Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40638
Назва: Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Аllyl)СlPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)]
Інші назви: Kinetic regularities of oxidation of 1-octene by molecular oxygen in the presence of bimetallic homogeneous catalyst [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)]
Автори: Макота, О. І.
Булгакова, Л. В.
Makota, O. I.
Bulgakova, L. V.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Макота О. І. Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Аllyl)СlPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] / О. І. Макота, Л. В. Булгакова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 8–12.
Bibliographic description: Makota O. I. Kinetic regularities of oxidation of 1-octene by molecular oxygen in the presence of bimetallic homogeneous catalyst [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] / O. I. Makota, L. V. Bulgakova, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 8–12.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 547.124
Теми: окиснення
кінетичні закономірності
каталізатор
октен-1
молекулярний кисень
oxidation
kinetic regularities
catalyst
octene-1
molecular oxygen
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 8-12
Початкова сторінка: 8
Кінцева сторінка: 12
Короткий огляд (реферат): Вивчено вплив концентрацій октену-1, гомогенного ініціатора (гідроперокси- ду трет-бутилу) та біметалевого гомогенного каталізатора [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] на перебіг початкових стадій реакції рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем. Показано наявність ката- літичної та некаталітичної складової у процесі окиснення. Встановлено, що порядок реакції за гідропероксидом і октеном дорівнює одиниці, тоді як за каталізатором – він є менший від одиниці. Розрахована ефективна константа швидкості.
The effect of concentrations of octene-1, homogeneous initiator (tert-butyl hydroperoxide) and bimetallic homogeneous catalyst [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] on the proceeding of the initial stages of the liquid phase oxidation reaction of 1-octene-1 by molecular oxygen was studied. It was shown that the oxidation process included the catalytic and noncatalytic component. It was established that the reaction was first order with respect to hydroperoxide as well as for 1-octene, whereas less than unity in the case of catalyst. The effective rate constant was calculated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40638
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Макота О. І., Булгакова Л. В., 2017
Перелік літератури: 1. Besse P., Veschambre H. Chemical and biological synthesis of chiral epoxides. // Tetrahedron. – 1994. – Vol. 50. – P. 8885–8927.
2. Diez D., Beneitez M. T., Marcos I. S. Regio- and stereoselective ring opening of epoxides. Enantioselective synthesis of 2,3,4-trissubstituted five-membered heterocycles / // Tetrahedron: Asymmetry. – 2002. – Vol. 13, № 6. – P. 639–646.
3. Bregeault J.-M. Transition-metal complexes for liquid-phase catalytic oxidation: some aspects of industrial reactions and of emerging technologies // Dalton Trans. – 2003. – P. 3289–3302.
4. Трач Ю. Б., Макота О. И., Булгакова Л. В., Черкасова Т. Г., Никольский А. Б., Варшавский Ю. С. Двухъядерные металлоорганические комплексы родия – катализаторы реакции жидкофазного окисления октена-1 // Общая химия. – 2010. – Т. 80, Вып. 3. – С. 1–2.
5. Трач Ю. Б., Макота О. И., Черкасова Т. Г., Гальдинг М. Р., Варшавский Ю. С. Каталитические свойства металллорганических кмплексов родия в реакции окисления октена-1 молекулярным кислородом // Общая химия. – 2010. – Т. 80, Вып. 7. – С. 1207–1208.
6. Цепалов В.Ф. Автоматическая установка для измерения поглощения малих количеств газа // Заводская лаборатория. – 1964. – № 1. – С. 111–112.
7. Milas N. A. Studies in organic peroxides. VIII. t-butyl hydroperoxide and di-t-butyl peroxide / N. A. Milas, D. M. Surgenor // J. Amer. Chem. Soc. – 1946. – Vol. 68, No. 2. – P. 205–208.
8. Трач Ю. Б., Булгакова Л. В. Початкові стадії рідиннофазного окиснення октену-1 у присутності боридів хрому і молібдену // Укр. хим. Журнал. – 2005. – Т.71, №5. – С. 38–41.
References: 1. Besse P., Veschambre H. Chemical and biological synthesis of chiral epoxides., Tetrahedron, 1994, Vol. 50, P. 8885–8927.
2. Diez D., Beneitez M. T., Marcos I. S. Regio- and stereoselective ring opening of epoxides. Enantioselective synthesis of 2,3,4-trissubstituted five-membered heterocycles, // Tetrahedron: Asymmetry, 2002, Vol. 13, No 6, P. 639–646.
3. Bregeault J.-M. Transition-metal complexes for liquid-phase catalytic oxidation: some aspects of industrial reactions and of emerging technologies, Dalton Trans, 2003, P. 3289–3302.
4. Trach Iu. B., Makota O. I., Bulhakova L. V., Cherkasova T. H., Nikolskii A. B., Varshavskii Iu. S. Dvukhieiadernye metalloorhanicheskie kompleksy rodiia – katalizatory reaktsii zhidkofaznoho okisleniia oktena-1, Obshchaia khimiia, 2010, V. 80, Iss. 3, P. 1–2.
5. Trach Iu. B., Makota O. I., Cherkasova T. H., Haldinh M. R., Varshavskii Iu. S. Kataliticheskie svoistva metalllorhanicheskikh kmpleksov rodiia v reaktsii okisleniia oktena-1 molekuliarnym kislorodom, Obshchaia khimiia, 2010, V. 80, Iss. 7, P. 1207–1208.
6. Tsepalov V.F. Avtomaticheskaia ustanovka dlia izmereniia pohloshcheniia malikh kolichestv haza, Zavodskaia laboratoriia, 1964, No 1, P. 111–112.
7. Milas N. A. Studies in organic peroxides. VIII. t-butyl hydroperoxide and di-t-butyl peroxide, N. A. Milas, D. M. Surgenor, J. Amer. Chem. Soc, 1946, Vol. 68, No. 2, P. 205–208.
8. Trach Yu. B., Bulhakova L. V. Pochatkovi stadii ridynnofaznoho okysnennia oktenu-1 u prysutnosti borydiv khromu i molibdenu, Ukr. khym. Zhurnal, 2005, V.71, No 5, P. 38–41.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.