Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-66 of 66 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article28-Mar-2017Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенамідаЧетвержук, Я. А.; Собечко, І. Б.; Горак, Ю. І.; Сергеєв, В. В.; Chetverzhuk, Y. A.; Sobechko, I. B.; Horak, Y. I.; Sergeev, V. V.
Article28-Mar-2017Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хромуОлійник, Л. П.; Oliynyk, L. P.
Article28-Mar-2017Синтез нових функціональних похідних кумінового спиртуКінаш, Н. І.; Паюк, О. Л.; Долинська, Л. В.; Надашкевич, З. Я.; Гевусь, О. І.; Kinash, N. I.; Paiuk, O. L.; Dolynska, L. V.; Nadashkevych, Z. Y.; Hevus, O. I.
Article28-Mar-2017Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування»-
Article28-Mar-2017Вплив pH середовища на властивості гідрохімічно синтезованих плівок гідрарґеум сульфіду (HgS)Созанський, М. А.; Чайківська, Р. Т.; Стаднік, В. Є.; Шаповал, П. Й.; Ятчишин, Й. Й.; Sozanskyi, M. A.; Chaykivska, R. T.; Stadnik, V. E.; Shapoval, P. Y.; Yatchyshyn, Y. Y.
Article28-Mar-2017Динаміка адсорбції іонів Cu2+та Cr3+ в апараті колонного типуСабадаш, В. В.; Гумницький, Я. М.; Миляник, О. В.; Sabadash, V. V.; Gumnitsky, Y. M.; Mylyanyk, O. V.
Article28-Mar-2017Діоксинова проблема сміттєспалюванняКозій, О. І.; Петрук, М. П.; Витрикуш, Н. М.; Вахула, О. М.; Koziy, O. I.; Petruk, M. P.; Vytrykush, N. M.; Vakhula, O. M.
Article28-Mar-2017Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировиниСеменишин, Є. М.; Римар, Т. І.; Semenyshyn, Ye. M.; Rymar, T. I.
Article28-Mar-2017Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод пивоварніВашкурак, У. Ю.; Фалик, Т. С.; Шевчук, Л. І.; Коваль, І. З.; Vashkurak, U.; Falyk, T.; Shevchyk, L.; Koval, I.
Article28-Mar-2017Одержання комплексних гідрогелів поліакриламіду, як основи косметичних засобівЧобіт, М. Р.; Білозір, Р. М.; Токарев, В. С.; Chobit, M. R.; Bilozir, R. M.; Tokarev, V. S.
Article28-Mar-2017Cavitation decomposition of benzene under acoustic radiation of ultrasonic rangeЗінь, О. І.; Сухацький, Ю. В.; Знак, З. О.; Лисенко, А. В.; Zin, O. I.; Sukhatskiy, Yu. V.; Znak, Z. O.; Lysenko, A. V.
Article28-Mar-2017Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення у радіальних відстійникахДулеба, В. П.; Цюра, Н. Я.; Дулеба, С. В.; Duleba, V. P.; Tsiura, N. Ya.; Duleba, S. V.
Article28-Mar-2017Моніторинг водних ресурсів м. НововолинськаХомко, Н. Ю.; Khomko, N. Y.
Article28-Mar-2017Синтез хіназолінових S-естерів ароматичних та гетероциклічних тіосульфокислотМонька, Н. Я.; Василюк, С. В.; Шиян, Г. Б.; Нагурська, А.; Коваленко, С. І.; Лубенець, В. І.; Monka, N.; Vasylyuk, S.; Shiyan, G.; Nagurska, A.; Kovalenko, S.; Lubenets, V.
Article28-Mar-2017Прогнозування in silico біологічної активності перефункціоналізованих похідних аміно-9,10-антрацендіонівСтасевич, М. В.; Зварич, В. І.; Лунін, В. В.; Копак, Н. А.; Новіков, В. П.; Stasevych, M. V.; Zvarych, V. I.; Lunin, V. V.; Kopak, N. A.; Novikov, V. P.
Article28-Mar-2017Surface-active complexes of the strain Pseudomonas aeruginosaJRV-LШульга, О.; Джогель, Д.; Карпенко, О.; Пристай, М.; Вільданова, Р.; Shulga, O.; Joegel, J.; Karpenko, O.; Prystai, M.; Vildanova, R.
Article28-Mar-2017Про особливості діазотування амінопохідних 9,10-антрахінонуШупенюк, В. І.; Дейчаківський, Ю. І.; Тарас, Т. М.; Болібрух, Л. Д.; Губицька, І. І.; Shypeneuk, V. I.; Dejchakivsky, Y. I.; Taras, T. M.; Bolibrukh, L. D.; Hubytska, I. I.
Article28-Mar-2017Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозиномСеменишин, Д. І.; Зубеня, Н. В.; Кочубей, В. В.; Кормош, Ж. О.; Ягольник, С. Г.; Semenyshyn, D. I.; Zubenia, N. V.; Kochubei, V. V.; Kormosh, Zh. O.; Yagolnik, S. H.
Article28-Mar-2017Thermodynamic properties of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylateРідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Собечко, І. Б.; Кочубей, В. В.; Сергеєв, В. В.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Sobechko, I. B.; Kochubey, V. V.; Sergeev, V. V.
Article28-Mar-2017Температурно-часові параметри отримання пористого склокерамічного матеріалу з використанням водорозчинного полімеруСемеген, Р. І.; Підвисоцький, С. В.; Івановець, Ю. Л.; Semegen, R. I.; V Pidvysotsky, S.; L Ivanovec, Y.
Article28-Mar-2017Конверсія хлоридних солей з натрію сульфатом під час випаровування хлоридно-сульфатних розчинівБлажівський, К. І.; Максимович, І. Є.; Кочкодан, Х. Я.; Blazhivskyi, K. I.; Maksymovych, I. E.; Kochkodan, Ch. Y.
Article28-Mar-2017Особливості хімічної стійкості та мікротвердості гартованого склаЖеплинський, Т. Б.; Курій, А. О.; Zheplynskyi, T. B.; Kuriy, A. O.
Article28-Mar-2017Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методомЗнак, З. О.; Оленич, Р. Р.; Полулях, О. В.; Бойко, В. А.; Znak, Z. O.; Olenich, R. R.; Polulyah, O. V.; Boiko, V. A.
Article28-Mar-2017Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування-
Article28-Mar-2017Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спиртуАнтонюк, В. В.; Суберляк, О. В.; Красінський, В. В.; Гарбач, Т.; Хамула, Н. В.; Antonyuk, V. V.; Suerlyak, O. V.; Krasinsky, V. V.; Garbac, T.; Hamula, N. V.
Article28-Mar-2017Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідинШаповал, Й. М.; Полюжин, І. П.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, Л. І.; Shapoval, Y. M.; Polyuzhyn, I. P.; Tsyupko, F. I.; Polyuzhyn, L. I.
Article28-Mar-2017Формування та властивості композиційних поліамід-гідрогелевих мембранМельник, Ю. Я.; Баран, Н. М.; Яцульчак, Г. В.; Комишна, М. Г.; Melnyk, Yu. Ya.; Baran, N. M.; Yaculchak, H. V.; Komyshna, M. H.
Article28-Mar-2017Особливості утворення поверхні металонаповнених гідрогелевих плівок, одержаних відцентровим формуваннямГриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Бедльовська, Х. М.; Гайдос, І.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pohmurska, A. V.; Bedlovska, Kh. M.; Gaydos, I.
Article28-Mar-2017Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерівГладій, А. І.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, І. П.; Ларук, М. М.; Gladii, A. I.; Tsyupko, F. I.; Polyugyn, I. P.; Laruk, M. M.
Article28-Mar-2017Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачемМасюк, А. С.; Тарнавський, А. Б.; Левицький, В. Є.; Masyuk, A. S.; Tarnavskyi, A. B.; Levytskyi, V. E.
Article28-Mar-2017Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смолиКатрук, Д. С.; Бораковська, О. М.; Левицький, В. Є.; Katruk, D. S.; Borakovska, O. M.; Levytskyi, V. E.
Article28-Mar-2017Особливості одержання композитів на основі поліпропілену та нано-модифікованого поліамідуКрасінський, В. В.; Земке, В. М.; Клим, Ю. В.; Чопик, Н. В.; Krasinsky, V. V.; Zemeck, V. M.; Klym, Yu. V.; Chopyk, N. V.
Article28-Mar-2017Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлоридуМоравський, В. С.; Дзяман, І. З.; Баран, Н. М.; Кучеренко, А. М.; Дулебова, Л.; Moravskyi, W. S.; Dziaman, I. Z.; Baran, N. M.; Kucherenko, A. M.; Dulebova, L.
Article28-Mar-2017Тіопіранотіазолонові похідні просторово екранованого фенолуГубрій, З. В.; Фігурка, О. М.; Хоміцька, Г. М.; Хамула, Ю. В.; Милянич, А. О.; Хом’як, С. В.; Gubriy, Z. V.; Figurka, O. M.; Khomitska, G. M.; Khamula, Yu. V.; Mylyanych, A. O.; Khomyak, S. V.
Article28-Mar-2017Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджівПаляниця, Л. Я.; Березовська, Н. І.; Косів, Р. Б.; Харандюк, Т. В.; Palianytsia, L.; Berezovska, N.; Kosiv, R.; Kharandiuk, T.
Article28-Mar-2017Експериментальні та DFT дослідження взаємодії азо-біс-2,4-дихлоро-1,3,5-триазину зі стироломКархут, А. І.; Болібрух, Х. Б.; Губицька, І. І.; Самборський, В. Т.; Половкович, С. В.; Karkhut, A.; Bolibrukh, Ch.; Gubitska, I.; Samborskyi, V.; Polovkovych, S.
Article28-Mar-2017Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатикиШах, Ю. І.; Монька, Н. Я.; Хоміцька, Г. М.; Баранович, Д. Б.; Давид, Л.; Василюк, С. В.; Shakh, Yu.; Monka, N.; Khomitska, G.; Baranovych, D.; Davyd, L.; Vasylyuk, S.
Article28-Mar-2017Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Аllyl)СlPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)]Макота, О. І.; Булгакова, Л. В.; Makota, O. I.; Bulgakova, L. V.
Article28-Mar-2017Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировиниОниськів, І. М.; Романчук, В. В.; Топільницький, П. І.; Onyskyv, I.; Romanchuk, V.; Topilnytskyy, P.
Article28-Mar-2017Встановлення можливості одержання бітумів з нігерійських нафтТопільницький, П. І.; Романчук, В. В.; Бабатунде, Олуфемі Олаолува; Бойченко, С. В.; Topilnytskyy, P.; Romanchuk, V.; Babatunde, Olufemi Olaoluva; Boichenko, S.
Article28-Mar-2017Синтез S-хроменових естерів ароматичних тіосульфокислот та комп’ютерний віртуальний скринінг їх біологічної активностіНаконечна, А. В.; Мусянович, Р. Я.; Гриб, О. М.; Брида, О. Р.; Бондаренко, С. П.; Лубенець, В. І.; Nakonechna, A. V.; Musyanovych, R. Y.; Hryb, O. M.; Bryda, O. R.; Bondarenko, S. P.; Lubenets, V. I.
Article28-Mar-2017Синтез і властивості плівок індій сульфіду, одержаних хімічним осадженнямГладь, Р. І.; Гумінілович, Р. Р.; Шаповал, П. Й.; Ятчишин, Й. Й.; Hlad, R. I.; Guminilovych, R. R.; Shapoval, P. Y.; Yatchyshyn, Y. Y.
Article28-Mar-2017Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостейПокиньброда, Т. Я.; Карпенко, О. В.; Лубенець, В. І.; Мартинюк, Н. Б.; Зінь, І. М.; Pokynbroda, T. Ya.; Karpenkoo, O. V.; Lubenets, V. I.; Martynyuk, N. B.; Zin, I. M.
Article28-Mar-2017Рістрегулювальна активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайногоШвець, В. В.; Карпенко, О. В.; Баня, А. Р.; Наконечна, А. В.; Лубенець, В. І.; Shvets, V. V.; Karpenko, E. V.; Banya, A. R.; Nakonechna, A. V.; Lubenets, V. I.
Article28-Mar-2017The investigation of optimal parameters during drying grinded artichoke stemsfor further extraction processКіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Цюра, Н. Я.; Кістечко, М. В.; Kindzera, D. P.; Atamanyuk, V. M.; Tsiura, N. Ya.; Kistechko, M. V.
Article28-Mar-2017Використання моху ісландського при лікуванні інфекційних захворювань дихальних шляхів та перспективи створення нових препаратів на його основіДякон, І. В.; Стадницька, Н. Є.; Губицька, І. І.; Лило, В. В.; Петрикевич, В. Р.; Diakon, I. V.; Stadnytska, N. E.; Hubytska, I. I.; Lylo, V. V.; Petrykevych, V. R.
Article28-Mar-2017Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазинуСлесарчук, М. С.; Кархут, А. І.; Сингаєвський, В. О.; Болібрух, Л. Д.; Половкович, С. В.; Новіков, В. П.; Slesarchuk, M. S.; Karkhut, A. I.; Syngaevskiy, V. O.; Bolibrukh, L. D.; Polovkovych, S. V.; Novikov, V. P.
Article28-Mar-2017Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводорДячок, В. В.; Гуглич, С. І.; Катишева, В. В.; Dyachok, V. V.; Huhlych, S. I.; Katysheva, V. V.
Article28-Mar-2017The filtration drying of the buckwheat grainІващук, О.; Ivashchuk, O.
Article28-Mar-2017Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системиАтаманюк, В. М.; Симак, Д. М.; Данилюк, О. М.; Гумницький, Я. М.; Atamanyuk, V. M.; Symak, D. M.; Danyliuk, O. M.; Gumnitsky, Ya. M.
Article28-Mar-2017Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих за високих водотвердих відношенняхЧеканський, Б. Б.; Луцюк, І. В.; Яремчук, Р. М.; Chekanskyi, B. B.; Lutsyuk, I. V.; Yaremchuk, R. M.
Article28-Mar-2017Синтез нейоногенних ПАР на основі дизаміщених оксетанівБоброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Bobrova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.
Article28-Mar-2017Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівняньОробчук, О. М.; Субтельний, Р. О.; Фуч, У. В.; Підсадюк, М. І.; Никулишин, І. Є.; Дзіняк, Б. О.; Orobchuk, O. M.; Subtelnyi, R. O.; Fuch, Y. V.; Pidsadiuk, M. I.; Nykulyshyn, I. Ye.; Dzinyak, B. O.
Article28-Mar-2017Вивчення термічної стійкості моторних олив для бензинових та дизельних двигунівКорчак, Б. О.; Кочубей, В. В.; Червінський, Т. І.; Гринишин, О. Б.; Korchak, B. O.; Kochubei, V. V.; Chervinskiy, T. I.; Grynyshyn, O. B.
Article28-Mar-2017Modification of ceramic powder of system MgO–SiO2BY Cr3+, Y3+, Zr4+IonsЛуцюк, І.; Вахула, Я.; Lutsyuk, I.; Vakhula, Ya.
Article28-Mar-2017Бета-алкілзаміщені акрилові кислотиЯ Почапська, І.; Хлібишин, Ю. Я.; Pochapska, I. Ya.; Ya Khlibyshyn, Yu.
Article28-Mar-2017Сумісне окиснення ненасиченого альдегіду та олефінуПіх, З. Г.; Небесний, Р. В.; Винницька, С. І.; Pikh, Z. G.; Nebesnyi, R. V.; Vynnytska, S. I.
Article28-Mar-2017Синтез етерів на основі спиртів сивушної оліїБрезгіна, М. Ю.; Лудин, А. М.; Реутський, В. В.; Brezgina, M. Y.; Ludyn, A. M.; Reutskyy, V. V.
Article28-Mar-2017рН - залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозануСавка, М. З.; Лещук, С. В.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Savka, M. Z.; Leschuk, S. V.; Budishevska, O. G.; Voronov, S. A.
Article28-Mar-2017Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембранДемчина, О. І.; Демидова, Х. В.; Євчук, І. Ю.; Коваль, З. М.; Demchyna, O. I.; Demydova, Kh. V.; Yevchuk, I. Yu.; Koval’, Z. M.
Article28-Mar-2017Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристаламиШевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Нікітішин, Є. Ю.; Сердюк, В. О.; Надашкевич, З. Я.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Nikitishyn, E. Y.; Serdiuk, V. O.; Nadashkevych, Z. Ya.
Article28-Mar-2017Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалівФігурка, Н. В.; Носова, Н. Г.; Стасюк, А. В.; Нагорняк, М. І.; Германович, С. Б.; Самарик, В. Я.; Fihurka, N. V.; Nosova, N. G.; Stasiuk, A. V.; Nagornyak, M. I.; Hermanovych, S. B.; Samaryk, V. Ya.
Article28-Mar-2017Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратівГаргай, Х. І.; Дончак, В. А.; Заіченко, О. С.; Ріпак, Л. М.; Harhay, K. I.; Donchak, V. A.; Zaichenko, A. S.; Ripak, L. M.
Article28-Mar-2017Synthesis of polymer microcapsules with encapsulated magnetic nanoparticles for α-amylase enzyme immobilizationСердюк, В. О.; Мельник, Р. І.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Melnyk, R. I.; Tokarev, V. S.
Article28-Mar-2017Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масоюВарваренко, С. М.; Ференс, М. В.; Олекса, В. В.; Дронь, І. А.; Берчук, Н. С.; Воронов, С. А.; Varvarenko, S. M.; Ferens, M. V.; Oleksa, V. V.; Dron, I. A.; Berchuk, N.; Voronov, S. A.
Article28-Mar-2017Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачівЧобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Панченко, Ю. В.; Chobit, M. R.; Vasylyev, V. P.; Panchenko, Yu. V.
Results 1-66 of 66 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next