Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40671
Назва: Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерів
Інші назви: Synthesis and identification of new carboxylate monomers
Автори: Гладій, А. І.
Цюпко, Ф. І.
Полюжин, І. П.
Ларук, М. М.
Gladii, A. I.
Tsyupko, F. I.
Polyugyn, I. P.
Laruk, M. M.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерів / А. І. Гладій, Ф. І. Цюпко, І. П. Полюжин, М. М. Ларук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 31–39.
Bibliographic description: Synthesis and identification of new carboxylate monomers / A. I. Gladii, F. I. Tsyupko, I. P. Polyugyn, M. M. Laruk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 31–39.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 66.095.132
661.742.14
Теми: карбоксилатні мономери
ідентифікація
ІЧ та ЯМР 1Н спек- тральні методи аналізу
carboxylate monomers
identification
IR and 1H NMR spectral analysis techniques
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 31-39
Початкова сторінка: 31
Кінцева сторінка: 39
Короткий огляд (реферат): Розроблена рефрактометрична експрес-методика контролю процесів синтезу та очищення (полі)алкіленокси(мет)акрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот та підтверджена будова одержаних етилметакрилових та гексапропіленоксиакрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот рефрактометричним, ІЧ- та ЯМР 1Н-спектраль- ними методами аналізу, що дає змогу ідентифікувати вказані карбоксилатні мономери.
Refractometric rapid method of controlling the synthesis and purification of (poly)alkyleneoxy(meth)acrylic monoesters of phthalic and maleic acids was developed and the structure obtained of ethylmethacrylic and hexapropyleneoxyacrylic monoesters phthalic and maleic acid was found by refractometric, IR and 1H NMR spectral analysis methods, allowing to identify these carboxylate monomers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40671
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Гладій А. І., Цюпко Ф. І., Полюжин І. П., Ларук М. М., 2017
Перелік літератури: 1. Заявка ЕР1209178А1 Європа, С08F 290/06. Process for the production of (meth)acrylic polymers / Shibata K. at all (Японія); Kao Corp. – №99938587.5; Заявл.23.08.1999; Опубл. 29.05.2002;Бюл. 2002/22. – 12 с.
2. Etsuo Sakai, Kazuo Yamada and Akira Ohta, Molecular structure and dispersion adsorption mechanisms of comb-type superplasticizers used in Japan, Journal of Advanced Concrete Technology. – 2003. Vol. 1. – Р. 16–25.
3. Zhang R, Li Q, Zhang A, et al. The Synthesis Technique of Polyacrylic Acid Superplasticizer. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. – 2008. Vol. 23, no. 6. – Р. 830–833.
4. Malcolm A. Kelland. Production chemicals for the oil and gas industry, Taylor & Francis Group, LLC. – London, 2009. – 404 p.
5. Шехтер Ю. Н. Поверхносто-активные вещества из нефтяного сырья: моногр. / Ю. Н. Шехтер, С. Э. Крейн. – М.: Химия, 1971. – 488 с.
6. Gladii A., Bereza V., Tsiupko F., Yatchyshyn Y. Synthesis of water-soluble polycarboxylates on the base of phthalic anhydride // Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists CCT-2013. – Ukraine, Lviv, 2013. – Р. 88–89.
7. Гладій А. І., Цюпко Ф. І., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М. Синтез (мет)акрилових мономерів для водорозчинних полікарбоксилатів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № 761. – С. 360–363.
8. Гладій А. І., Цюпко Ф. І., Полюжин І. П., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М. Розробка методики аналітичного контролю реакції каталітичного ацилювання гідроксіполіоксіалкілен(мет)акрилатів ангідридами дикарбонових кислот // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2014. – № 787. – С. 17–22.
9. Andrii Gladii, Fedir Tsyupko, Igor Polyugyn, Iosyp Yatchyshyn and Marta Laruk Kinetic regularities of hydroxypolyalkylenoxy(meth)acrylates acylation by phthalic anhydride. Journal “Chemistry & Chemical Technology”. – 2015. – Vol. 9, No. 3. – P. 267–275.
10. Цюпко Ф. та ін. Гіперрозгалужені полікарбоксилатні полімери для нафтогазової промисловості // Поступ в нафто- газопереробній та нафтохімічній промисловості: зб. тез доп. VII Міжнарод. наук.-техн. конф. – Львів, 2014. – С. 199.
11. Гладій А. І., Цюпко Ф. І., Ятчишин Й. Й., Полюжин І. П., Ларук М. М. Кінетичні закономірності реакції ацилювання гідроксиполіалкіленокси(мет)акрилатів малеїновим ангідридом // Вопросы химии и химической технологи. – 2015. – Т. 3 (101). – С. 10–18.
12. Sedláková Z. Synthesis of 2-(2-carboxybenzoyloxy)ethyl methacrylate and its radical polymerization and copolymerization with butyl methacrylate / Zdena Sedláková, Karel Bouchal, Michal Ilavský // Die Angewandte Makromolekulare Chemie. – 1992. – Vol. 201, No. 1. – Р. 33–48. – doi: 10.1002/apmc.1992.052010104.
References: 1. Zaiavka ER1209178A1 Yevropa, P.08F 290/06. Process for the production of (meth)acrylic polymers, Shibata K. at all (Yaponiia); Kao Corp, No 99938587.5; Decl.23.08.1999; Publ. 29.05.2002;Bull. 2002/22, 12 p.
2. Etsuo Sakai, Kazuo Yamada and Akira Ohta, Molecular structure and dispersion adsorption mechanisms of comb-type superplasticizers used in Japan, Journal of Advanced Concrete Technology, 2003. Vol. 1, R. 16–25.
3. Zhang R, Li Q, Zhang A, et al. The Synthesis Technique of Polyacrylic Acid Superplasticizer. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed, 2008. Vol. 23, no. 6, R. 830–833.
4. Malcolm A. Kelland. Production chemicals for the oil and gas industry, Taylor & Francis Group, LLC, London, 2009, 404 p.
5. Shekhter Iu. N. Poverkhnosto-aktivnye veshchestva iz neftianoho syria: monohr., Iu. N. Shekhter, S. E. Krein, M., Khimiia, 1971, 488 p.
6. Gladii A., Bereza V., Tsiupko F., Yatchyshyn Y. Synthesis of water-soluble polycarboxylates on the base of phthalic anhydride, Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists CCT-2013, Ukraine, Lviv, 2013, R. 88–89.
7. Hladii A. I., Tsiupko F. I., Yatchyshyn Y. Y., Laruk M. M. Syntez (met)akrylovykh monomeriv dlia vodorozchynnykh polikarboksylativ, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2013, No 761, P. 360–363.
8. Hladii A. I., Tsiupko F. I., Poliuzhyn I. P., Yatchyshyn Y. Y., Laruk M. M. Rozrobka metodyky analitychnoho kontroliu reaktsii katalitychnoho atsyliuvannia hidroksipolioksialkilen(met)akrylativ anhidrydamy dykarbonovykh kyslot, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2014, No 787, P. 17–22.
9. Andrii Gladii, Fedir Tsyupko, Igor Polyugyn, Iosyp Yatchyshyn and Marta Laruk Kinetic regularities of hydroxypolyalkylenoxy(meth)acrylates acylation by phthalic anhydride. Journal "Chemistry & Chemical Technology", 2015, Vol. 9, No. 3, P. 267–275.
10. Tsiupko F. and other Hiperrozghaluzheni polikarboksylatni polimery dlia naftohazovoi promyslovosti, Postup v nafto- hazopererobnii ta naftokhimichnii promyslovosti: zb. tez dop. VII Mizhnarod. nauk.-tekhn. konf, Lviv, 2014, P. 199.
11. Hladii A. I., Tsiupko F. I., Yatchyshyn Y. Y., Poliuzhyn I. P., Laruk M. M. Kinetychni zakonomirnosti reaktsii atsyliuvannia hidroksypolialkilenoksy(met)akrylativ maleinovym anhidrydom, Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohy, 2015, V. 3 (101), P. 10–18.
12. Sedláková Z. Synthesis of 2-(2-carboxybenzoyloxy)ethyl methacrylate and its radical polymerization and copolymerization with butyl methacrylate, Zdena Sedláková, Karel Bouchal, Michal Ilavský, Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 1992, Vol. 201, No. 1, R. 33–48, doi: 10.1002/apmc.1992.052010104.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.