Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40645
Назва: Рістрегулювальна активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайного
Інші назви: The growth stimulating activity compositions based on alilthiosulfanilate and biosurfactant on cucurbita pepo
Автори: Швець, В. В.
Карпенко, О. В.
Баня, А. Р.
Наконечна, А. В.
Лубенець, В. І.
Shvets, V. V.
Karpenko, E. V.
Banya, A. R.
Nakonechna, A. V.
Lubenets, V. I.
Приналежність: Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Рістрегулювальна активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайного / В. В. Швець, О. В. Карпенко, А. Р. Баня, А. В. Наконечна, В. І. Лубенець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 229–233.
Bibliographic description: The growth stimulating activity compositions based on alilthiosulfanilate and biosurfactant on cucurbita pepo / V. V. Shvets, E. V. Karpenko, A. R. Banya, A. V. Nakonechna, V. I. Lubenets, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 229–233.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 604
631.8
Теми: регулятори росту рослин
гарбуз звичайний
алілтіосульфанілат
рамноліпідний біокомплекс
біогенні поверхнево-активні речовини
композиції
ростові показники
plant growth regulators
alilthiosulfanilate
growth stimulating activity
Cucurbita pepo
biosurfactants
growth indexes
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 229-233
Початкова сторінка: 229
Кінцева сторінка: 233
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив композицій на основі алілтіосульфанілату та поверхнево- активного рамноліпідного біокомплексу (за різних співвідношень), на подібність і ростові показники гарбуза звичайного (Cucurbita pepo) – однієї з важливих сільськогосподарських культур. Встановлено ефективність створених композицій для вирощування гарбуза – істотно підвищувалися подібність насіння та ростові показники (збільшення довжини пагона; кількості квіток; росту листя), а також покращувалася життєздатність рослин гарбуза. Найефективнішим препаратом виявилася композиція алілтіосульфанілату та біоПАР за співвідношення 1:1.
The influence of compositions based on alilthiosulfanilate and surface-active rhamnolipid biocomplex (at different ratios) on germination and growth indexes of pumpkin ordinary (Cucurbita pepo) – one of the most important crops was studied. Effectiveness of the compositions for growing pumpkins – significantly raised seed germination and growth rates (increasing the length of the shoot, the number of flowers, leaf growth) and get better vitality of plants pumpkin were established. The most effective composition of alilthiosulfanilate and biosurfactant have the ratio of 1: 1.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40645
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Швець В. В., Карпенко О. В., Баня А. Р., Наконечна А. В., Лубенець В. І., 2017
Перелік літератури: 1. Cемен Д. Т. Гарбуз на насіння – прибуткова культура / Д. Т. Семен // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1. – С. 178–183.
2. Жатова Г. О. Підвищення посівних якостей насіння соняшнику / Г. О. Жатова // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.– Біла Церква: БНАУ, 2008. – Вип. 52. – С.150–153.
3. Кавунець В. П. Якість і врожайні властивості насіння / В. П. Кавунець, В. М. Маласай // Насінництво. – 2006. – №1. – С. 19–21.
4. Покопцева Л. Регулятори росту для соняшнику / Л. Покопцева // The ukrainian Farmer. – К.: ТОВ “АГП Медіа”, 2011. – № 2. – С. 28–29.
5. Поляков О. Додаткове живлення соняшнику / О. Поляков, О. Нікітенко // Пропозиція. – 2013. – № 6. – С. 57–58.
6. Анішин Л. Регулятори росту рослин: сумніви і факти / Л. Анішин // Пропозиція. – 2002. – № 5. – С. 64–65.
7. Пономаренко С. П. Регулятори росту у рослинництві – український прорив [Текст]: Международная конференция Радостим 2008 / С. П. Пономаренко // Биологические препараты у растениеводстве. – К., 2008. – С. 45–48.
8. Лубенець В. І. Тіосульфонати: синтез і властивості / Лубенець В. І. // Укр. хім. журн. – 2003. – 273 Т. 69, № 3. – С. 109–117.
9. Pacwa-Płociniczak M., Płaza G. A., Piotrowska-Seget Z., Cameotra S. S. Environmental applications of biosurfactants: recent advances. Int. J. Mol. Sci. – 2011. – Vol. 12. – P. 633–654.
10. Sachdev D. P., Cameotra S. S. Biosurfactants in agriculture // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2013. – 97. – С. 1005–1016.
11. Швець В. В. Антимікробна активність композицій на основі похідних тіосульфокислот та біоПАР щодо фітопатогенів Agrobacterium tumefaciens та Clavibacter michiganensis: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Біотехнологія: досвід, традиції та інновації” 2016 / В. В. Швець, О. В. Карпенко, І. В. Карпенко, В. І. Лубенець, В. П. Новіков // Індустріальна та харчова біотехнологія. – К., 2016. – С. 206–211.
References: 1. Cemen D. T. Harbuz na nasinnia – prybutkova kultura, D. T. Semen, Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 2013, Iss. 1, P. 178–183.
2. Zhatova H. O. Pidvyshchennia posivnykh yakostei nasinnia soniashnyku, H. O. Zhatova, Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, Bila Tserkva: BNAU, 2008, Iss. 52, P.150–153.
3. Kavunets V. P. Yakist i vrozhaini vlastyvosti nasinnia, V. P. Kavunets, V. M. Malasai, Nasinnytstvo, 2006, No 1, P. 19–21.
4. Pokoptseva L. Rehuliatory rostu dlia soniashnyku, L. Pokoptseva, The ukrainian Farmer, K., TOV "AHP Media", 2011, No 2, P. 28–29.
5. Poliakov O. Dodatkove zhyvlennia soniashnyku, O. Poliakov, O. Nikitenko, Propozytsiia, 2013, No 6, P. 57–58.
6. Anishyn L. Rehuliatory rostu roslyn: sumnivy i fakty, L. Anishyn, Propozytsiia, 2002, No 5, P. 64–65.
7. Ponomarenko S. P. Rehuliatory rostu u roslynnytstvi – ukrainskyi proryv [Text]: Mezhdunarodnaia konferentsyia Radostym 2008, S. P. Ponomarenko, Byolohycheskye preparaty u rastenyevodstve, K., 2008, P. 45–48.
8. Lubenets V. I. Tiosulfonaty: syntez i vlastyvosti, Lubenets V. I., Ukr. khim. zhurn, 2003, 273 V. 69, No 3, P. 109–117.
9. Pacwa-Płociniczak M., Płaza G. A., Piotrowska-Seget Z., Cameotra S. S. Environmental applications of biosurfactants: recent advances. Int. J. Mol. Sci, 2011, Vol. 12, P. 633–654.
10. Sachdev D. P., Cameotra S. S. Biosurfactants in agriculture, Applied Microbiology and Biotechnology, 2013, 97, P. 1005–1016.
11. Shvets V. V. Antymikrobna aktyvnist kompozytsii na osnovi pokhidnykh tiosulfokyslot ta bioPAR shchodo fitopatoheniv Agrobacterium tumefaciens ta Clavibacter michiganensis: I Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia "Biotekhnolohiia: dosvid, tradytsii ta innovatsii" 2016, V. V. Shvets, O. V. Karpenko, I. V. Karpenko, V. I. Lubenets, V. P. Novikov, Industrialna ta kharchova biotekhnolohiia, K., 2016, P. 206–211.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.