Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40625
Назва: Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих за високих водотвердих відношеннях
Інші назви: The structure formation features of without clinker composite binders at high water/binder ratios
Автори: Чеканський, Б. Б.
Луцюк, І. В.
Яремчук, Р. М.
Chekanskyi, B. B.
Lutsyuk, I. V.
Yaremchuk, R. M.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Чеканський Б. Б. Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих за високих водотвердих відношеннях / Б. Б. Чеканський, І. В. Луцюк, Р. М. Яремчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 106–111.
Bibliographic description: Chekanskyi B. B. The structure formation features of without clinker composite binders at high water/binder ratios / B. B. Chekanskyi, I. V. Lutsyuk, R. M. Yaremchuk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 106–111.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 666.9
691.5
Теми: будівельний гіпс
негашене вапно
метакаолін
портландит
кальцит
етрингіт
ніздрюватий бетон
building gypsum
quicklime
metakaolin
Portlandite
Calcite
Ettringite
cellular concrete
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 106-111
Початкова сторінка: 106
Кінцева сторінка: 111
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні причини зсідання мінеральних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі, зокрема неавтоклавного ніздрюватого бетону. Досліджено фізико-механічні показники гіпсо-вапняного каменю за різних водотвердих відношень і вплив вмісту метакаоліну на експлуатаційні характеристики в’яжучого. За допомогою оптичного мікроскопа визначено зміну відносного розширення композиційного каменю у часі. Методом РФА встановлено основні кристалічні фази у системах гіпс-вапно та гіпс- вапно-метакаолін. Проведено диференційно-термічний аналіз композиційного каменю та розраховано кількості окремих продуктів тверднення.
The main reasons of shrinkage of mineral binder materials and products based on them, in particular non-autoclaved cellular concrete, were reviewed. The physical and mechanical properties of gypsum-lime stone at different water/binder ratios and influence of content of metakaolin on binder working characteristics were investigated. The changing of relative expansion of composite stone with time was determined by using an optical microscope. The main crystalline phases in the systems gypsum-lime and gypsum-lime-metakaolin were established by X-ray analysis. The differential thermal analysis of composite stone was made and the amounts of individual products of hardening were calculated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40625
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Чеканський Б. Б., Луцюк І. В., Яремчук Р. М., 2017
Перелік літератури: 1. Будівельне матеріалознавство: підруч. / П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановський та ін. – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с.
2. Ухова Т. А. Перспективы развития производства и применения ячеистых бетонов / Т. А. Ухова // Строительные материалы. – 2005. – №1. – С. 18–20.
3. Паращук Л. Я. Проблема зсідання цементів. Методи усунення / Л. Я. Паращук // Хім. пром-сть України. – 2010. – №6. – С. 25–27.
4. Konik Z., Małolepszy J., Roszczynialski W., Stok A. Effect of expansive additive on the properties of some selected cements / Z. Konik, J. Małolepszy, W.Roszczynialski, A. Stok // Cement-Wapno-Beton. – 2006. – № 4. – P. 234–240.
5. Паращук Л. Я. Використання меленого негашеного вапна в якості компонента для одержання розширних цементів / Л. Я. Паращук // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2010. – № 5/6. – С. 26–28.
6. Метакаолін в будівельних розчинах та бетонах: моногр. / Л. Й. Дворкін, Н. В. Лушнікова, Р. Ф. Рунова, В. В. Троян. – К.: Видавництво КНУБіА, 2007. – 216 с.
7. Vimmrová A., Keppert M.,Michalko O., Černy R. Calcined gypsum–lime–metakaolin binders: Design of optimal composition / A. Vimmrová, M. Keppert, O. Michalko, R. Černy // Cement & Concrete Composites. – 2014. – №52. – P. 91–96.
8. Žemlička M., Kuzielová E., Kuliffayová M., Tkacz J.,Palou M. T.Study of hydration products in the model systems metakaolin–lime and metakaolin–lime–gypsum / M. Žemlička, E. Kuzielová, M. Kuliffayová, J. Tkacz,M. T. Palou // Ceramics – Silikáty. – 2015. – № 59 (4). – P. 283–291.
9. Дворкін Л. Й., Скрипник І. Г., Житковський В. В., Поліщук-Герасимчук Т. О. Структуроутворення при твердінні гіпсових в’яжучих / Л. Й. Дворкін, І. Г. Скрипник, В. В. Житковський, Т. О. Поліщук-Герасимчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. – 2007. – №4 (40), Ч. 2. – С. 264–270.
References: 1. Budivelne materialoznavstvo: pidruch., P. V. Kryvenko, K. K. Pushkarova, V. B. Baranovskyi and other – K., Vydavnytstvo Lira-K, 2012, 624 p.
2. Ukhova T. A. Perspektivy razvitiia proizvodstva i primeneniia iacheistykh betonov, T. A. Ukhova, Stroitelnye materialy, 2005, No 1, P. 18–20.
3. Parashchuk L. Ya. Problema zsidannia tsementiv. Metody usunennia, L. Ya. Parashchuk, Khim. prom-st Ukrainy, 2010, No 6, P. 25–27.
4. Konik Z., Małolepszy J., Roszczynialski W., Stok A. Effect of expansive additive on the properties of some selected cements, Z. Konik, J. Małolepszy, W.Roszczynialski, A. Stok, Cement-Wapno-Beton, 2006, No 4, P. 234–240.
5. Parashchuk L. Ya. Vykorystannia melenoho nehashenoho vapna v yakosti komponenta dlia oderzhannia rozshyrnykh tsementiv, L. Ya. Parashchuk, Vost.-Evrop. zhurn. peredovykh tekhnolohyi, 2010, No 5/6, P. 26–28.
6. Metakaolin v budivelnykh rozchynakh ta betonakh: monohr., L. Y. Dvorkin, N. V. Lushnikova, R. F. Runova, V. V. Troian, K., Vydavnytstvo KNUBiA, 2007, 216 p.
7. Vimmrová A., Keppert M.,Michalko O., Černy R. Calcined gypsum–lime–metakaolin binders: Design of optimal composition, A. Vimmrová, M. Keppert, O. Michalko, R. Černy, Cement & Concrete Composites, 2014, No 52, P. 91–96.
8. Žemlička M., Kuzielová E., Kuliffayová M., Tkacz J.,Palou M. T.Study of hydration products in the model systems metakaolin–lime and metakaolin–lime–gypsum, M. Žemlička, E. Kuzielová, M. Kuliffayová, J. Tkacz,M. T. Palou, Ceramics – Silikáty, 2015, No 59 (4), P. 283–291.
9. Dvorkin L. Y., Skrypnyk I. H., Zhytkovskyi V. V., Polishchuk-Herasymchuk T. O. Strukturoutvorennia pry tverdinni hipsovykh viazhuchykh, L. Y. Dvorkin, I. H. Skrypnyk, V. V. Zhytkovskyi, T. O. Polishchuk-Herasymchuk, Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia: zb. nauk. pr, 2007, No 4 (40), Ch. 2, P. 264–270.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.