Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40631
Назва: Вивчення термічної стійкості моторних олив для бензинових та дизельних двигунів
Інші назви: Studying the motor oils thermal resistance for the gasoline and diesel engines
Автори: Корчак, Б. О.
Кочубей, В. В.
Червінський, Т. І.
Гринишин, О. Б.
Korchak, B. O.
Kochubei, V. V.
Chervinskiy, T. I.
Grynyshyn, O. B.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Вивчення термічної стійкості моторних олив для бензинових та дизельних двигунів / Б. О. Корчак, В. В. Кочубей, Т. І. Червінський, О. Б. Гринишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 133–140.
Bibliographic description: Studying the motor oils thermal resistance for the gasoline and diesel engines / B. O. Korchak, V. V. Kochubei, T. I. Chervinskiy, O. B. Grynyshyn, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 133–140.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 665.6
665.7
Теми: моторна олива
термічний розклад
втрата маси
дериватограма
вуглеводневий склад
motor oil
thermal decomposition
mass loss
thermogram
hydrocarbon composition
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 133-140
Початкова сторінка: 133
Кінцева сторінка: 140
Короткий огляд (реферат): Вивчено зміну експлуатаційних властивостей, груповий вуглеводневий склад та термічну стабільність вихідних і відпрацьованих мінеральних моторних олив для бензинових та дизельних двигунів. На основі отриманих результатів проведених досліджень встановлено, що зміна хімічного складу мінеральних моторних олив після їх експлуатації залежить передусім від типу двигуна та умов його експлуатації. Показано, що термічний розклад досліджуваних нафтових моторних олив за однакових умов відбувається неоднаково, що зумовлено як зміною хімічного складу, так і неоднаковим зношенням пакета присадок. Встановлено, що найбільша втрата маси оливи відбувається під час її експлуатації у бензинових двигунах внутрішнього згоряння.
Process of thermal decomposition of the fresh and waste mineral motor oils for the gasoline and diesel engines was studied. Based on the results of the research it’s established that the chemical composition of mineral motor oil after their exploitation depends primarily on the type of engine and it’s service conditions. It is shown that thermal decomposition of the studied petroleum motor oils under the same conditions is not the same, due to a change in the chemical composition and the uneven wear and tear additive package. It was established that the greatest mass loss of oil occurs at its operation in the gasoline internal combustion engine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40631
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Корчак Б. О., Кочубей В. В., Червінський Т. І., Гринишин О. Б., 2017
Перелік літератури: 1. Полянський С. К. Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин: підруч. / Полянський С. К., Коваленко В. М. – К.: Либідь, 2005. – 504 с.
2. Черножуков Н. И. Окисляемость минеральных масел / Н. И. Черножуков, С. Э. Крейн. – Гостоптехиздат, 1955. – 385 с.
3. Бойченко С. В. Хімотологія та інженерне забезпечення використання газу і паливно- мастильних матеріалів: навч. посіб. / С. В. Бойченко, Л. М. Черняк, Й. А. Любінін [та ін.]. – К.: НАУ, 2014. – 276 с.
4. Топільницький П. І. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості товарних нафтопродуктів: навч. посіб. / П. І. Топільницький, О. Б. Гринишин, О. І. Лазорко, В. В. Романчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 248 с.
5. Шрам В. Г. Влияние продуктов температурной деструкции и нагрузки на противоизносные свойства товарного и отработанного моторного масла М-8Г2К / Шрам В. Г., Ковальский Б. И., Безбородов Ю. Н., Сокольников А. Н., Надейкин И. В. // Вестник КузГТУ. – 2013. – № 2. – C. 53–58.
6. Петров О. Н. Влияние продуктов температурной деструкции и электрического потенциала на противоизносные свойства минерального моторного масла U – TECHNAVIGATOR 15W-40 SG/CD / Петров О. Н., Шрам В. Г., Ковалева М. А., Метелица А. А. // Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 9 (104). – С. 121–127.
7. Saban I. Physico-chemical characteristics and thermal stability of oil based lubricating fluids for glassware production / IvannaSaban, Oleg Grynyshyn, Victoria Kochubei // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol 8, No. 2. – P. 205–209.
8. Рыбак Б. М. Анализ нефти и нефтипродуктов / Рыбак Б. М. – М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1962. – 347 с.
9. Исагулянц В. И. Химия нефти / Исагулянц В. И., Егорова Г. М. – М.: Химия, 1965.– 517 с.
References: 1. Polianskyi S. K. Ekspluatatsiini materialy dlia avtomobiliv i budivelno-dorozhnikh mashyn: pidruch., Polianskyi S. K., Kovalenko V. M, K., Lybid, 2005, 504 p.
2. Chernozhukov N. I. Okisliaemost mineralnykh masel, N. I. Chernozhukov, S. E. Krein, Hostoptekhizdat, 1955, 385 p.
3. Boichenko S. V. Khimotolohiia ta inzhenerne zabezpechennia vykorystannia hazu i palyvno- mastylnykh materialiv: tutorial, S. V. Boichenko, L. M. Cherniak, Y. A. Liubinin [and other], K., NAU, 2014, 276 p.
4. Topilnytskyi P. I. Fizyko-khimichni ta ekspluatatsiini vlastyvosti tovarnykh naftoproduktiv: tutorial, P. I. Topilnytskyi, O. B. Hrynyshyn, O. I. Lazorko, V. V. Romanchuk, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, 248 p.
5. Shram V. H. Vliianie produktov temperaturnoi destruktsii i nahruzki na protivoiznosnye svoistva tovarnoho i otrabotannoho motornoho masla M-8H2K, Shram V. H., Kovalskii B. I., Bezborodov Iu. N., Sokolnikov A. N., Nadeikin I. V., Vestnik KuzHTU, 2013, No 2, P. 53–58.
6. Petrov O. N. Vliianie produktov temperaturnoi destruktsii i elektricheskoho potentsiala na protivoiznosnye svoistva mineralnoho motornoho masla U – TECHNAVIGATOR 15W-40 SG/CD, Petrov O. N., Shram V. H., Kovaleva M. A., Metelitsa A. A., Vestnik IrHTU, 2015, No 9 (104), P. 121–127.
7. Saban I. Physico-chemical characteristics and thermal stability of oil based lubricating fluids for glassware production, IvannaSaban, Oleg Grynyshyn, Victoria Kochubei, Chemistry & Chemical Technology, 2014, Vol 8, No. 2, P. 205–209.
8. Rybak B. M. Analiz nefti i neftiproduktov, Rybak B. M, M., Hosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatelstvo neftianoi i horno-toplivnoi literatury, 1962, 347 p.
9. Isahuliants V. I. Khimiia nefti, Isahuliants V. I., Ehorova H. M, M., Khimiia, 1965, 517 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.