Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40633
Назва: Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировини
Інші назви: Research of protective properties of corrosion inhibitors derived from renewable raw materials
Автори: Ониськів, І. М.
Романчук, В. В.
Топільницький, П. І.
Onyskyv, I.
Romanchuk, V.
Topilnytskyy, P.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Ониськів І. М. Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировини / І. М. Ониськів, В. В. Романчук, П. І. Топільницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 147–152.
Bibliographic description: Onyskyv I. Research of protective properties of corrosion inhibitors derived from renewable raw materials / I. Onyskyv, V. Romanchuk, P. Topilnytskyy, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 147–152.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 665.63.048
Теми: корозія
інгібітори корозії
захист від корозії
corrosion
corrosion inhibitors
corrosion protection
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 147-152
Початкова сторінка: 147
Кінцева сторінка: 152
Короткий огляд (реферат): Синтезовано нові інгібітори корозії на основі рослинних та тваринних жирів взаємодією з ди- або триетаноламінами, визначено оптимальні умови синтезу. Досліджено інгібуючу здатність синтезованих інгібіторів гравіметричним методом на зразках зі сталі, алюмінію та міді. Одержані результати порівнювали з антикорозійним ефектом відомих інгібіторів корозії. Встановлено, що інгібуючий ефект амідів на основі диетаноламіну і кислот яловичого жиру доволі високий навіть порівняно із відомими інгібіторами корозії.
New corrosion inhibitors from vegitable and animal fats interacted with di- or triethanolamine have been synthesized, the conditions of synthesis have been chosen. the inhibitory ability of synthesized inhibitors have been investigated by gravimetric method using samples of steel, aluminum and copper. The results were compared with anti-corrosion effect of known corrosion inhibitors. The inhibitory effect of amides from diethanolamine and beef fat acids is rather high even in comparison with the known corrosion inhibitors.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40633
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ониськів І. М., Романчук В. В., Топільницький П. І., 2017
Перелік літератури: 1. Topilnytskyy P. Corrosion Protection of Oil Production and Refinery Equipment [Текст] / P. Topilnytsky // Chemistry and chemical technology. – Vol. 1. – 2007. – No. 1. – P. 45–54.
2. Медведева M. Л. Коррозия и защита атмосферной колонны при повышении агрессивности перерабатываемой нефти. / М. Л. Медведева, А. А. Горелик // Защита металлов. – 2002. – Т. 38. – № 5. – С. 557–560.
3. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Нефтеперераба- тывающая промышленность: справ. руководство / под ред. А. М. Сухотина и Ю. И. Арчакова. – Л.: Химия, 1990. – 399 с.
4. Topilnytskyy P. Investigation of reagents with differen tchemic l compositions for protection of oil primary refining equipment // Petro Topilnytskyy, Victoria Romanchuk / Chemistry& chemical technology. – Vol. 4, № 3, 2010 – Р. 231–236.
5. Романчук В.В Захисні властивості азотовмісного інгібітора в різних технологічних середовищах // В. В. Романчук, П. І. Топільницький / Вісник НУ “ЛП” 2010. – С. 103–108.
6. Пат. 64703 Україна МПК51 С23F 11/10, С10 G 75/00, С10 G 7/00. Спосіб визначення ступеня захисту інгібіторів корозії для нафтозаводського обладнання / Романчук В. В., Топільницкий П. І.; заявник та патентовласник Національний університет “Львівська політехніка”. – 2011 06534; заявл. 24.05.2011, опубл. 10.11.2011, бюл. №21.
7. Романчук В. В. Антикорозійний захист нафтозаводського обладнання нітроген- та оксигенвмісними інгібіторами: автореф. … канд. техн. наук: 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів // В. В. Романчук. – Львів, 2013. – 21 с.
References: 1. Topilnytskyy P. Corrosion Protection of Oil Production and Refinery Equipment [Text], P. Topilnytsky, Chemistry and chemical technology, Vol. 1, 2007, No. 1, P. 45–54.
2. Medvedeva M. L. Korroziia i zashchita atmosfernoi kolonny pri povyshenii ahressivnosti pererabatyvaemoi nefti., M. L. Medvedeva, A. A. Horelik, Zashchita metallov, 2002, V. 38, No 5, P. 557–560.
3. Korrozionnaia stoikost oborudovaniia khimicheskikh proizvodstv. Neftepereraba- tyvaiushchaia promyshlennost: sprav. rukovodstvo, ed. A. M. Sukhotina i Iu. I. Archakova, L., Khimiia, 1990, 399 p.
4. Topilnytskyy P. Investigation of reagents with differen tchemic l compositions for protection of oil primary refining equipment, Petro Topilnytskyy, Victoria Romanchuk, Chemistry& chemical technology, Vol. 4, No 3, 2010 – R. 231–236.
5. Romanchuk V.V Zakhysni vlastyvosti azotovmisnoho inhibitora v riznykh tekhnolohichnykh seredovyshchakh, V. V. Romanchuk, P. I. Topilnytskyi, Visnyk NU "LP" 2010, P. 103–108.
6. Pat. 64703 Ukraine MPK51 P.23F 11/10, P.10 G 75/00, P.10 G 7/00. Sposib vyznachennia stupenia zakhystu inhibitoriv korozii dlia naftozavodskoho obladnannia, Romanchuk V. V., Topilnytskyi P. I.; zaiavnyk ta patentovlasnyk Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", 2011 06534; Decl. 24.05.2011, Publ. 10.11.2011, Bull. No 21.
7. Romanchuk V. V. Antykoroziinyi zakhyst naftozavodskoho obladnannia nitrohen- ta oksyhenvmisnymy inhibitoramy: avtoref. … kand. tekhn. nauk: 05.17.07 – khimichna tekhnolohiia palyva i palyvno-mastylnykh materialiv, V. V. Romanchuk, Lviv, 2013, 21 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.