Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40674
Назва: Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачем
Інші назви: The morphology and properties of polypropylene composites with metal-containing polymer-silicate filler
Автори: Масюк, А. С.
Тарнавський, А. Б.
Левицький, В. Є.
Masyuk, A. S.
Tarnavskyi, A. B.
Levytskyi, V. E.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Масюк А. С. Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачем / А. С. Масюк, А. Б. Тарнавський, В. Є. Левицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 400–405.
Bibliographic description: Masyuk A. S. The morphology and properties of polypropylene composites with metal-containing polymer-silicate filler / A. S. Masyuk, A. B. Tarnavskyi, V. E. Levytskyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 400–405.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 678.742.3
Теми: Ni-вмісний полімер-силікатний наповнювач
композит
поліпропілен
полівініловий спирт
Ni-containing polymer-silicate filler
composite
polypropylene
polyvinyl alcohol
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 400-405
Початкова сторінка: 400
Кінцева сторінка: 405
Короткий огляд (реферат): На основі рентгеноструктурного аналізу встановлено вплив Ni-вмісного модифі- кованого полівініловим спиртом полімер-силікатного наповнювача на структуру (ступінь кристалічності, усереднений розмір кристалітів) розроблених термопластичних композитів на основі поліпропілену. Виявлено, що введення полімер-силікатного наповнювача сприяє зростанню фізико-механічних (поверхнева твердість, міцність під час розривання, модуль пружності, модуль високоеластичності) та теплофізичних (теплостійкість за Віка, коефіцієнт лінійного теплового розширення) властивостей поліпропіленових композитів.
The effect of Ni-containing modified by polyvinyl alcohol polymer-silicate filler on the structure (degree of crystallinity, crystallite size average) of developed thermoplastic composites based on polypropylene based on X-ray diffraction analysis has been determined. The increased of physico-mechanical (surface hardness, strength at breaking, elastic modulus, high elasticity modulus) and thermo-physical (Vicat softening point, coefficient of linear thermal expansion) properties of polypropylene composites due to introduction of polymer-silicate filler has been established.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40674
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Масюк А. С., Тарнавський А. Б., Левицький В. Є., 2017
Перелік літератури: 1. Mittal V. Polymer Nanocomposites: Advances in Filler Surface Modifications / V. Mittal // Nova Science Publishers: New York, NY, USA. – 2009. – Chapter 8, in press.
2. Масюк А. С., Левицький В. Є. Закономірності одержання полімер-силікатних композитів з водорозчинних силікатів та полімерів / Східноєвропейский журнал передових технологій. – 2014. – № 6/6 (72). – С. 29–33.
3. Полимерные композиционные материалы / Кербер М. Л., Виноградов В. М., Головкин Г. С . и др.; под ред. А. А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2008. – 560 с.
4. Новые материалы; под науч. ред. Ю. С. Карабасова. – М.: МИСИС, 2002. – 736 с.
5. Наполнители для композиционных материалов / пер. с англ., под ред. Г. С. Каца и Д. В. Милевски. – М.: Химия, 1981. – 734 с.
6. Быков Е. А. Современные наполнители – важный фактор повышения конкурентоспособности композитов / Е. А. Быков, В. В. Дегтярёв // Пластические массы – 2006. – № 1. – С. 32–36.
7. Кудина Е. Ф. Модифицирование жидкого стекла активными добавками: обзор / Е. Ф. Кудина, И. И. Злотников, Ю. М. Плескачевский // Материалы. Технологии. Инструменты. – 2000. – Т. 5, № 2. – С. 36–40.
8. Лийв Э. Х. Методика определения физико-механических свойств полимерных композитов путем внедрения конусообразного индентора / Э. Х. Лийв, А. Д. Машегиров. – Таллин: ЭстНИИНТИ, 1983. – 27 с.
9. Уайт Дж. Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины / Дж. Л. Уайт, Д. Д. Чой; пер. с англ.; под ред. Е. С. Цобкалло. – СПб.: Профессия, 2006. – 256 с.
10. Rabiej M. Analiza rentgenowskich krywych dyfrakcyjnych polymerów za pomoca programu komputerowego WAXSFIT / M. Rabiej, S. Rabiej. – Warszawa: Bielsko-Biała, 2006. – 133 s.
References: 1. Mittal V. Polymer Nanocomposites: Advances in Filler Surface Modifications, V. Mittal, Nova Science Publishers: New York, NY, USA, 2009, Chapter 8, in press.
2. Masiuk A. S., Levytskyi V. Ye. Zakonomirnosti oderzhannia polimer-sylikatnykh kompozytiv z vodorozchynnykh sylikativ ta polimeriv, Skhidnoievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, 2014, No 6/6 (72), P. 29–33.
3. Polimernye kompozitsionnye materialy, Kerber M. L., Vinohradov V. M., Holovkin H. S . and other; ed. A. A. Berlina, SPb., Professiia, 2008, 560 p.
4. Novye materialy; pod nauch. red. Iu. S. Karabasova, M., MISIS, 2002, 736 p.
5. Napolniteli dlia kompozitsionnykh materialov, transl. from English, ed. H. S. Katsa i D. V. Milevski, M., Khimiia, 1981, 734 p.
6. Bykov E. A. Sovremennye napolniteli – vazhnyi faktor povysheniia konkurentosposobnosti kompozitov, E. A. Bykov, V. V. Dehtiarev, Plasticheskie massy – 2006, No 1, P. 32–36.
7. Kudina E. F. Modifitsirovanie zhidkoho stekla aktivnymi dobavkami: obzor, E. F. Kudina, I. I. Zlotnikov, Iu. M. Pleskachevskii, Materialy. Tekhnolohii. Instrumenty, 2000, V. 5, No 2, P. 36–40.
8. Liiv E. Kh. Metodika opredeleniia fiziko-mekhanicheskikh svoistv polimernykh kompozitov putem vnedreniia konusoobraznoho indentora, E. Kh. Liiv, A. D. Mashehirov, Tallin: EstNIINTI, 1983, 27 p.
9. Uait Dzh. L. Polietilen, polipropilen i druhie poliolefiny, Dzh. L. Uait, D. D. Choi; transl. from English; ed. E. S. Tsobkallo, SPb., Professiia, 2006, 256 p.
10. Rabiej M. Analiza rentgenowskich krywych dyfrakcyjnych polymerów za pomoca programu komputerowego WAXSFIT, M. Rabiej, S. Rabiej, Warszawa: Bielsko-Biała, 2006, 133 s.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.