Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40644
Назва: Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей
Інші назви: Biosynthesis of surfactants by microorganisms of the genera pseudomonas on soybean oil and investigation of their properties
Автори: Покиньброда, Т. Я.
Карпенко, О. В.
Лубенець, В. І.
Мартинюк, Н. Б.
Зінь, І. М.
Pokynbroda, T. Ya.
Karpenkoo, O. V.
Lubenets, V. I.
Martynyuk, N. B.
Zin, I. M.
Приналежність: Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
Національний університет “Львівська політехніка”
ДП “Ензим”
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Бібліографічний опис: Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей / Т. Я. Покиньброда, О. В. Карпенко, В. І. Лубенець, Н. Б. Мартинюк, І. М. Зінь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 222–228.
Bibliographic description: Biosynthesis of surfactants by microorganisms of the genera pseudomonas on soybean oil and investigation of their properties / T. Ya. Pokynbroda, O. V. Karpenkoo, V. I. Lubenets, N. B. Martynyuk, I. M. Zin, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 222–228.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 57.083.13
Теми: біогенні поверхнево-активні речовини
рамноліпіди
інгібітори корозії
антимікробна активність
biosurfactants
rhamnolipids
corrosion inhibitors
antimicrobial activity
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 222-228
Початкова сторінка: 222
Кінцева сторінка: 228
Короткий огляд (реферат): Встановлена ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573. Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів кислотним осадженням, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, які не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають великі перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.
Efficiency of use of the soybean oil as a cheap substrate for synthesis of biosurfactants of strains Pseudomonas sp. PS-17 and Pfluorescens 8573 was established. It was shown that optimization of these biosurfactants production is expedient to be carried out by means of the rhamnolipids isolation by acid deposition. As a result, it is possible to obtain a concentrate of rhamnolipids, and to use supernatant for technologies that do not require high concentrations of biosurfactants. The developed compositions based on synthesized biosurfactants have significant promise as corrosion inhibitors and preparatios for crop production.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40644
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Покиньброда Т. Я., Карпенко О. В., Лубенець В.І., Мартинюк Н. Б., Зінь І. М., 2017
Перелік літератури: 1. Evaluation of different carbon and nitrogen sources in production of biosurfactant by Pseudomonas fluorescens / M. Abouseouda, R. Maachi, A. Amranec [et al.] // Desalination. – 2008. – Vol. 223. – P. 143–151.
2. Pekin G. Production of Sophorolipids from Candida bombicola ATCC 22214 Using Turkish Corn Oil and Honey / G. Pekin, F. Vardar-Sukan, N. Kosaric // Engineering in Life Sciences. – 2005. – Vol. 5. – P. 357–362.
3. Rhamnolipid biosurfactant production by strains of Pseudomonas aeruginosa using low-cost raw materials / P. K. S. M. Rahman, T. J. Rahman, S. McClean [et al.] // Biotechnology Progress. – 2002. – Vol. 18. – P. 1277–1281.
4. George S. Production and characterization of rhamnolipid bio-surfactant from waste frying coconut oil using a novel Pseudomonas aeruginosaD / Seba George, Kizhakkedathu Jayachandran // Journal of Applied Microbiology. – 2013. – Vol. 114. – Р. 373–383.
5. Screening of Pseudomonas species for biosurfactant production using low-cost substrates / N. M. P. Rocha e Silva, R. D. Rufino, J. M. Luna [et al.] // Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. – 2014. – Vol. 3. – P. 132–139.
6. Dubey K. Determination of genetic basis for biosurfactant production in distillery and curd whey wastes utilizing Pseudomonas aeruginosa strain BS2 / Kirti Dubey, Asha Juwarkar // Indian Journal of Biotechnology. –2004. – Vol. 3. – P. 74–81.
7. Bhardwaj G. Utilization of oleo-chemical industry by-products for biosurfactant production / G. Bhardwaj, S. S. Cameotra, H. K. Chopra // AMB Express. – 2013. – Vol. 3. – P. 1–5.
8. Дослідження росту та синтезу цільового продукту штамом Pseudomonas species PS-17 – продуцента позаклітинних біосурфактантів/ В. А. Єрохін, Т. Я. Покиньброда, О. В. Карпенко, В. П. Новіков // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2006. – № 553. – C. 124–127.
9. Покиньброда Т. Я., Карпенко О. В. Синтез біосурфактантів штамами Pseudomonas на відходах виробництва біодизелю // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Біотехнологія: досвід, традиції та інновації”. – 14–15 грудня 2016 р.
10. Абрамзон А. А. Поверхностно-активные вещества. Синтез, анализ, свойства, применение / А. А. Абрамзон, Л. П. Зайченко, С. И. Файнгольд // – Л.: Химия, 1988. – 200 с.
11. Кучер Р. В. Емульгування вуглеводнів – нова властивість культури дріжджів Phaffia rhodozyma. / Р. В. Кучер, О. Ю Лесик, О. В. Карпенко // Доп. АН УРСР. Сер. Б. Геол., хім. та біол. науки. – 1990 – № 8 – С. 49–53.
12. Ando S. Chromatography lipid, biomedical research and chemical diagnostic / Susumu Ando, Megumi Saito // Amsterdam: Elsevier. – 1987. – Р. 266–310.
13. Слободян З. Екстракти дубової кори – “зелені” інгібітори корозії середньовуглецевих сталей у нейтральних та кислих середовищах / З. Слободян, Я. Хабурський, Ю. Горак // Вісник ТНТУ. – 2012. – Т. 68. – С. 73–80.
14. The importance of rhamnolipid-biosurfactant induced changes in bacterial membrane lipids of Bacillus subtilis for the antimicrobial activity of thiosulfonates / A. Sotirova, T. Avramova, S. Stoitsova, I. Lazarkevich, V. Lubenets, E. Karpenko, D. Galabova // Current Microbiology. – 2012. – Vol. 65. – Р. 534–541.
15. Методыобщейбактериологии / [подред. Ф. Герхардта и др.]. – М.: Мир, 1983. – Т. 1. – 535 с.
References: 1. Evaluation of different carbon and nitrogen sources in production of biosurfactant by Pseudomonas fluorescens, M. Abouseouda, R. Maachi, A. Amranec [et al.], Desalination, 2008, Vol. 223, P. 143–151.
2. Pekin G. Production of Sophorolipids from Candida bombicola ATCC 22214 Using Turkish Corn Oil and Honey, G. Pekin, F. Vardar-Sukan, N. Kosaric, Engineering in Life Sciences, 2005, Vol. 5, P. 357–362.
3. Rhamnolipid biosurfactant production by strains of Pseudomonas aeruginosa using low-cost raw materials, P. K. S. M. Rahman, T. J. Rahman, S. McClean [et al.], Biotechnology Progress, 2002, Vol. 18, P. 1277–1281.
4. George S. Production and characterization of rhamnolipid bio-surfactant from waste frying coconut oil using a novel Pseudomonas aeruginosaD, Seba George, Kizhakkedathu Jayachandran, Journal of Applied Microbiology, 2013, Vol. 114, R. 373–383.
5. Screening of Pseudomonas species for biosurfactant production using low-cost substrates, N. M. P. Rocha e Silva, R. D. Rufino, J. M. Luna [et al.], Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2014, Vol. 3, P. 132–139.
6. Dubey K. Determination of genetic basis for biosurfactant production in distillery and curd whey wastes utilizing Pseudomonas aeruginosa strain BS2, Kirti Dubey, Asha Juwarkar, Indian Journal of Biotechnology. –2004, Vol. 3, P. 74–81.
7. Bhardwaj G. Utilization of oleo-chemical industry by-products for biosurfactant production, G. Bhardwaj, S. S. Cameotra, H. K. Chopra, AMB Express, 2013, Vol. 3, P. 1–5.
8. Doslidzhennia rostu ta syntezu tsilovoho produktu shtamom Pseudomonas species PS-17 – produtsenta pozaklitynnykh biosurfaktantiv/ V. A. Yerokhin, T. Ya. Pokynbroda, O. V. Karpenko, V. P. Novikov, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006, No 553, P. 124–127.
9. Pokynbroda T. Ya., Karpenko O. V. Syntez biosurfaktantiv shtamamy Pseudomonas na vidkhodakh vyrobnytstva biodyzeliu, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii "Biotekhnolohiia: dosvid, tradytsii ta innovatsii", 14–15 hrudnia 2016 y.
10. Abramzon A. A. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva. Sintez, analiz, svoistva, primenenie, A. A. Abramzon, L. P. Zaichenko, S. I. Fainhold, L., Khimiia, 1988, 200 p.
11. Kucher R. V. Emulhuvannia vuhlevodniv – nova vlastyvist kultury drizhdzhiv Phaffia rhodozyma., R. V. Kucher, O. Yu Lesyk, O. V. Karpenko, Dop. AN URSR. Ser. B. Heol., khim. ta biol. nauky, 1990 – No 8 – P. 49–53.
12. Ando S. Chromatography lipid, biomedical research and chemical diagnostic, Susumu Ando, Megumi Saito, Amsterdam: Elsevier, 1987, R. 266–310.
13. Slobodian Z. Ekstrakty dubovoi kory – "zeleni" inhibitory korozii serednovuhletsevykh stalei u neitralnykh ta kyslykh seredovyshchakh, Z. Slobodian, Ya. Khaburskyi, Yu. Horak, Visnyk TNTU, 2012, V. 68, P. 73–80.
14. The importance of rhamnolipid-biosurfactant induced changes in bacterial membrane lipids of Bacillus subtilis for the antimicrobial activity of thiosulfonates, A. Sotirova, T. Avramova, S. Stoitsova, I. Lazarkevich, V. Lubenets, E. Karpenko, D. Galabova, Current Microbiology, 2012, Vol. 65, R. 534–541.
15. Metodyobshcheibakteriolohii, [podred. F. Herkhardta and other], M., Mir, 1983, V. 1, 535 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.