяет оценивать комплексный показатель параметра как вероятность его первоочередного выбора при МОб и дополнительно учитывает раздельную оценку воздействия времени и стоимости измерения параметров; усовершенствованной методике выбора средств измерений военного назначения для МОб ВТС, которая, в отличие от существующих, позволяет определять минимально допустимые значения метрологических характеристик с учетом метрологической надежности; усовершенствованной методике выбора средств измерений военного назначения для МОб ВТС, учитывающий влияние качества алгоритмов обслуживания и ремонта ВТС на показатели ее МОб и ошибки диагностирования. Использование полученных результатов позволило повысить оперативность оценки технического состояния ВТС на 31% и снизить стоимость ее средств измерительной техники военного назначения при ТО-2 на 13000 гривен в год. Полученные результаты исследований доведены до формализованных методик и технических предложений, имеют высокий уровень готовности к использованию в промышленности и Министерстве обороны Украины. The dissertation is devoted to the issues of increasing efficiency and reducing the cost of metrological services in establishing the actual technical state of military communication equipment. To this end, a comprehensive methodology for carrying out the metrological examination of military communication technology has been developed on the basis of the use of methods of technical diagnostics, which is based on: an improved method of justification of the sequence and the number of minimum required parameters for metrological maintenance of military communication equipment, which, unlike the existing ones, allows us to evaluate the complex the parameter of the parameter as the probability of its primary choice during the metrological service and additionally takes into account the separate assessment influence of time and cost of measuring parameters; an advanced method of selecting the means of measuring equipment for military use for the metrological service of military communication equipment, which, unlike the existing, allows to determine the minimum acceptable values of metrological characteristics taking into account the metrological reliability; an advanced method of selecting the means of measuring equipment for military use for the metrological maintenance of military communication equipment, which takes into account the quality of the algorithms of maintenance and repair of military equipment of communication on the indicators of its metrological service and diagnostic errors. The use of the obtained results allowed to increase the efficiency of the assessment of the technical condition of military equipment of communication by 30% and reduce the cost of its means of measuring equipment military purposes during the TO-2 by 13000 hryvnia per year.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40683
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Arkushenko.pdfАвтореферат дисертації829,7 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
diss_arkushenko_p.l1.pdfДисертаційна робота4,71 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk1_arkushenko_p.l.pdfВідгук офіційного опонента578,94 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk2_arkushenko_p.l.pdfВідгук офіційного опонента926,77 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.