Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40652
Назва: Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод пивоварні
Інші назви: The use of cavitation tecnologies for wastewater treаtment brewery
Автори: Вашкурак, У. Ю.
Фалик, Т. С.
Шевчук, Л. І.
Коваль, І. З.
Vashkurak, U.
Falyk, T.
Shevchyk, L.
Koval, I.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод пивоварні / У. Ю. Вашкурак, Т. С. Фалик, Л. І. Шевчук, І. З. Коваль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 267–272.
Bibliographic description: The use of cavitation tecnologies for wastewater treаtment brewery / U. Vashkurak, T. Falyk, L. Shevchyk, I. Koval, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 267–272.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 66.084
541. 182
6281
Теми: ультразвукова кавітація
органічні забруднення
барботування
кінетичне рівняння
очищення стічних вод пивоварні
ultrasound cavitation
organic contaminants
bubbling
kinetic equation
wastewater brewery
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 267-272
Початкова сторінка: 267
Кінцева сторінка: 272
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив ультразвукової кавітації в атмосфері кисню, азоту, суміші азоту та кисню у співвідношенні 1:1 на процес руйнування органічних забруднень стічних вод пивоварні. Встановлено, що найвищу ефективність проявляє барботування азоту в ультразвуковому полі на стоки пивоварної промисловості. Кавітаційний процес руйнування органічних сполук у стічних водах можна описати, застосувавши кінетичне рівняння першого порядку. Розраховано ефективні константи руйнування органічних забруднень у стічних водах пивоварні, що підтвердило ефективність подачі азоту в кавітаційну зону.
The influence of ultrasound cavitation in an atmosphere of oxygen, nitrogen, a nitrogen and oxygen a ration 1:1 on the destruction of organic contaminants of wastewater brewery was investigated. It has been determined that the highest efficiency of bubbling nitrogen in the mixture of ultrasound field on the brewing industry. Cavitation destruction of organic compounds in wastewater can described by applying a first – order kinetic equation. The effective constant destruction of organic contaminants in wastewater brewery was calcblated, which confirmed the efficiency of supply nitrigen into cavitation zone.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40652
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Вашкурак У. Ю., Фалик Т. С., Шевчук Л. І., Коваль І. З., 2017
Перелік літератури: 1. Шевчук Л. І. Кавітація. Фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспекти: моногр. / Л. І. Шевчук, В. Л. Старчевський. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 376 с.
2. Долінський А. А. Використання кавітаційних технологій при обробці рідких гетерогенних систем / А. А. Долінський, Л. Ю. Авдєєва, Є. К. Жукотський, А. А. Макаренко // Наукові праці. Одеської національної академії харчових технологій. – 2014 – Вип. 45, Т. 3. С. 9–13.
3. Шевчук Л. І. Низькочастотні віброрезонансні кавітатори: моногр. / Л. І. Шевчук, О. І. Строган, В. Л. Старчевський. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – с. 120–123.
4. Знак З. О. Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем / З. О. Знак, Ю. В. Сухацький, Р. В. Мних // Вісник Нац. ун-ту “ Львівська політехніка” №787. – 2014. – С. 75–79.
5. Савка І. М. Застосування ультразвуку для очищення стічних вод з різними типами забруднень / І. М. Савка, Л. І. Шевчук, І. Є. Никулишин, З. Г. Піх // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” №609. – 2008. – С. 197–200.
6. S. Nasseri Determination of the ultrasonic effective nessin advanced waste water treatment / S. Nasseri, F. Vaezi, A. H. Mahvi, R. Nabizadeh, S. Haddadi // Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng. Vol. 3, № 2. – 2006. – P. 109–116.
References: 1. Shevchuk L. I. Kavitatsiia. Fizychni, khimichni, biolohichni ta tekhnolohichni aspekty: monohr., L. I. Shevchuk, V. L. Starchevskyi, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2014, 376 p.
2. Dolinskyi A. A. Vykorystannia kavitatsiinykh tekhnolohii pry obrobtsi ridkykh heterohennykh system, A. A. Dolinskyi, L. Yu. Avdieieva, Ye. K. Zhukotskyi, A. A. Makarenko, Naukovi pratsi. Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii, 2014 – Iss. 45, V. 3. P. 9–13.
3. Shevchuk L. I. Nyzkochastotni vibrorezonansni kavitatory: monohr., L. I. Shevchuk, O. I. Strohan, V. L. Starchevskyi, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2013, P. 120–123.
4. Znak Z. O. Rozroblennia kavitatsiino-flotatsiinoho protsesu ochyshchennia stichnykh vod v aspekti realizatsii suchasnykh kontseptsii syntezu khimiko-tekhnolohichnykh system, Z. O. Znak, Yu. V. Sukhatskyi, R. V. Mnykh, Visnyk Nats. un-tu " Lvivska politekhnika" No 787, 2014, P. 75–79.
5. Savka I. M. Zastosuvannia ultrazvuku dlia ochyshchennia stichnykh vod z riznymy typamy zabrudnen, I. M. Savka, L. I. Shevchuk, I. Ye. Nykulyshyn, Z. H. Pikh, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" No 609, 2008, P. 197–200.
6. S. Nasseri Determination of the ultrasonic effective nessin advanced waste water treatment, S. Nasseri, F. Vaezi, A. H. Mahvi, R. Nabizadeh, S. Haddadi, Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng. Vol. 3, No 2, 2006, P. 109–116.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.