Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40628
Назва: Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь
Інші назви: Determination of optimal conditions for c9 fraction co-oligomerization process by constuction of regression equations
Автори: Оробчук, О. М.
Субтельний, Р. О.
Фуч, У. В.
Підсадюк, М. І.
Никулишин, І. Є.
Дзіняк, Б. О.
Orobchuk, O. M.
Subtelnyi, R. O.
Fuch, Y. V.
Pidsadiuk, M. I.
Nykulyshyn, I. Ye.
Dzinyak, B. O.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь / О. М. Оробчук, Р. О. Субтельний, У. В. Фуч, М. І. Підсадюк, І. Є. Никулишин, Б. О. Дзіняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 117–121.
Bibliographic description: Determination of optimal conditions for c9 fraction co-oligomerization process by constuction of regression equations / O. M. Orobchuk, R. O. Subtelnyi, Y. V. Fuch, M. I. Pidsadiuk, I. Ye. Nykulyshyn, B. O. Dzinyak, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 117–121.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 667.621.6
678.74
Теми: коолігомеризація в емульсії
фракція С9
ініціатор
коолігомер
рівняння регресії
математична модель
co-oligomerization in emulsion
C9 fraction
initiator
co-oligomer
regression equations
mathematical model
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 117-121
Початкова сторінка: 117
Кінцева сторінка: 121
Короткий огляд (реферат): Основною сировинною базою для синтезу коолігомерів є відходи і побічні продукти етиленових виробництв, насамперед – це рідкі продукти піролізу, які містять аліфатичні та ароматичні вуглеводні. Основну частину цих продуктів становить фракція С9. Емульсійна коолігомеризація вуглеводневої фракції С9 дає змогу забезпечити максимальний ступінь переробки рідких побічних продуктів піролізу, підвищити екологічність виробництва етилену, знизити енергозатрати на стадії синтезу і виділення коолігомерів порівняно з існуючими методами. Одержано регресивні рівняння, що описують вплив концентрації емульгатора, швидкості перемішування та об’ємного співвідношення [фракція С9]:[вода] на вихід, молекулярну масу та бромне число коолігомерів.
The main raw materials for co-oligomers synthesis are waste and by-products of ethylene production, first of all – a liquid pyrolysis products which contain aliphatic and aromatic hydrocarbons. The main part of these products is C9 fraction. Emulsion co-oligomerization of hydrocarbon fraction C9 allows for the maximum degree of processing liquid pyrolysis by-products, improve ecological production of ethylene, lower power inputs on the stage of the synthesis and release of co-oligomers compared to existing methods. The equations regression describing the effect of concentration of emulsifier, speed of stirring and volume ratio of [C9 fraction]:[water] on the yield, molecular weight and bromine number of co-olygomers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40628
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Оробчук О. М., Субтельний Р. О., Фуч У. В., Підсадюк М. І., Никулишин І. Є., Дзіняк Б. О., 2017
Перелік літератури: 1. Оробчук О. М. Дисперсійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9 / автореф. дис.… канд. техн. наук: спец. 05.17.04 / Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – 21 с.
2. КурташЮ. А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореф. дис.… канд. техн. наук: 05.17.04 / Ю. А. Курташ // Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – 21 с.
3. Фуч У. В. Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу / автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.17.04 / Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – 21 с.
4. Emulsion polymerization mechanisms and kinetics C. S. Chern Prog. Polym. Sci. 31. – 2006. – С. 443–486.
5. Воловик Л. С. Колоїдна хімія / Л. С. Воловик, Є. І. Ковалевська, В. В. Манк та ін. – К.: НУХТ, 2011. – 247 с.
6. Hideto M. O. Preparation of block copolymer by atom transfer radical seeded emulsion polymerization / M. O. Hideto, M. J. Zhou // Colloid Polym Sci. – 2004. – No. 282. – Р. 747–752.
7. Елисеева В. И. Полимерные дисперсии. – М.: Химия, 1980. – С. 43–126.
8. Пінчук С. Й. Організація експерименту в моделюванні та оптимізації технічних систем: навч. посіб. – Д., 2008. – С. 214.
References: 1. Orobchuk O. M. Dyspersiina koolihomeryzatsiia nenasychenykh vuhlevodniv fraktsii P.9, avtoref. dys.… kand. tekhn. nauk: spets. 05.17.04, Nats. un-t "Lvivska politekhnika", Lviv, 2015, 21 p.
2. KurtashIu. A. Oderzhannia naftopolimernykh smol z vykorystanniam olihoperoksydiv : avtoref. dys.… kand. tekhn. nauk: 05.17.04, Yu. A. Kurtash, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv, 2010, 21 p.
3. Fuch U. V. Koolihomeryzatsiia v emulsii sumishi nenasychenykh vuhlevodniv pobichnykh produktiv pirolizu, avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 05.17.04, Nats. un-t "Lvivska politekhnika", Lviv, 2015, 21 p.
4. Emulsion polymerization mechanisms and kinetics C. S. Chern Prog. Polym. Sci. 31, 2006, P. 443–486.
5. Volovyk L. S. Koloidna khimiia, L. S. Volovyk, Ye. I. Kovalevska, V. V. Mank and other – K., NUKhT, 2011, 247 p.
6. Hideto M. O. Preparation of block copolymer by atom transfer radical seeded emulsion polymerization, M. O. Hideto, M. J. Zhou, Colloid Polym Sci, 2004, No. 282, R. 747–752.
7. Eliseeva V. I. Polimernye dispersii, M., Khimiia, 1980, P. 43–126.
8. Pinchuk S. Y. Orhanizatsiia eksperymentu v modeliuvanni ta optymizatsii tekhnichnykh system: tutorial – D., 2008, P. 214.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.