Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868 : [66] Collection home page

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 868. – 436 с. : іл.

Зміст


1
3
8
13
24
31
40
45
52
57
62
70
77
83
88
94
100
106
112
117
122
128
133
141
147
153
160
165
171
179
186
195
203
216
222
229
234
242
251
256
261
267
273
279
285
291
298
304
310
318
325
333
341
347
355
362
369
375
381
388
395
400
406
413
419
428

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article28-Mar-2017Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенамідаЧетвержук, Я. А.; Собечко, І. Б.; Горак, Ю. І.; Сергеєв, В. В.; Chetverzhuk, Y. A.; Sobechko, I. B.; Horak, Y. I.; Sergeev, V. V.
Article28-Mar-2017Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хромуОлійник, Л. П.; Oliynyk, L. P.
Article28-Mar-2017Синтез нових функціональних похідних кумінового спиртуКінаш, Н. І.; Паюк, О. Л.; Долинська, Л. В.; Надашкевич, З. Я.; Гевусь, О. І.; Kinash, N. I.; Paiuk, O. L.; Dolynska, L. V.; Nadashkevych, Z. Y.; Hevus, O. I.
Article28-Mar-2017Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування»-
Article28-Mar-2017Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідинШаповал, Й. М.; Полюжин, І. П.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, Л. І.; Shapoval, Y. M.; Polyuzhyn, I. P.; Tsyupko, F. I.; Polyuzhyn, L. I.
Article28-Mar-2017Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлоридуМоравський, В. С.; Дзяман, І. З.; Баран, Н. М.; Кучеренко, А. М.; Дулебова, Л.; Moravskyi, W. S.; Dziaman, I. Z.; Baran, N. M.; Kucherenko, A. M.; Dulebova, L.
Article28-Mar-2017Формування та властивості композиційних поліамід-гідрогелевих мембранМельник, Ю. Я.; Баран, Н. М.; Яцульчак, Г. В.; Комишна, М. Г.; Melnyk, Yu. Ya.; Baran, N. M.; Yaculchak, H. V.; Komyshna, M. H.
Article28-Mar-2017Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачемМасюк, А. С.; Тарнавський, А. Б.; Левицький, В. Є.; Masyuk, A. S.; Tarnavskyi, A. B.; Levytskyi, V. E.
Article28-Mar-2017Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смолиКатрук, Д. С.; Бораковська, О. М.; Левицький, В. Є.; Katruk, D. S.; Borakovska, O. M.; Levytskyi, V. E.
Article28-Mar-2017Особливості одержання композитів на основі поліпропілену та нано-модифікованого поліамідуКрасінський, В. В.; Земке, В. М.; Клим, Ю. В.; Чопик, Н. В.; Krasinsky, V. V.; Zemeck, V. M.; Klym, Yu. V.; Chopyk, N. V.
Article28-Mar-2017Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерівГладій, А. І.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, І. П.; Ларук, М. М.; Gladii, A. I.; Tsyupko, F. I.; Polyugyn, I. P.; Laruk, M. M.
Article28-Mar-2017Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спиртуАнтонюк, В. В.; Суберляк, О. В.; Красінський, В. В.; Гарбач, Т.; Хамула, Н. В.; Antonyuk, V. V.; Suerlyak, O. V.; Krasinsky, V. V.; Garbac, T.; Hamula, N. V.
Article28-Mar-2017Особливості утворення поверхні металонаповнених гідрогелевих плівок, одержаних відцентровим формуваннямГриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Бедльовська, Х. М.; Гайдос, І.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pohmurska, A. V.; Bedlovska, Kh. M.; Gaydos, I.
Article28-Mar-2017Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масоюВарваренко, С. М.; Ференс, М. В.; Олекса, В. В.; Дронь, І. А.; Берчук, Н. С.; Воронов, С. А.; Varvarenko, S. M.; Ferens, M. V.; Oleksa, V. V.; Dron, I. A.; Berchuk, N.; Voronov, S. A.
Article28-Mar-2017Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристаламиШевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Нікітішин, Є. Ю.; Сердюк, В. О.; Надашкевич, З. Я.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Nikitishyn, E. Y.; Serdiuk, V. O.; Nadashkevych, Z. Ya.
Article28-Mar-2017Synthesis of polymer microcapsules with encapsulated magnetic nanoparticles for α-amylase enzyme immobilizationСердюк, В. О.; Мельник, Р. І.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Melnyk, R. I.; Tokarev, V. S.
Article28-Mar-2017рН - залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозануСавка, М. З.; Лещук, С. В.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Savka, M. Z.; Leschuk, S. V.; Budishevska, O. G.; Voronov, S. A.
Article28-Mar-2017Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалівФігурка, Н. В.; Носова, Н. Г.; Стасюк, А. В.; Нагорняк, М. І.; Германович, С. Б.; Самарик, В. Я.; Fihurka, N. V.; Nosova, N. G.; Stasiuk, A. V.; Nagornyak, M. I.; Hermanovych, S. B.; Samaryk, V. Ya.
Article28-Mar-2017Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратівГаргай, Х. І.; Дончак, В. А.; Заіченко, О. С.; Ріпак, Л. М.; Harhay, K. I.; Donchak, V. A.; Zaichenko, A. S.; Ripak, L. M.
Article28-Mar-2017Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембранДемчина, О. І.; Демидова, Х. В.; Євчук, І. Ю.; Коваль, З. М.; Demchyna, O. I.; Demydova, Kh. V.; Yevchuk, I. Yu.; Koval’, Z. M.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66