Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40636
Назва: Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів
Інші назви: The influence ofelectrochemically activated wateron alcohol yeast activity
Автори: Паляниця, Л. Я.
Березовська, Н. І.
Косів, Р. Б.
Харандюк, Т. В.
Palianytsia, L.
Berezovska, N.
Kosiv, R.
Kharandiuk, T.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів / Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Р. Б. Косів, Т. В. Харандюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 165–170.
Bibliographic description: The influence ofelectrochemically activated wateron alcohol yeast activity / L. Palianytsia, N. Berezovska, R. Kosiv, T. Kharandiuk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 165–170.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 663.12/18
Теми: електрохімічно активована вода
католіт
аноліт
дріжджі
бродильна активність
electrochemically activated water
catholyte
anolyte
alcohol yeast
fermentative activity
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 165-170
Початкова сторінка: 165
Кінцева сторінка: 170
Короткий огляд (реферат): Досліджено стимулювальну дію електрохімічно активованої води, зокрема, католіту, аноліту, суміші католіту та аноліту у співвідношенні 1:1 на бродильну активність спиртових дріжджів. Встановлено, що оброблення спиртових дріжджів DeltafermAL-18 електрохімічно активованою водою стимулює їх бродильну активність щодо контролю, що зумовлює збільшення вмісту спирту на 6%, зменшення концентрації незброджених цукрів на 4,6–10,2% і нерозчиненого крохмалю у бражці та скорочення тривалості стадії бродінняна до 8 год. Показано, що найбільша кількість дріжджових клітин у бражці спостерігається під час використання засівних дріжджів, витриманих у католіті.
The influence of electrochemically activated water, in particular сatholyte, anolyte, catholyte/anolyte mixture (1:1), on alcohol yeast activity is investigated. The alcohol yeast DeltafermAL-18 treatment with electrochemically activated water stimulates their fermentative activity, which leads to the increase in alcohol concentration on 6%, the decrease in concentration of non-fermented sugars on 4,6-10,2% and insoluble in mash starch and reduction of the fermentation time on 8 hours. It is shown that the largest concentration of yeast cells in mash starch observed when using treatment by catholyte seeding yeast.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40636
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., Харандюк Т. В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://dx
Перелік літератури: 1. Паляниця Л. Я. Вплив активованої води на генеративну активність дріжджів / Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Н. О. Зуб, М. С. Андрейців, З. В. Гук // XV Міжнародна науково- практична конференція “Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання”. – Львів, 2016 р. – С. 109–111.
2. Стимулятори ферментативної активності спиртових дріжджів / Л. Я. Паляниця, Н. О. Паньків, Р. Б. Косів, Н. І. Березовська та ін. // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – С. 204–210.
3. Мирошников А. И. Исследование причин биологического действия электрохимически активированных растворов по изменению роста клеток Escheria Coli [Текст] / А. И. Мирошников // Биофизика. – 2004. – Т. 49, № 5. – С. 866–871.
4. Електрохімічно активовані розчини як екобезпечні дезінфектанти цукрового виробництва / І. М. Бордун, В. В. Пташник, Р. Б. Чаповська, А. Барига // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції: збірник наукових статей. Львів, Україна. 10–15 березня, 2014. С. 53–59.
5. Прилуцкий В. И. Электро- химически активированная вода: аномальные свойства, механизм биологического действия / В. И. Прилуцкий, В. М. Бахир. – М., 1995. – 151 с.
6. The effect of electrolyzed water on decontamination, germinationand γ-aminobutyric acid accumulation of brown rice / Rui Liu, Xiangli He, Jiaqi Shi, Satoru Nirasawa, Eizo Tatsumi // Food Control, 2013. – № 33. – P. 1–5. – Режим доступу:www. elsevier. com/locate/foodcont / — 06.02.2013.
7. Acidic electrolyzed water efficiently improves the flavour of persimmon (Diospyroskaki L. cv. Mopan) wine /Wanqi Zhu, Baoqing Zhu, Yao Li, Yanyan Zhang, Bolin Zhang, Junfeng Fan // Food Chemistry P 1–35 – Режим доступу: www. URL: http://dx. doi. org/10.1016/j. foodchem.2015.10.106/ – 21.10.2015.
8. Біоконверсія меляси з використанням електрохімічно активованої води / Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Р. Б. Косів, Н. О. Паньків // Новітні науково-технічні рішення у цукровій промисловості // Матеріали IV Міжнародної науково- технічної конференції: зб. наук. ст. – Львів, 2014. – С. 101–103.
9. Козлов И. В. Разработка способа применения электрохимически активированной воды у технологии пива и безалкогольных напитков: автореф. дис., канд. техн. наук: спец. 05.18.07 “Биотехнология пищевых продуктов (по отраслям)” / Козлов Игорь Владимирович. – М., 2009. – 153 с
10. Application of electrolyzedwaterinthefoodindustry / Yu-RuHuanga, Yen-ConHungb, Shun-YaoHsuc, Yao-WenHuangd, e, Deng-FwuHwang // FoodControl, 2008. – No. 19. – P. 329–345. – Режим доступу: www. elsevier. com/locate/foodcont.
11. Бойко, Л. М. Физико-химические методы контроля бродильных производств: Справочник / Л. М. Бойко – К.: Техника, 1986. – 200 с.
References: 1. Palianytsia L. Ya. Vplyv aktyvovanoi vody na heneratyvnu aktyvnist drizhdzhiv, L. Ya. Palianytsia, N. I. Berezovska, N. O. Zub, M. S. Andreitsiv, Z. V. Huk, XV Mizhnarodna naukovo- praktychna konferentsiia "Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu. Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia", Lviv, 2016 y, P. 109–111.
2. Stymuliatory fermentatyvnoi aktyvnosti spyrtovykh drizhdzhiv, L. Ya. Palianytsia, N. O. Pankiv, R. B. Kosiv, N. I. Berezovska and other, Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika": "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 204–210.
3. Miroshnikov A. I. Issledovanie prichin biolohicheskoho deistviia elektrokhimicheski aktivirovannykh rastvorov po izmeneniiu rosta kletok Escheria Coli [Text], A. I. Miroshnikov, Biofizika, 2004, V. 49, No 5, P. 866–871.
4. Elektrokhimichno aktyvovani rozchyny yak ekobezpechni dezinfektanty tsukrovoho vyrobnytstva, I. M. Bordun, V. V. Ptashnyk, R. B. Chapovska, A. Baryha, Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii: zbirnyk naukovykh statei. Lviv, Ukraine. 10–15 bereznia, 2014. P. 53–59.
5. Prilutskii V. I. Elektro- khimicheski aktivirovannaia voda: anomalnye svoistva, mekhanizm biolohicheskoho deistviia, V. I. Prilutskii, V. M. Bakhir, M., 1995, 151 p.
6. The effect of electrolyzed water on decontamination, germinationand γ-aminobutyric acid accumulation of brown rice, Rui Liu, Xiangli He, Jiaqi Shi, Satoru Nirasawa, Eizo Tatsumi, Food Control, 2013, No 33, P. 1–5, Access mode:www. elsevier. com/locate/foodcont, 06.02.2013.
7. Acidic electrolyzed water efficiently improves the flavour of persimmon (Diospyroskaki L. cv. Mopan) wine /Wanqi Zhu, Baoqing Zhu, Yao Li, Yanyan Zhang, Bolin Zhang, Junfeng Fan, Food Chemistry P 1–35 – Access mode: www. URL: http://dx. doi. org/10.1016/j. foodchem.2015.10.106/ – 21.10.2015.
8. Biokonversiia meliasy z vykorystanniam elektrokhimichno aktyvovanoi vody, L. Ya. Palianytsia, N. I. Berezovska, R. B. Kosiv, N. O. Pankiv, Novitni naukovo-tekhnichni rishennia u tsukrovii promyslovosti, Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo- tekhnichnoi konferentsii: zb. nauk. st, Lviv, 2014, P. 101–103.
9. Kozlov I. V. Razrabotka sposoba primeneniia elektrokhimicheski aktivirovannoi vody u tekhnolohii piva i bezalkoholnykh napitkov: avtoref. dis., kand. tekhn. nauk: spets. 05.18.07 "Biotekhnolohiia pishchevykh produktov (po otrasliam)", Kozlov Ihor Vladimirovich, M., 2009, 153 s
10. Application of electrolyzedwaterinthefoodindustry, Yu-RuHuanga, Yen-ConHungb, Shun-YaoHsuc, Yao-WenHuangd, e, Deng-FwuHwang, FoodControl, 2008, No. 19, P. 329–345, Access mode: www. elsevier. com/locate/foodcont.
11. Boiko, L. M. Fiziko-khimicheskie metody kontrolia brodilnykh proizvodstv: Spravochnik, L. M. Boiko – K., Tekhnika, 1986, 200 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.