Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40655
Назва: Динаміка адсорбції іонів Cu2+та Cr3+ в апараті колонного типу
Інші назви: Dynamic ofadsorption of copper (ІІ) and chromium (ІІІ) ionsin the column-type apparatus
Автори: Сабадаш, В. В.
Гумницький, Я. М.
Миляник, О. В.
Sabadash, V. V.
Gumnitsky, Y. M.
Mylyanyk, O. V.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Сабадаш В. В. Динаміка адсорбції іонів Cu2+та Cr3+ в апараті колонного типу / В. В. Сабадаш, Я. М. Гумницький, О. В. Миляник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 285–291.
Bibliographic description: Sabadash V. V. Dynamic ofadsorption of copper (ІІ) and chromium (ІІІ) ionsin the column-type apparatus / V. V. Sabadash, Y. M. Gumnitsky, O. V. Mylyanyk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 285–291.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 644. 356
Теми: важкі метали
купрум
хром
динаміка адсорбції
коефіцієнт масовіддачі
heavy metals
copper
chromium
adsorption dynamic
the mass-transfer coefficient
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 285-291
Початкова сторінка: 285
Кінцева сторінка: 291
Короткий огляд (реферат): Представлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Проаналізовано існуючий теоретичний апарат для описання процесів адсорбції. Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо іонів купруму та хрому у динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено взаємозв’язок ступеня насичення сорбенту від критерію Фур’є. Отримані результати експериментальних досліджень дають змогу визначити коефіцієнти динаміки процесу адсорбції стічних вод, що містять важкі метали в апаратах колонного типу.
The results of experimental studies of the dynamic of ion exchange adsorption of copper and chromium ions by zeolite in the periodic conditions are presented. The existing theoretical apparatus for adsorption processes description was analysed. Adsorption process mechanism was investigated and methods for identification of experimental data to theoretical models were developed. Sorption capacity of zeolite to heavy metals in dynamic conditions was experimentally investigated. Adsorption capacity of adsorbents was set. The breakthrough curves of adsorption dynamics of copper and chromium ions by zeolite in the column-type apparatus were built. The interrelation the saturation degree of sorbent to Fourier number was discovered. The results of experimental studies make it possible to determine the adsorption process of wastewaters which contain of heavy metals in the column-type apparatus. The results of experimental studies make it possible to determine the coefficients of dynamic of adsorption process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40655
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Сабадаш В. В., Гумницький Я. М., Миляник О. В., 2017
Перелік літератури: 1. Архіпова Г. І. Вплив надлишкового вмісту важких металів у питній воді на організм людини [Текст] / Г. І. Архіпова, О. Мудрак, Д. В. Завертана // Вісник НАУ. – 2010. – № 1. – С. 232–235.
2. Gomonay, V. Preventing from ingress of radionuclides,heavy metals and other dangerous mutagenic factors into human and animal organisms [Текст] / V. Gomonay, N. Golub, P. Gomonay, K. Szekeresh // Book of Proceedings of the International Regional Seminar “Environment Protection: Modern Studies in Ecology and Microbiology”. – 1997. – Vol. 2. – P. 90–96.
3. Galarneau, А. Zeolites and mesoporous materials at the dawn of the 21st century [Текст] / A. Galarneau, F. Di Renzo, F. Fajula, J. Vedrine. – Elsevier Science, Surface Science and Catalysis. – 2001. – 443 р.
4. Сабадаш В. В., Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. Динаміка адсорбції а-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 330–334.
5. Сидорчук О. В. Сорбція іонів купруму із водних розчинів природним клиноптилолітом / О. В. Сидорчук, Я. М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 235–241.
6. Миляник О. В. Очищення стічних вод від іонів важких металів / О. В. Миляник, О. М. Шквірко, Я. М. Гумницький// Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: пр. 4-го Міжнарод. конгресу (м. Львів, 21–23 вересня 2016 р.). – 2016. – C. 127–128.
7. Миляник О. В. Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом / О. В. Миляник, О. М. Шквірко, Я. М. Гумницький // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 330–334.
8. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. – М., 1989. – 448 с.
9. Практикум по физико-химическим методам анализа / под ред. О. М. Петрухина. – М.: Химия. – 1987. – 246 с.
10. Справочник химика. – Т. 2: Основные свойства неорганических и органических соединений / под ред. Б. П. Никольского. – Л.: Химия, 1971. – 1168 с.
11. Сабадаш В. В., Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. Динаміка адсорбції а-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 330–334.
References: 1. Arkhipova H. I. Vplyv nadlyshkovoho vmistu vazhkykh metaliv u pytnii vodi na orhanizm liudyny [Text], H. I. Arkhipova, O. Mudrak, D. V. Zavertana, Visnyk NAU, 2010, No 1, P. 232–235.
2. Gomonay, V. Preventing from ingress of radionuclides,heavy metals and other dangerous mutagenic factors into human and animal organisms [Text], V. Gomonay, N. Golub, P. Gomonay, K. Szekeresh, Book of Proceedings of the International Regional Seminar "Environment Protection: Modern Studies in Ecology and Microbiology", 1997, Vol. 2, P. 90–96.
3. Galarneau, A. Zeolites and mesoporous materials at the dawn of the 21st century [Text], A. Galarneau, F. Di Renzo, F. Fajula, J. Vedrine, Elsevier Science, Surface Science and Catalysis, 2001, 443 r.
4. Sabadash V. V., Hyvliud A. M., Humnytskyi Ya. M. Dynamika adsorbtsii a-oksipropionovoi kysloty v aparati kolonnoho typu, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 330–334.
5. Sydorchuk O. V. Sorbtsiia ioniv kuprumu iz vodnykh rozchyniv pryrodnym klynoptylolitom, O. V. Sydorchuk, Ya. M. Humnytskyi, Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti, 2013, No 7, P. 235–241.
6. Mylianyk O. V. Ochyshchennia stichnykh vod vid ioniv vazhkykh metaliv, O. V. Mylianyk, O. M. Shkvirko, Ya. M. Humnytskyi// Zakhyst navkolyshnoho seredovyshcha. Enerhooshchadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannia: pr. 4-ho Mizhnarod. konhresu (m. Lviv, 21–23 veresnia 2016 y.), 2016, P. 127–128.
7. Mylianyk O. V. Statyka pohlynannia dvokh ioniv vazhkykh metaliv pryrodnym tseolitom, O. V. Mylianyk, O. M. Shkvirko, Ya. M. Humnytskyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 330–334.
8. Lure Iu. Iu. Spravochnik po analiticheskoi khimii, M., 1989, 448 p.
9. Praktikum po fiziko-khimicheskim metodam analiza, ed. O. M. Petrukhina, M., Khimiia, 1987, 246 p.
10. Spravochnik khimika, V. 2: Osnovnye svoistva neorhanicheskikh i orhanicheskikh soedinenii, ed. B. P. Nikolskoho, L., Khimiia, 1971, 1168 p.
11. Sabadash V. V., Hyvliud A. M., Humnytskyi Ya. M. Dynamika adsorbtsii a-oksipropionovoi kysloty v aparati kolonnoho typu, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 330–334.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.