Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40627
Назва: Синтез нейоногенних ПАР на основі дизаміщених оксетанів
Інші назви: Synthesis of nonionic surfactants based on disubstituted oxetanes
Автори: Боброва, К. І.
Флейчук, Р. І.
Гевусь, О. І.
Bobrova, K. I.
Fleychuk, R. I.
Hevus, O. I.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Боброва К. І. Синтез нейоногенних ПАР на основі дизаміщених оксетанів / К. І. Боброва, Р. І. Флейчук, О. І. Гевусь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 3–7.
Bibliographic description: Bobrova K. I. Synthesis of nonionic surfactants based on disubstituted oxetanes / K. I. Bobrova, R. I. Fleychuk, O. I. Hevus, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 3–7.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 547.295.9
547.422.22-31
547.427.1
Теми: пентаеритрит
дизаміщені оксетани
поверхнево-активні речовини нейоногенного типу
олеїнова кислота
моноетиловий етер ПЕҐ
pentaerythritol
disubstituted oxetanes
surfactants of nonionic type
oleic acid
monoethyl polyethylene glycol
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 3-7
Початкова сторінка: 3
Кінцева сторінка: 7
Короткий огляд (реферат): На основі пентаеритриту, який є дешевим багатотоннажним продуктом, синтезо- вано дизаміщені оксетани. Отримані сполуки використано як вихідні речовини для синтезу нових поверхнево-активних речовин нейоногенного типу, які містять як гідрофобну складову кислотний залишок олеїнової кислоти, а гідрофільною складовою є поліетиленґліколевий фрагмент. Вивчено вплив умов проведення реакції на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено та охарактеризовано фізико-хімічними константами. Досліджено поверхнево-активні властивості синте- зованих ПАР.
Disubstituted oxetanes based a large-tonnage product – pentaerythritol - were synthesized. The resulting compounds used as starting materials for the synthesis of new surfactants nonionic type which containing a hydrophobic component is acid residue of oleic acid, a hydrophilic component is fragment of polyethylene glycol. The impact of the reaction conditions on the yield and composition of the reaction products was studied. The structure of the compounds is confirmed and characterized by physical and chemical constants. The authors are study surface-active properties of obtained synthesized surfactants.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40627
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Боброва К. І., Флейчук Р. І., Гевусь О. І., 2017
Перелік літератури: 1. Когут А. М. Синтез інвертабельних і реакційно здатних амфіфільних полімерів і форму- вання міцелярних структур на їх основі: дисер. … докт. хім. наук за спец. 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук / А. М. Когут. – Львів, 2015. – 303 с.
2. Gunstone F. D. Oleochemical manufacture and applications / F. D. Gunstone, R. J. Hamilton. – Sheffield Academic Press, 2001. – 325 p.
3. Sevim Z. E. Industrial uses of vegetable oils / Z. E. Sevim. – AOCS Press, 2005. – 184 р.
4. Поп Г. С. Синтез і властивості поверхнево-активних речовин на базі вищих жирних кислот і продуктів їх хімічної трансформації / Г. С. Поп, Л. Ю. Бодачівська // Катализ и нефтехимия. – 2012. – № 20. – С. 22–34.
5. Voronov S., Tokarev V., Petrovska G. Heterofunctional Polyperoxides. Theoretical Basis of Their Synthesis and Application in Compounds. – Lviv: State Univ. “Lvivska Politekhnika”, 1994. – 85 p.
6. Asua J.M. Polymeric Dispersions: Principles and Applications. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. – 328 p.
7. Holmberg K. Novel surfactants: preparation, applications, and biodegradability. – New York: Marcel Dekker, 1998. – 362 p.
8. Guyot А., Tauer K. Reactive Surfactants in Emulsion Polymerization // Adv. Polym. Sci. – 1994. – Vol. 111. – P. 43–65.
9. Capek I. Surface active properties of polyoxyethylene macromonomers and their role in radical polymerization in disperse systems // Adv. Colloid Interface Sci. – 2000. – No. 88. – P. 295–357.
10. Holmberg K. Polymerizable surfactants // Prog. Org. Coat. – 1992. – Vol. 20. – P. 235–241.
11. Гевусь О. І. Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційно здатних модифікаторів поверхні: дис. … докт. хім. наук за спец. 02.00.03 – органічна хімія високомолекулярних сполук / О. І. Гевусь. – Львів, 2010. – 250 с.
12. Боброва К. І., Флейчук Р. І., Гевусь О. І. Одержання гідроксилвмісних та бромовмісних пероксидів на основі оксетанів // Вісник НУ ЛП. – 2015. – № 812. – C. 79–83.
13. Organic Syntheses, Coll. – 1963. – Vol. 4. – P. 681; 1958. – Vol. 38. – Р. 68.
14. Issidorides and Matar, J.Am.Chem.Soc., 77, 6382 (1955).
15. Searles S., Jr., and C. F. Butler, J. Am. Chem. Soc., 76, 56,(1954). Reactions of Alcohols and Phenols with Trimethylene Oxide.
References: 1. Kohut A. M. Syntez invertabelnykh i reaktsiino zdatnykh amfifilnykh polimeriv i formu- vannia mitseliarnykh struktur na yikh osnovi: dyser. … dokt. khim. nauk za spets. 02.00.06 – khimiia vysokomolekuliarnykh spoluk, A. M. Kohut, Lviv, 2015, 303 p.
2. Gunstone F. D. Oleochemical manufacture and applications, F. D. Gunstone, R. J. Hamilton, Sheffield Academic Press, 2001, 325 p.
3. Sevim Z. E. Industrial uses of vegetable oils, Z. E. Sevim, AOCS Press, 2005, 184 r.
4. Pop H. S. Syntez i vlastyvosti poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn na bazi vyshchykh zhyrnykh kyslot i produktiv yikh khimichnoi transformatsii, H. S. Pop, L. Yu. Bodachivska, Katalyz y neftekhymyia, 2012, No 20, P. 22–34.
5. Voronov S., Tokarev V., Petrovska G. Heterofunctional Polyperoxides. Theoretical Basis of Their Synthesis and Application in Compounds, Lviv: State Univ. "Lvivska Politekhnika", 1994, 85 p.
6. Asua J.M. Polymeric Dispersions: Principles and Applications, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997, 328 p.
7. Holmberg K. Novel surfactants: preparation, applications, and biodegradability, New York: Marcel Dekker, 1998, 362 p.
8. Guyot A., Tauer K. Reactive Surfactants in Emulsion Polymerization, Adv. Polym. Sci, 1994, Vol. 111, P. 43–65.
9. Capek I. Surface active properties of polyoxyethylene macromonomers and their role in radical polymerization in disperse systems, Adv. Colloid Interface Sci, 2000, No. 88, P. 295–357.
10. Holmberg K. Polymerizable surfactants, Prog. Org. Coat, 1992, Vol. 20, P. 235–241.
11. Hevus O. I. Funktsionalni poverkhnevo-aktyvni peroksydy i monomery yak reahenty dlia oderzhannia reaktsiino zdatnykh modyfikatoriv poverkhni: dys. … dokt. khim. nauk za spets. 02.00.03 – orhanichna khimiia vysokomolekuliarnykh spoluk, O. I. Hevus, Lviv, 2010, 250 p.
12. Bobrova K. I., Fleichuk R. I., Hevus O. I. Oderzhannia hidroksylvmisnykh ta bromovmisnykh peroksydiv na osnovi oksetaniv, Visnyk NU LP, 2015, No 812, P. 79–83.
13. Organic Syntheses, Coll, 1963, Vol. 4, P. 681; 1958, Vol. 38, R. 68.
14. Issidorides and Matar, J.Am.Chem.Soc., 77, 6382 (1955).
15. Searles S., Jr., and C. F. Butler, J. Am. Chem. Soc., 76, 56,(1954). Reactions of Alcohols and Phenols with Trimethylene Oxide.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.