Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40621
Назва: Особливості хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла
Інші назви: Features of chemical resistance and microhardness of the tempered glass
Автори: Жеплинський, Т. Б.
Курій, А. О.
Zheplynskyi, T. B.
Kuriy, A. O.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Жеплинський Т. Б. Особливості хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла / Т. Б. Жеплинський, А. О. Курій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 83–87.
Bibliographic description: Zheplynskyi T. B. Features of chemical resistance and microhardness of the tempered glass / T. B. Zheplynskyi, A. O. Kuriy, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 83–87.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 666.11.03
Теми: листове флоат-скло
гартування
мікротвердість
кисло- тостійкість
густина
поверхневий шар
sheet float-glass tempering
microhardness
acidoresistance
density
superficial layer
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 83-87
Початкова сторінка: 83
Кінцева сторінка: 87
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив гартування скла традиційним та новим контактним методом на величину мікротвердості та хімічної стійкості 6 мм листового флоат-скла. Виявлено, що присутність у склі залишкових напружень, призводить до зменшення мікротвердості та хімічної стійкості, однак скло гартоване контактним методом є твердішим та стійкішим до дії соляної кислоти, ніж скло, гартоване повітрям. Встановлено, що причиною зниження хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла, є утворений на поверхні скла шар із низькою густиною.
Influence of tempering of glass is investigated by a traditional and new contact method on the size of microhardness and chemical resistance a 6 mm of sheet float-glass. Discovered that the presence in the glass of the residual stress leads to a decrease of the microhardness and chemical resistance, toughened glass, however, the contact method is more solid and resistant to hydrochloric acid than glass tempered by air. Established that the cause of decreasing chemical durability and microhardness of the tempered glass is formed on the surface of the glass layer with a low density.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40621
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Жеплинський Т. Б., Курій А. О., 2017
Перелік літератури: 1. Ящишин Й. М., Вахула Я. І., Жеплинський Т. Б., Козій О. І. Технологія скла у трьох частинах. – Ч. ІІІ: Технологія скляних виробів: підруч. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2011. – 416 с.
2. Жеплинський Т. Б., Дяківський С. І. Основи теорії і практики гартування скла: навч. посібник. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2011. – 112 с.
3. Sangwal K. On the reverse in dentation siz eeffect and microhardness measurement of solids // Materials Chemistry and Physics 63(2). – 2000. – P. 145–152.
4. Жеплинський Т. Б. Мікротвердість поверхневих шарів гартованого скла / Т. Б. Жеплинський, О. К. Серкіз // Вісник НУЛП. – 2013. – № 761. – С. 335–338.
5. Термічне оброблення і напруження у склі: підруч. / С. І. Дяківсьий, Т. Б. Жеплинський, Й. М. Ящишин. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 196 с.
6. Пат. 84517 Україна, МПК 2006.51. Спосіб гартування скла / Жеплинський Т. Б., Боровець З. І., Головчук М. Я.; заявник і власник Національний університет “Львівська політехніка”; заявл. 24.09.2007, опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20.
7. Жеплинський Т. Б. Контактний метод одержання гартованого скла / Т. Б. Жеплинський, О. К. Серкіз // Міжнародна науково-технічна конференція “Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” : тези допов. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 74–75.
References: 1. Yashchyshyn Y. M., Vakhula Ya. I., Zheplynskyi T. B., Kozii O. I. Tekhnolohiia skla u trokh chastynakh, Ch. III: Tekhnolohiia sklianykh vyrobiv: pidruch, Lviv: Vydavnytstvo "Rastr-7", 2011, 416 p.
2. Zheplynskyi T. B., Diakivskyi S. I. Osnovy teorii i praktyky hartuvannia skla: navch. posibnyk, Lviv: Vydavnytstvo "Rastr-7", 2011, 112 p.
3. Sangwal K. On the reverse in dentation siz eeffect and microhardness measurement of solids, Materials Chemistry and Physics 63(2), 2000, P. 145–152.
4. Zheplynskyi T. B. Mikrotverdist poverkhnevykh shariv hartovanoho skla, T. B. Zheplynskyi, O. K. Serkiz, Visnyk NULP, 2013, No 761, P. 335–338.
5. Termichne obroblennia i napruzhennia u skli: pidruch., S. I. Diakivsyi, T. B. Zheplynskyi, Y. M. Yashchyshyn, Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2003, 196 p.
6. Pat. 84517 Ukraine, MPK 2006.51. Sposib hartuvannia skla, Zheplynskyi T. B., Borovets Z. I., Holovchuk M. Ya.; zaiavnyk i vlasnyk Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika"; Decl. 24.09.2007, Publ. 27.10.2008, Bull. No 20.
7. Zheplynskyi T. B. Kontaktnyi metod oderzhannia hartovanoho skla, T. B. Zheplynskyi, O. K. Serkiz, Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia "Fizyko-khimichni problemy v tekhnolohii tuhoplavkykh nemetalevykh ta sylikatnykh materialiv" : tezy dopov, Dnipropetrovsk, 2013, P. 74–75.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.