Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40618
Назва: Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином
Інші назви: Synthesis, infrared spectroscopic and thermal determination of ion associate of levamisole with eosin Y, eosin β and iodeosine
Автори: Семенишин, Д. І.
Зубеня, Н. В.
Кочубей, В. В.
Кормош, Ж. О.
Ягольник, С. Г.
Semenyshyn, D. I.
Zubenia, N. V.
Kochubei, V. V.
Kormosh, Zh. O.
Yagolnik, S. H.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Східно-Європейський Національний університет
Бібліографічний опис: Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином / Д. І. Семенишин, Н. В. Зубеня, В. В. Кочубей, Ж. О. Кормош, С. Г. Ягольник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 62–69.
Bibliographic description: Synthesis, infrared spectroscopic and thermal determination of ion associate of levamisole with eosin Y, eosin β and iodeosine / D. I. Semenyshyn, N. V. Zubenia, V. V. Kochubei, Zh. O. Kormosh, S. H. Yagolnik, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 62–69.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 546
543.57
Теми: термічний аналіз
іонні асоціати
левамізол
еозин Y
еозин β
йодеозин
thermal analysis
ion associate
levamisole
eosin Y
eosin β
iodeosine
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 62-69
Початкова сторінка: 62
Кінцева сторінка: 69
Короткий огляд (реферат): Проведено синтез іонних асоціатів (ІА) левімазолу з еозином Y, еозином β та йодеозином. В ІЧ-спектрах ІА спостерігається зсув основних смуг поглинання у низькочастотну ділянку спектра та зміна їх інтенсивності, що підтверджує існування цих іонних асоціатів. Термоліз ІА відбувається за складним механізмом, однак подібність термограм асоціатів на певних стадіях розкладу свідчить про присутність у них спільного складного катіону. Зразки іонних асоціатів левамізолу з еозином β та йодеозином відзначаються підвищеною термостійкістю, що вказує на вищу міцність утворених міжіонних зв’язків.
Was synthesis ion associate (IA) of levimasole with eosin Y, eosin β and iodeosine. In the IR spectra of those IA shift of the main absorption bands in the low-frequency plot of the spectrum and changes of their intensity were observed, confirming the existence of these ion associates. Complicated mechanism occurs in thermolysis of IA, however, but the similarity of the termohram of ion associates at some stage of fragmentation indicates the presence of common complex cation. Samples of ion associates of levamisole with eosin β and iodeosine have the high thermal stability that indicate the high strength of the bonds formed between the ion.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40618
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Семенишин Д. І., Зубеня Н. В., Кочубей В. В., Кормош Ж. О., Ягольник С. Г., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.abbeycolor.com/eosin-y.php
Перелік літератури: 1. Моррисон Ф. Экстракция в аналитической химии / Ф. Моррисон, Г. Фрейзер. – М. : Госхимиздат, 1960. – 311 с.
2. Базель Я. Р. Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії : автореф. дис. … д-ра. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Я. Р. Базель. – К., 1999. – 35 с.
3. Пальм В. А. Основы количественной теории органических реакций / В. А. Пальм. – Л. : Химия, – 1977. – 359 с.
4. Кормош Ж. О. Кольорові твердо-фазні реакції Re(VII) з поліметиновими барвниками / Ж. О. Кормош, Я. Р. Базель, О. Г. Ворониш // Наук. вісн. Ужгород. у-ту. Сер. “Хімія”. – 2001. – № 6. – С. 62–65.
5. Базель Я. Р. Аналітичне застосування реакцій хлорату (VII) з основними / Я. Р. Базель // Укр. хім. журн. – 1998. – Т. 64, №1. – С. 62–66.
6. Кормош Ж. Потенціометричні сенсори для визначення ампролію / Ж. Кормош, Н. Зубеня, // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2013. – Т.23, № 272. – С. 54–58.
7. Кормош Ж. Іоноселективні електроди з плівковою мембраною на основі тетрайодобісмутату та тетрайодостибіату для визначення N,N’,N’’–трифенілгуанідині / Ж. Кормош, Н. Зубеня, С. Федосов // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2013. – Т .24, № 273. – С. 66–73.
8. Кормош Ж. Потенціометричні сенсори для визначення граміну / Ж. Кормош, Н. Зубеня // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: “Хімічні науки”. – 2014. – Т. 20, № 297. – С. 8–14.
9. Kormosh Zh. Potentiometric determination of levamisole in Pharmaceutical formulations by membrane sensors on ion-pair / Zh. Kormosh, N. Zubenia // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: “Хімічні науки”. – 2014. – Т. 21, № 298. – С. 3–7.
10. Zubenia N. Design and application of a levamisole-selective membrane sensor / N. Zubenia, Zh. Kormosh, D. Semenyshyn, V. [et al.] // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2016. – Vol. 8, No. 4. – P. 466–477.
11. Зубеня Н. В. Сенсор для визначення ампролій гідрохлориду у фармацевтичних препаратах / Н. В. Зубеня, Ж.О. Кормош // Наук. вісник. Ужгород.ун-ту. Серія Хімія. – 2016. – № 1 (35). – С. 53–55.
12. Zubenya N. Potentiometric membrane sensor for levamisole determination / N. Zubenya, Zh. Kormosh, D. Saribekova and S. Sukharev // Mediterranean Journal of Chemistry. – 2016. – Vol. 6, № 2. – P. 7–14.
13. Зубеня Н. В. Потенціометричні сенсори на основі іонних асоціатів граміну, левамізолу, ампролію, дифенілгуанідинію і трифенілгуанідинію та їх аналітичне застосування: дис. … канд. хім. наук: спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Н. В. Зубеня. – Луцьк, 2017. – 153 с.
14. Еозини – властивості та застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.abbeycolor.com/eosin-y.php.
15. Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений: учеб. пособ. / А. В. Васильев, Е. В. Гриненко, А. О. Щукин, Т. Г. Федулина. – СПб. : СПбГЛТА, 2007. – 54 с.
16. Бирюков А. В. Инфракрасные спектры молекулярных и ионных форм флуоресцеина, эозина и 2,4,5,7-тетранитрофлуоресцеина в ДМСО: теоретический расчет и эксперимент / А. В. Бирюков, А. В. Лебедь, Н. О. Мчедлов-Петросян // Вісник Харківського національного університету. – 2010. – № 896, Т. 18; № 41. – С. 133–147. 17. Методы термического анализа: метод. разраб. / Т. Б. Шаталова, О. А. Шляхтин, Е. Веряева. – М., 2011. – 72 с.
References: 1. Morrison F. Ekstraktsiia v analiticheskoi khimii, F. Morrison, H. Freizer, M. : Hoskhimizdat, 1960, 311 p.
2. Bazel Ya. R. Ionni asotsiaty atsydokompleksiv metaliv z polimetynovymy barvnykamy u fotometrychnomu analizi ta ionometrii : avtoref. dys. … d-ra. khim. nauk : spets. 02.00.02 "Analitychna khimiia", Ya. R. Bazel, K., 1999, 35 p.
3. Palm V. A. Osnovy kolichestvennoi teorii orhanicheskikh reaktsii, V. A. Palm, L. : Khimiia, 1977, 359 p.
4. Kormosh Zh. O. Kolorovi tverdo-fazni reaktsii Re(VII) z polimetynovymy barvnykamy, Zh. O. Kormosh, Ya. R. Bazel, O. H. Voronysh, Nauk. visn. Uzhhorod. u-tu. Ser. "Khimiia", 2001, No 6, P. 62–65.
5. Bazel Ya. R. Analitychne zastosuvannia reaktsii khloratu (VII) z osnovnymy, Ya. R. Bazel, Ukr. khim. zhurn, 1998, V. 64, No 1, P. 62–66.
6. Kormosh Zh. Potentsiometrychni sensory dlia vyznachennia amproliiu, Zh. Kormosh, N. Zubenia,, Naukovyi visnyk SNU im. Lesi Ukrainky. Serie: Khimichni nauky, 2013, V.23, No 272, P. 54–58.
7. Kormosh Zh. Ionoselektyvni elektrody z plivkovoiu membranoiu na osnovi tetraiodobismutatu ta tetraiodostybiatu dlia vyznachennia N,N,N–tryfenilhuanidyni, Zh. Kormosh, N. Zubenia, S. Fedosov, Naukovyi visnyk SNU im. Lesi Ukrainky. Serie: Khimichni nauky, 2013, T .24, No 273, P. 66–73.
8. Kormosh Zh. Potentsiometrychni sensory dlia vyznachennia hraminu, Zh. Kormosh, N. Zubenia, Naukovyi visnyk SNU im. Lesi Ukrainky. Serie: "Khimichni nauky", 2014, V. 20, No 297, P. 8–14.
9. Kormosh Zh. Potentiometric determination of levamisole in Pharmaceutical formulations by membrane sensors on ion-pair, Zh. Kormosh, N. Zubenia, Naukovyi visnyk SNU im. Lesi Ukrainky. Serie: "Khimichni nauky", 2014, V. 21, No 298, P. 3–7.
10. Zubenia N. Design and application of a levamisole-selective membrane sensor, N. Zubenia, Zh. Kormosh, D. Semenyshyn, V. [et al.], Anal. Bioanal. Electrochem, 2016, Vol. 8, No. 4, P. 466–477.
11. Zubenia N. V. Sensor dlia vyznachennia amprolii hidrokhlorydu u farmatsevtychnykh preparatakh, N. V. Zubenia, Zh.O. Kormosh, Nauk. visnyk. Uzhhorod.un-tu. Seriia Khimiia, 2016, No 1 (35), P. 53–55.
12. Zubenya N. Potentiometric membrane sensor for levamisole determination, N. Zubenya, Zh. Kormosh, D. Saribekova and S. Sukharev, Mediterranean Journal of Chemistry, 2016, Vol. 6, No 2, P. 7–14.
13. Zubenia N. V. Potentsiometrychni sensory na osnovi ionnykh asotsiativ hraminu, levamizolu, amproliiu, dyfenilhuanidyniiu i tryfenilhuanidyniiu ta yikh analitychne zastosuvannia: dys. … kand. khim. nauk: spets. 02.00.02 "Analitychna khimiia", N. V. Zubenia, Lutsk, 2017, 153 p.
14. Eozyny – vlastyvosti ta zastosuvannia [Electronic resource], Access mode: URL: http://www.abbeycolor.com/eosin-y.php.
15. Infrakrasnaia spektroskopiia orhanicheskikh i prirodnykh soedinenii: tutorial, A. V. Vasilev, E. V. Hrinenko, A. O. Shchukin, T. H. Fedulina, SPb. : SPbHLTA, 2007, 54 p.
16. Biriukov A. V. Infrakrasnye spektry molekuliarnykh i ionnykh form fluorestseina, eozina i 2,4,5,7-tetranitrofluorestseina v DMSO: teoreticheskii raschet i eksperiment, A. V. Biriukov, A. V. Lebed, N. O. Mchedlov-Petrosian, Visnik Kharkivskoho natsionalnoho universitetu, 2010, No 896, V. 18; No 41, P. 133–147. 17. Metody termicheskoho analiza: metod. razrab., T. B. Shatalova, O. A. Shliakhtin, E. Veriaeva, M., 2011, 72 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.