Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40655
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСабадаш, В. В.
dc.contributor.authorГумницький, Я. М.
dc.contributor.authorМиляник, О. В.
dc.contributor.authorSabadash, V. V.
dc.contributor.authorGumnitsky, Y. M.
dc.contributor.authorMylyanyk, O. V.
dc.date.accessioned2018-04-13T11:28:22Z-
dc.date.available2018-04-13T11:28:22Z-
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.identifier.citationСабадаш В. В. Динаміка адсорбції іонів Cu2+та Cr3+ в апараті колонного типу / В. В. Сабадаш, Я. М. Гумницький, О. В. Миляник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 285–291.
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40655-
dc.description.abstractПредставлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Проаналізовано існуючий теоретичний апарат для описання процесів адсорбції. Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо іонів купруму та хрому у динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено взаємозв’язок ступеня насичення сорбенту від критерію Фур’є. Отримані результати експериментальних досліджень дають змогу визначити коефіцієнти динаміки процесу адсорбції стічних вод, що містять важкі метали в апаратах колонного типу.
dc.description.abstractThe results of experimental studies of the dynamic of ion exchange adsorption of copper and chromium ions by zeolite in the periodic conditions are presented. The existing theoretical apparatus for adsorption processes description was analysed. Adsorption process mechanism was investigated and methods for identification of experimental data to theoretical models were developed. Sorption capacity of zeolite to heavy metals in dynamic conditions was experimentally investigated. Adsorption capacity of adsorbents was set. The breakthrough curves of adsorption dynamics of copper and chromium ions by zeolite in the column-type apparatus were built. The interrelation the saturation degree of sorbent to Fourier number was discovered. The results of experimental studies make it possible to determine the adsorption process of wastewaters which contain of heavy metals in the column-type apparatus. The results of experimental studies make it possible to determine the coefficients of dynamic of adsorption process.
dc.format.extent285-291
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
dc.subjectважкі метали
dc.subjectкупрум
dc.subjectхром
dc.subjectдинаміка адсорбції
dc.subjectкоефіцієнт масовіддачі
dc.subjectheavy metals
dc.subjectcopper
dc.subjectchromium
dc.subjectadsorption dynamic
dc.subjectthe mass-transfer coefficient
dc.titleДинаміка адсорбції іонів Cu2+та Cr3+ в апараті колонного типу
dc.title.alternativeDynamic ofadsorption of copper (ІІ) and chromium (ІІІ) ionsin the column-type apparatus
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Сабадаш В. В., Гумницький Я. М., Миляник О. В., 2017
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.format.pages7
dc.identifier.citationenSabadash V. V. Dynamic ofadsorption of copper (ІІ) and chromium (ІІІ) ionsin the column-type apparatus / V. V. Sabadash, Y. M. Gumnitsky, O. V. Mylyanyk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 285–291.
dc.relation.references1. Архіпова Г. І. Вплив надлишкового вмісту важких металів у питній воді на організм людини [Текст] / Г. І. Архіпова, О. Мудрак, Д. В. Завертана // Вісник НАУ. – 2010. – № 1. – С. 232–235.
dc.relation.references2. Gomonay, V. Preventing from ingress of radionuclides,heavy metals and other dangerous mutagenic factors into human and animal organisms [Текст] / V. Gomonay, N. Golub, P. Gomonay, K. Szekeresh // Book of Proceedings of the International Regional Seminar “Environment Protection: Modern Studies in Ecology and Microbiology”. – 1997. – Vol. 2. – P. 90–96.
dc.relation.references3. Galarneau, А. Zeolites and mesoporous materials at the dawn of the 21st century [Текст] / A. Galarneau, F. Di Renzo, F. Fajula, J. Vedrine. – Elsevier Science, Surface Science and Catalysis. – 2001. – 443 р.
dc.relation.references4. Сабадаш В. В., Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. Динаміка адсорбції а-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 330–334.
dc.relation.references5. Сидорчук О. В. Сорбція іонів купруму із водних розчинів природним клиноптилолітом / О. В. Сидорчук, Я. М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 235–241.
dc.relation.references6. Миляник О. В. Очищення стічних вод від іонів важких металів / О. В. Миляник, О. М. Шквірко, Я. М. Гумницький// Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: пр. 4-го Міжнарод. конгресу (м. Львів, 21–23 вересня 2016 р.). – 2016. – C. 127–128.
dc.relation.references7. Миляник О. В. Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом / О. В. Миляник, О. М. Шквірко, Я. М. Гумницький // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 330–334.
dc.relation.references8. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. – М., 1989. – 448 с.
dc.relation.references9. Практикум по физико-химическим методам анализа / под ред. О. М. Петрухина. – М.: Химия. – 1987. – 246 с.
dc.relation.references10. Справочник химика. – Т. 2: Основные свойства неорганических и органических соединений / под ред. Б. П. Никольского. – Л.: Химия, 1971. – 1168 с.
dc.relation.references11. Сабадаш В. В., Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. Динаміка адсорбції а-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 330–334.
dc.relation.referencesen1. Arkhipova H. I. Vplyv nadlyshkovoho vmistu vazhkykh metaliv u pytnii vodi na orhanizm liudyny [Text], H. I. Arkhipova, O. Mudrak, D. V. Zavertana, Visnyk NAU, 2010, No 1, P. 232–235.
dc.relation.referencesen2. Gomonay, V. Preventing from ingress of radionuclides,heavy metals and other dangerous mutagenic factors into human and animal organisms [Text], V. Gomonay, N. Golub, P. Gomonay, K. Szekeresh, Book of Proceedings of the International Regional Seminar "Environment Protection: Modern Studies in Ecology and Microbiology", 1997, Vol. 2, P. 90–96.
dc.relation.referencesen3. Galarneau, A. Zeolites and mesoporous materials at the dawn of the 21st century [Text], A. Galarneau, F. Di Renzo, F. Fajula, J. Vedrine, Elsevier Science, Surface Science and Catalysis, 2001, 443 r.
dc.relation.referencesen4. Sabadash V. V., Hyvliud A. M., Humnytskyi Ya. M. Dynamika adsorbtsii a-oksipropionovoi kysloty v aparati kolonnoho typu, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 330–334.
dc.relation.referencesen5. Sydorchuk O. V. Sorbtsiia ioniv kuprumu iz vodnykh rozchyniv pryrodnym klynoptylolitom, O. V. Sydorchuk, Ya. M. Humnytskyi, Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti, 2013, No 7, P. 235–241.
dc.relation.referencesen6. Mylianyk O. V. Ochyshchennia stichnykh vod vid ioniv vazhkykh metaliv, O. V. Mylianyk, O. M. Shkvirko, Ya. M. Humnytskyi// Zakhyst navkolyshnoho seredovyshcha. Enerhooshchadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannia: pr. 4-ho Mizhnarod. konhresu (m. Lviv, 21–23 veresnia 2016 y.), 2016, P. 127–128.
dc.relation.referencesen7. Mylianyk O. V. Statyka pohlynannia dvokh ioniv vazhkykh metaliv pryrodnym tseolitom, O. V. Mylianyk, O. M. Shkvirko, Ya. M. Humnytskyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 330–334.
dc.relation.referencesen8. Lure Iu. Iu. Spravochnik po analiticheskoi khimii, M., 1989, 448 p.
dc.relation.referencesen9. Praktikum po fiziko-khimicheskim metodam analiza, ed. O. M. Petrukhina, M., Khimiia, 1987, 246 p.
dc.relation.referencesen10. Spravochnik khimika, V. 2: Osnovnye svoistva neorhanicheskikh i orhanicheskikh soedinenii, ed. B. P. Nikolskoho, L., Khimiia, 1971, 1168 p.
dc.relation.referencesen11. Sabadash V. V., Hyvliud A. M., Humnytskyi Ya. M. Dynamika adsorbtsii a-oksipropionovoi kysloty v aparati kolonnoho typu, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 330–334.
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
dc.citation.issue868
dc.citation.spage285
dc.citation.epage291
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.subject.udc644. 356
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.