Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40624
Назва: Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи
Інші назви: Periodical dissolution of potassium chloride during the changing of parameters of the system
Автори: Атаманюк, В. М.
Симак, Д. М.
Данилюк, О. М.
Гумницький, Я. М.
Atamanyuk, V. M.
Symak, D. M.
Danyliuk, O. M.
Gumnitsky, Ya. M.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи / В. М. Атаманюк, Д. М. Симак, О. М. Данилюк, Я. М. Гумницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 100–105.
Bibliographic description: Periodical dissolution of potassium chloride during the changing of parameters of the system / V. M. Atamanyuk, D. M. Symak, O. M. Danyliuk, Ya. M. Gumnitsky, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 100–105.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 66.061
Теми: розчинення
галургія
апарат з мішалкою
кінетика
калію хлорид
одинарна частинка
dissolving
mineral salt production
apparatus with mixer
kinetics
potassium chloride
single particle
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 100-105
Початкова сторінка: 100
Кінцева сторінка: 105
Короткий огляд (реферат): Експериментально досліджено розчинення калію хлориду в апараті з механічним перемішуванням. Визначено залежність зміни концентрації солі з часом розчинення. Наведено теоретичні залежності для розрахунку балансових співвідношень між рідинною та твердою фазами за умов постійності об’єму розчину та його густини і за змінних умов цих параметрів. Наведено розрахункові залежності для балансових співвідношень та виконано їх графічне порівняння. Показано, що для умов високих концентрацій спостерігається незбіг балансових показників.
During the research there was experimentally investigated the dissolution of potassium chloride inside the apparatus with mechanical mixing. There was determined a function of change of salt concentration from the dissolution time. There were represented theoretical correlations for calculation of balance relations between liquid and solid phases in conditions of constant mixture volume and its density, and in conditions of changing of mentioned parameters. There are represented calculated function of balanced correlations and performed their graphical comparison. There is demonstrated the observation of mismatching of balanced readings in conditions of high concentrations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40624
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Атаманюк В. М., Симак Д. М., Данилюк О. М.1, Гумницький Я. М., 2017
Перелік літератури: 1. Аксельруд Г. А., Молчанов А. Д. Растворение твердых веществ. – М.: Химия. – 1977. – 272 с.
2. Натареев С. В., Кокина Н. Р., Натареев О. С., Дубкова Е. А. Массоперенос в системе с твердым телом // ТОХТ. – 2015. – Т. 49, № 1. – С. 74–78.
3. Кулов Н. Н., Гордеев Л. С. Математическое моделирование в химической технологии и биотехнологии // ТОХТ. – 2014. – Т. 48,№ 3. – С. 243–248.
4. Иванов С. И., Типцова И. А., Меньшутитна Н. В. Использование клеточных автоматов с изменяющимися размерами клеток для моделирования процесса растворения // Успехи в химии и химической технологи. – 2015. – Т. 29, № 4. – С. 45–47.
5. Здановский А. Б. Галургия. – Л.: Химия, 1972. – 528 с.
6. Хацевич О. М., Артус М. І., Костів І. Ю. Безхлорне калійне добриво. Технологія конверсії мірабіліту з калій хлоридом у хлормагнієвому розчині // Хім. пром. України. – 2015. – № 3 (128). – С. 37–41.
7. Артус М. І., Костів І. Ю. Полімінеральні калійно- магнієві руди в оборотних шенітових розчинах // Хім. пром. України. – 2015. – № 6 (125). – С. 39–43.
8. Моргенштерн Л. А. Процесс получения хлорида калия методом разложения карналита водой (холодной кристализации) // ТОХТ. – 2014. – Т. 48, № 1. – С. 122–124.
9. Куликов Б. А., Лось Е. Б., Куликова Н. В. Кинетический анализ механизма растворения твердых веществ в жидкостях // Восточно-Европейский журнал передовых технологий ½ (13). – 2005. – С. 15–17.
10. Гумницький Я. М., Симак Д. М., Нагурський О. А. Розчинення твердих тіл у трифазній системі, утвореній вакуумуванням / Наукові праці. – Вип. 47, Т. 1. – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2015 – С. 130–132.
11. Hudzaifah Yousuf Humayun, M. Nizamuddin N. M. Shaarani, Ali warrior, Bawadi Abdullah, Md Abdus Salam, The Effect of Co-solvent on the Solubility of a Sparingly Soluble Crystal of Benzoic Acid, Procedia Engineering, 2016. – Volume 148. – P. 1320–1325.
12. Бабенко Ю. И., Иванов Е. В. Влияние нестационарных еффектов на скорость растворения одиночной частицы // ТОХТ. – 2013. – Т. 47, №6. – С. 624–629.
13. Symak D., Atamaniuk V., Gumnitsky Ya. Analysis of dissolution kinetics dased on the lokal isotropic turbulence theory // Chemistry & Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, № 4. – P. 493–497.
14. Гумницький Я. М., Симак Д. М. Інтенсифікація масообмінних процесів у системі тверде тіло-рідина введенням газової фази / Матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 1. – К.: Науково-видавничий центр “Лабораторія думки”, 2015. – С. 34–35.
15. Шмельков В. В., Райко В. Ф., Цейтлин М. А. Равновесие и кинетика растворения натрия хлорида в растворе аммиака и амонийных солей карбанатной кислоты // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2011. – № 4. – С. 36–40.
16. Харлашин П. С., Бекет В. Я., Бендич А. В. Кинетические особенности растворения твердых тел в жидком расплаве // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2012. – Вип. 25. – С. 13–15.
17. Мелихов И. В., Долгоносов Б. М., Еленин Г. Г., Соснин Н. В. Растворение полидисперсной твердой фазы в плотном слое // Теор. основы хим. технологии. – 1989. – Т. 23, № 1. – С. 101–104.
18. Симак Д. М., Люта О. В. Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2015. – № 812. – С. 308–312.
References: 1. Akselrud H. A., Molchanov A. D. Rastvorenie tverdykh veshchestv, M., Khimiia, 1977, 272 p.
2. Natareev S. V., Kokina N. R., Natareev O. S., Dubkova E. A. Massoperenos v sisteme s tverdym telom, TOKhT, 2015, V. 49, No 1, P. 74–78.
3. Kulov N. N., Hordeev L. S. Matematicheskoe modelirovanie v khimicheskoi tekhnolohii i biotekhnolohii, TOKhT, 2014, V. 48,No 3, P. 243–248.
4. Ivanov S. I., Tiptsova I. A., Menshutitna N. V. Ispolzovanie kletochnykh avtomatov s izmeniaiushchimisia razmerami kletok dlia modelirovaniia protsessa rastvoreniia, Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnolohi, 2015, V. 29, No 4, P. 45–47.
5. Zdanovskii A. B. Halurhiia, L., Khimiia, 1972, 528 p.
6. Khatsevych O. M., Artus M. I., Kostiv I. Yu. Bezkhlorne kaliine dobryvo. Tekhnolohiia konversii mirabilitu z kalii khlorydom u khlormahniievomu rozchyni, Khim. prom. Ukrainy, 2015, No 3 (128), P. 37–41.
7. Artus M. I., Kostiv I. Yu. Polimineralni kaliino- mahniievi rudy v oborotnykh shenitovykh rozchynakh, Khim. prom. Ukrainy, 2015, No 6 (125), P. 39–43.
8. Morhenshtern L. A. Protsess polucheniia khlorida kaliia metodom razlozheniia karnalita vodoi (kholodnoi kristalizatsii), TOKhT, 2014, V. 48, No 1, P. 122–124.
9. Kulikov B. A., Los E. B., Kulikova N. V. Kineticheskii analiz mekhanizma rastvoreniia tverdykh veshchestv v zhidkostiakh, Vostochno-Evropeiskii zhurnal peredovykh tekhnolohii ½ (13), 2005, P. 15–17.
10. Humnytskyi Ya. M., Symak D. M., Nahurskyi O. A. Rozchynennia tverdykh til u tryfaznii systemi, utvorenii vakuumuvanniam, Naukovi pratsi, Iss. 47, V. 1, Odesa: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, 2015 – P. 130–132.
11. Hudzaifah Yousuf Humayun, M. Nizamuddin N. M. Shaarani, Ali warrior, Bawadi Abdullah, Md Abdus Salam, The Effect of Co-solvent on the Solubility of a Sparingly Soluble Crystal of Benzoic Acid, Procedia Engineering, 2016, Volume 148, P. 1320–1325.
12. Babenko Iu. I., Ivanov E. V. Vliianie nestatsionarnykh effektov na skorost rastvoreniia odinochnoi chastitsy, TOKhT, 2013, V. 47, No 6, P. 624–629.
13. Symak D., Atamaniuk V., Gumnitsky Ya. Analysis of dissolution kinetics dased on the lokal isotropic turbulence theory, Chemistry & Chemical Technology, 2015, Vol. 9, No 4, P. 493–497.
14. Humnytskyi Ya. M., Symak D. M. Intensyfikatsiia masoobminnykh protsesiv u systemi tverde tilo-ridyna vvedenniam hazovoi fazy, Materialy XVIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf, V. 1, K., Naukovo-vydavnychyi tsentr "Laboratoriia dumky", 2015, P. 34–35.
15. Shmelkov V. V., Raiko V. F., Tseitlyn M. A. Ravnovesye y kynetyka rastvorenyia natryia khloryda v rastvore ammyaka y amonyinykh solei karbanatnoi kysloty, Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 2011, No 4, P. 36–40.
16. Kharlashyn P. S., Beket V. Ya., Bendych A. V. Kynetycheskye osobennosty rastvorenyia tverdykh tel v zhydkom rasplave, Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 2012, Iss. 25, P. 13–15.
17. Melikhov I. V., Dolhonosov B. M., Elenin H. H., Sosnin N. V. Rastvorenie polidispersnoi tverdoi fazy v plotnom sloe, Teor. osnovy khim. tekhnolohii, 1989, V. 23, No 1, P. 101–104.
18. Symak D. M., Liuta O. V. Nestatsionarnyi protses rozchynennia sharu zernystoho materialu, Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, L. : Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", 2015, No 812, P. 308–312.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.