Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40679
Назва: Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту
Інші назви: Synthesis of new functional derivatives of cuminyl alcohol
Автори: Кінаш, Н. І.
Паюк, О. Л.
Долинська, Л. В.
Надашкевич, З. Я.
Гевусь, О. І.
Kinash, N. I.
Paiuk, O. L.
Dolynska, L. V.
Nadashkevych, Z. Y.
Hevus, O. I.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту / Н. І. Кінаш, О. Л. Паюк, Л. В. Долинська, З. Я. Надашкевич, О. І. Гевусь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 40–44.
Bibliographic description: Synthesis of new functional derivatives of cuminyl alcohol / N. I. Kinash, O. L. Paiuk, L. V. Dolynska, Z. Y. Nadashkevych, O. I. Hevus, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 40–44.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 547-31-39
Теми: куміновий спирт
похідні кумінового спирту
синтез
методики
cuminyl alcohol
derivatives of cuminyl alcohol
synthesis
methods
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 40-44
Початкова сторінка: 40
Кінцева сторінка: 44
Короткий огляд (реферат): Розроблено методи синтезу нових похідних кумінового спирту: кумінгліци- дилового етеру, кумінфосфату, флуоровмісного та алкоксисилільного кумінових етерів. Будова одержаних сполук підтверджена ІЧ-спектроскопією та елементним аналізом. Синтезовані речовини доповнюють ряд функціональних сполук цього класу та розширюють можливості їхнього застосування, а саме, – в галузі біотехнології та в медицині. Завдяки наявності активного ізопропільного центра у бензеновому ядрі вони можуть бути використані як агенти передачі кінетичного ланцюга у радикальній полімеризації для одержання полімерів з різноманітними функ- ціональними групами.
Methods of synthesis of new derivatives of cuminyl alcohol: cuminyl glycydyl ether, cuminyl phosphate, cuminyl fluorine-containing ether, alkoksysylilcuminyl ether were developed. The structure of the synthesized products is confirmed by IR spectroscopy and element analysis. Synthesied substances complement a number of functional compounds of this class and might be usied in biotechnology and medicine. Thanks to the reactive center in isopropyl benzene cycle they can be used as chain transfer agents in radical polymerization to produce polymers with various functional groups.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40679
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Кінаш Н. І., Паюк О. Л., Долинська Л. В., Надашкевич З. Я., Гевусь О. І., 2017
Перелік літератури: 1. Гевусь О. І. Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційноздатних модифікаторів поверхні: дис. … докт. хім. наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія / О. І. Гевусь. – Львів, 2010. – 250 с.
2. Manyi-Loh C. E., Ndip R. N., Clarke A. M. Volatile compounds in honey: a review on their involvement in aroma, botanical origin determination and potential biomedical activities // Int. J. Mol. Sci . – 2011. – 12(12). – P. 9514–9532.
3. Багдасарьян Х. С. Теория радикальной полимеризации. – М.: Наука, 1966. – 300 с.
4. Steacie E.W.R. Reactions of radicals in gaseous systems // J. Chem. Soc. – 1956. – P. 3986–3996.
5. Computational Study of Chain Transfer to Monomer Reactions in High-Temperature Polymerization of Alkyl Acrylates / Nazanin Moghadam, Shi Liu, Sriraj Srinivasan, Michael C. Grady, Masoud Soroush, Andrew M. Rappe // J. Phys. Chem. A. – 2013. – 117. – P. 2605−2618.
6. Studies in Chain Transfer. IV. Catalyzed Polymerization of Vinyl Acetate / Santi R. Palit, Suryya Kumar Das // Proc. R. Soc. Lond. A. – 1954. – 226. – P. 82–95.
7. Studies in Chain Transfer. II. Catalyzed Polymerization of Methyl Methacrylate / Sadhan Basu, Jyotirindra Nath Sen and Santi R. Palit // Proc. R. Soc. Lond. A. – 1952. –214. – P. 247–262.
8. Скорохода Т. В. Поверхнево-активні α-аралкілпероксидовмісні телехелатніолігоелектроліти та блок-кополімери на їхній основі: дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Т. В. Скорохода. – Львів, 2009. – 156 с.
9. М’ягкота О. С. Синтез та властивості поверхнево- активних полімерів з трет-бутилпероксиалкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі: дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / О. С. М’ягкота. – Львів, 2016. – 166 с.
References: 1. Hevus O. I. Funktsionalni poverkhnevo-aktyvni peroksydy i monomery yak reahenty dlia oderzhannia reaktsiinozdatnykh modyfikatoriv poverkhni: dys. … dokt. khim. nauk za spetsialnistiu 02.00.03 – orhanichna khimiia, O. I. Hevus, Lviv, 2010, 250 p.
2. Manyi-Loh C. E., Ndip R. N., Clarke A. M. Volatile compounds in honey: a review on their involvement in aroma, botanical origin determination and potential biomedical activities, Int. J. Mol. Sci , 2011, 12(12), P. 9514–9532.
3. Bahdasarian Kh. S. Teoriia radikalnoi polimerizatsii, M., Nauka, 1966, 300 p.
4. Steacie E.W.R. Reactions of radicals in gaseous systems, J. Chem. Soc, 1956, P. 3986–3996.
5. Computational Study of Chain Transfer to Monomer Reactions in High-Temperature Polymerization of Alkyl Acrylates, Nazanin Moghadam, Shi Liu, Sriraj Srinivasan, Michael C. Grady, Masoud Soroush, Andrew M. Rappe, J. Phys. Chem. A, 2013, 117, P. 2605−2618.
6. Studies in Chain Transfer. IV. Catalyzed Polymerization of Vinyl Acetate, Santi R. Palit, Suryya Kumar Das, Proc. R. Soc. Lond. A, 1954, 226, P. 82–95.
7. Studies in Chain Transfer. II. Catalyzed Polymerization of Methyl Methacrylate, Sadhan Basu, Jyotirindra Nath Sen and Santi R. Palit, Proc. R. Soc. Lond. A, 1952. –214, P. 247–262.
8. Skorokhoda T. V. Poverkhnevo-aktyvni α-aralkilperoksydovmisni telekhelatniolihoelektrolity ta blok-kopolimery na yikhnii osnovi: dys. ... kand. khim. nauk: 02.00.06, T. V. Skorokhoda, Lviv, 2009, 156 p.
9. Miahkota O. S. Syntez ta vlastyvosti poverkhnevo- aktyvnykh polimeriv z tret-butylperoksyalkilnymy frahmentamy ta interpolielektrolitnykh kompleksiv na yikh osnovi: dys. ... kand. khim. nauk: 02.00.06, O. S. Miahkota, Lviv, 2016, 166 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.