Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40643
Назва: Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводор
Інші назви: Research on the effect of a sulfur dioxide on the dynamics of population growth of chlorophyll-synthesizing microalgae
Автори: Дячок, В. В.
Гуглич, С. І.
Катишева, В. В.
Dyachok, V. V.
Huhlych, S. I.
Katysheva, V. V.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Дячок В. В. Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводор / В. В. Дячок, С. І. Гуглич, В. В. Катишева // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 216–221.
Bibliographic description: Dyachok V. V. Research on the effect of a sulfur dioxide on the dynamics of population growth of chlorophyll-synthesizing microalgae / V. V. Dyachok, S. I. Huhlych, V. V. Katysheva, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 216–221.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 628. 54
Теми: фотосинтез
діоксид сульфуру (SO2)
мікроводорості
дифузія
математична модель
кінетика
ферментативний каталіз
інгібітор
photosynthesis
sulfur dioxide (SO2)
microalgae
diffusion
mathematical model
kinetics
enzymatic catalysis
inhibitor
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 216-221
Початкова сторінка: 216
Кінцева сторінка: 221
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив діоксиду сульфуру на швидкість приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей. Отримано експериментальні залежності приросту біомаси залежно від концентрації діоксиду сульфуру. Експериментальні дані опрацьовано на основі теорії Лайнуівера-Берка та визначено основні кінетичні константи процесу. Встановлено зворотне неконкурентне інгібіювання діоксидом сульфуру приросту хлорофіл- синтезуючих мікроводоростей.
The effect of SO2 on the rate of growth chlorophyllsynthesizing microalgae has been studied. The experimental dependence of growth of biomass, depending on the concentration of a sulfur dioxidehas been obtained. The experimental data based on the kinetics of enzymatic catalysishas been processedand a graphic by Laynuiver-Burke on which the kinetic constants are based has beengraphed. The reversible, non-competitive inhibition have been established.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40643
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дячок В. В., Гуглич С. І., Катишева В. В., 2017
Перелік літератури: 1. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристич- них та екоінформаційних систем: моногр. / за наук. ред. М. С. Мальованого. – Л: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
2. Дячок В. В. , Гуглич С. І., Левко О. Б. Вивчення впливу температури на кінетику поглинання вуглекислого газу мікроводоростями // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2015. – № 812. – С. 365–372.
3. О. В. Стеценко, Р. П. Виноградова. Біоорганічна хімія – К.: Вища шк., 1992. – 278 с.
4. ГубськийЮ. І. Біологічна хімія. К. – В.: Нова книга, 2007. – 137 с.
5. Золотарьова О. К., Шнюкова Є. І., Сиваш О. О., Михайленко Н. Ф. Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології; під ред. О. К. Золотарьової. – К.: Альтерпрес, 2008. – 234 с.
References: 1. Rozvytok i vidtvorennia resursnoho potentsialu subiektiv ekoloho-ekonomichnykh, turystych- nykh ta ekoinformatsiinykh system: monohr., za nauk. red. M. S. Malovanoho, L: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, 340 p.
2. Diachok V. V. , Huhlych S. I., Levko O. B. Vyvchennia vplyvu temperatury na kinetyku pohlynannia vuhlekysloho hazu mikrovodorostiamy, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2015, No 812, P. 365–372.
3. O. V. Stetsenko, R. P. Vynohradova. Bioorhanichna khimiia – K., Vyshcha shk., 1992, 278 p.
4. HubskyiIu. I. Biolohichna khimiia. K, V., Nova knyha, 2007, 137 p.
5. Zolotarova O. K., Shniukova Ye. I., Syvash O. O., Mykhailenko N. F. Perspektyvy vykorystannia mikrovodorostei u biotekhnolohii; pid red. O. K. Zolotarovoi, K., Alterpres, 2008, 234 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.