Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40657
Назва: Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини
Інші назви: Intensification of the process and extraction kinetics target component from plant raw materials
Автори: Семенишин, Є. М.
Римар, Т. І.
Semenyshyn, Ye. M.
Rymar, T. I.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Семенишин Є. М. Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини / Є. М. Семенишин, Т. І. Римар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 298–303.
Bibliographic description: Semenyshyn Ye. M. Intensification of the process and extraction kinetics target component from plant raw materials / Ye. M. Semenyshyn, T. I. Rymar, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 298–303.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 615.012.014
Теми: кінетика
екстрагування
система “тверде тіло-рідина”
інтенси- фікація
цільові компоненти
рослинна сировина
олія
kinetics
extracting
the system “solid – liquid”
intensification
specialpurpose components
plant raw materials
oil
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 298-303
Початкова сторінка: 298
Кінцева сторінка: 303
Короткий огляд (реферат): Досліджено механізм та кінетику екстрагування олії з насіння рослинної сировини органічними розчинниками для різних розмірів зерна. Розглянуто та встановлено найвигідніші умови процесу екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини. Досліджено вплив ступеня подрібнення сировини на кінетику процесу екстрагування. Встановлено оптимальні умови проведення процесу екстрагування олії. Встановлено межі перебігу процесів екстрагування та розчинення цільових компонентів з пористих структур рослинної сировини, які визначають швидкість усього процесу.
The mechanism and oil extractionkinetics from the seed of plant raw material by organic solvents for the different grain sizes were determined. The most favorable conditions of the process of extraction and dissolution of target components from plant raw material were considered and determined. The influence of the degree of milling of raw material on the kinetics of extraction process has been researched. Optimal conditions for oil extraction process conduction have been determined. The limits of different target components extraction process from porous structures of plant raw material that determine the speed of the whole process were considered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40657
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Семенишин Є. М., Римар Т. І., 2017
Перелік літератури: 1. Семенишин Е. М. Кинетика совмесного помола и экстрагирования растворённой серы в производстве полимерной серы / Е. М. Семенишин, Я. В. Мота // Журнал “Химическая технология”. – 1983. – № 3. – С. 53 – 54.
2. Семенишин Е. М. О влиянии дисперсной серной руды на механизм извлечения серы / Е. М. Семенишин, Г. А. Аксельруд, Е. Г. Гордиенко // Ж. приклад. хим. – Л., 1978. – Т. LI. – С. 103 – 107.
3. Семенишин Є. М. Екстракційне вилучення олії з метою одержання біопалива / Є. М. Семенишин, В. І. Троцький, Ю. В. Ковальська, Т. І. Римар // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теплоенергетика”. – 2008. – С. 179 – 185.
4. Семенишин Є. М. Кінетика екстрагування цільових компонентів з пористих структур в протитечійно-ступеневих екстракторах періодичної дії. / Є. М. Семенишин, Т. І. Римар, Р. В. Стадник // Хімічна промисловість України. – 2014. – №6 (125). – C. 3–5.
5. Федорчук-Мороз В. І. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.08. – Львів, 2008. – 19 с.
6. Стадник Р. В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amarantus hibridus): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08. – Львів, 2012. – 24 c.
7. Боровков С. О. Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини із застосуванням вібраційного впливу: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12. – Донецьк, 2010. – 20 с.
8. Зав’ялов В. Л. Математична модель зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні / В. Л. Зав’ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – №2. – С. 120–125.
References: 1. Semenishin E. M. Kinetika sovmesnoho pomola i ekstrahirovaniia rastvorennoi sery v proizvodstve polimernoi sery, E. M. Semenishin, Ia. V. Mota, Zhurnal "Khimicheskaia tekhnolohiia", 1983, No 3, P. 53 – 54.
2. Semenishin E. M. O vliianii dispersnoi sernoi rudy na mekhanizm izvlecheniia sery, E. M. Semenishin, H. A. Akselrud, E. H. Hordienko, Zh. priklad. khim, L., 1978, T. LI, P. 103 – 107.
3. Semenyshyn Ye. M. Ekstraktsiine vyluchennia olii z metoiu oderzhannia biopalyva, Ye. M. Semenyshyn, V. I. Trotskyi, Yu. V. Kovalska, T. I. Rymar, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Teploenerhetyka", 2008, P. 179 – 185.
4. Semenyshyn Ye. M. Kinetyka ekstrahuvannia tsilovykh komponentiv z porystykh struktur v protytechiino-stupenevykh ekstraktorakh periodychnoi dii., Ye. M. Semenyshyn, T. I. Rymar, R. V. Stadnyk, Khimichna promyslovist Ukrainy, 2014, No 6 (125), P. 3–5.
5. Fedorchuk-Moroz V. I. Mekhanizm ta kinetyka ekstrahuvannia tsilovykh komponentiv z nasinnia amarantu: avtoref. dys... kand. tekhn. nauk: 05.17.08, Lviv, 2008, 19 p.
6. Stadnyk R. V. Kinetyka ekstrahuvannia olii z nasinnia amarantu hibrydu (Amarantus hibridus): avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk: 05.17.08, Lviv, 2012, 24 c.
7. Borovkov S. O. Intensyfikatsiia protsesu ekstrahuvannia roslynnoi syrovyny iz zastosuvanniam vibratsiinoho vplyvu: avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk: 05.18.12, Donetsk, 2010, 20 p.
8. Zavialov V. L. Matematychna model zovnishnoho masoobminu pry vibroekstrahuvanni, V. L. Zavialov, V. S. Bodrov, T. H. Mysiura, N. V. Popova, Yu. V. Zaporozhets, Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh, 2011, No 2, P. 120–125.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.