Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40646
Назва: Використання моху ісландського при лікуванні інфекційних захворювань дихальних шляхів та перспективи створення нових препаратів на його основі
Інші назви: Using of iceland moss in treatment of infectiоus respiratory diseases and prospects of creating new drugs based on it
Автори: Дякон, І. В.
Стадницька, Н. Є.
Губицька, І. І.
Лило, В. В.
Петрикевич, В. Р.
Diakon, I. V.
Stadnytska, N. E.
Hubytska, I. I.
Lylo, V. V.
Petrykevych, V. R.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Використання моху ісландського при лікуванні інфекційних захворювань дихальних шляхів та перспективи створення нових препаратів на його основі / І. В. Дякон, Н. Є. Стадницька, І. І. Губицька, В. В. Лило, В. Р. Петрикевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 234–241.
Bibliographic description: Using of iceland moss in treatment of infectiоus respiratory diseases and prospects of creating new drugs based on it / I. V. Diakon, N. E. Stadnytska, I. I. Hubytska, V. V. Lylo, V. R. Petrykevych, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 234–241.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 615.235
Теми: мох ісландський
захворювання дихальних шляхів
антиокси- дантна активність
фармакологічна дія
методи ідентифікації
Iceland moss
respiratory disease
antioxidant activity
pharmacological effect
methods of identification
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 234-241
Початкова сторінка: 234
Кінцева сторінка: 241
Короткий огляд (реферат): Представлено статистику захворювань дихальних шляхів серед населення України. Описано фармакологічні властивості моху ісландського та його хімічний склад. Детально розкрито морфологічну будову рослини та території поширення. Встановлено, що на фармацевтичному ринку України зареєстровано лише п’ять лікарських засобів на основі екстракту моху ісландського. Зведено дані щодо використання рослини у рецептах народної медицини. Крім того, описані методики ідентифікації рослини та дослідження антиоксидантної активності рослинної сировини порівняно з токоферолом.
This paper presents statistics of respiratory diseases, spread among the population of Ukraine. The pharmacological properties ofIceland moss and its chemical composition were described in detail. The morphological structure of plants and area of distribution also were described in this paper. Established, that the pharmaceutical market of Ukraine registered only 5 drugs from Iceland moss extract. There is a summary of the plants used in traditional medicine. In addition, the methods of identification were described and antioxidant activity comparing to tocopherol was studied.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40646
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дякон І. В., Стадницька Н. Є., Губицька І. І., Лило В. В., Петрикевич В. Р., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www
Перелік літератури: 1. Галузева звітність Державної санітарно-епідеміологічної служби України (“Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання”, ф. № 1): [Електронний ресурс]/ – Режим доступу: http://www. dsesu. gov. ua/ua.
2. Грибова Н. Ю. Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих екстрактів: автореф. … дис. канд. хім. Наук. – Д., 2009. – 21 с.
3. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс].
4. Європейська фармакопея 8.0. – Strasbourg: CouncilofEurope. – 2014. – 1275 с.
5. Статистичні звіти медичних закладів та Центру медичної статистики МОЗ України за 1991–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: medstat. gov.ua.
6. Статистика захворювань. Оперативна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www. moz. gov. ua.
7. HeikoBecher, BocarKouyaté. HealthResearchinDevelopingCountries: A collaboration between Burkina Faso and Germany. Salerno-Paestum: Springer Science & Business Media. – 2005. – 308 р.
8. Munir Oktay, Achilhami Gulcin, O. Irfan Kufrevioglu, Ali Aslan. Determination of antioxidant activity of lichen Cetrariaislandica–Salerno-Paestum: SpringerScience&BusinessMedia. – 2000. – 102 р.
9. Plants, Medicinal. WHO Consultation on Selected Medicinal Plants. – Salerno-Paestum. – 2005. – 246 р.
References: 1. Haluzeva zvitnist Derzhavnoi sanitarno-epidemiolohichnoi sluzhby Ukrainy ("Zvit pro okremi infektsiini ta parazytarni zakhvoriuvannia", f. No 1): [Electronic resource]/ – Access mode: http://www. dsesu. gov. ua/ua.
2. Hrybova N. Yu. Doslidzhennia vplyvu fizyko-khimichnykh umov na ekstrahuvannia fenolnykh spoluk roslyn ta antyradykalnykh vlastyvostei otrymanykh ekstraktiv: avtoref. … dys. kand. khim. Nauk, D., 2009, 21 p.
3. Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy [Electronic resource].
4. Yevropeiska farmakopeia 8.0, Strasbourg: CouncilofEurope, 2014, 1275 p.
5. Statystychni zvity medychnykh zakladiv ta Tsentru medychnoi statystyky MOZ Ukrainy za 1991–2013 rr. [Electronic resource], Access mode: medstat. gov.ua.
6. Statystyka zakhvoriuvan. Operatyvna informatsiia [Electronic resource], Access mode:http://www. moz. gov. ua.
7. HeikoBecher, BocarKouyaté. HealthResearchinDevelopingCountries: A collaboration between Burkina Faso and Germany. Salerno-Paestum: Springer Science & Business Media, 2005, 308 r.
8. Munir Oktay, Achilhami Gulcin, O. Irfan Kufrevioglu, Ali Aslan. Determination of antioxidant activity of lichen Cetrariaislandica–Salerno-Paestum: SpringerScience&BusinessMedia, 2000, 102 r.
9. Plants, Medicinal. WHO Consultation on Selected Medicinal Plants, Salerno-Paestum, 2005, 246 r.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.