Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868 : [66] Домівка зібрання Перегляд статистики

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 868. – 436 с. : іл.

Зміст


1
3
8
13
24
31
40
45
52
57
62
70
77
83
88
94
100
106
112
117
122
128
133
141
147
153
160
165
171
179
186
195
203
216
222
229
234
242
251
256
261
267
273
279
285
291
298
304
310
318
325
333
341
347
355
362
369
375
381
388
395
400
406
413
419
428

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 66
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article28-бер-2017Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенамідаЧетвержук, Я. А.; Собечко, І. Б.; Горак, Ю. І.; Сергеєв, В. В.; Chetverzhuk, Y. A.; Sobechko, I. B.; Horak, Y. I.; Sergeev, V. V.
Article28-бер-2017Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хромуОлійник, Л. П.; Oliynyk, L. P.
Article28-бер-2017Синтез нових функціональних похідних кумінового спиртуКінаш, Н. І.; Паюк, О. Л.; Долинська, Л. В.; Надашкевич, З. Я.; Гевусь, О. І.; Kinash, N. I.; Paiuk, O. L.; Dolynska, L. V.; Nadashkevych, Z. Y.; Hevus, O. I.
Article28-бер-2017Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідинШаповал, Й. М.; Полюжин, І. П.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, Л. І.; Shapoval, Y. M.; Polyuzhyn, I. P.; Tsyupko, F. I.; Polyuzhyn, L. I.
Article28-бер-2017Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування»-
Article28-бер-2017Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлоридуМоравський, В. С.; Дзяман, І. З.; Баран, Н. М.; Кучеренко, А. М.; Дулебова, Л.; Moravskyi, W. S.; Dziaman, I. Z.; Baran, N. M.; Kucherenko, A. M.; Dulebova, L.
Article28-бер-2017Формування та властивості композиційних поліамід-гідрогелевих мембранМельник, Ю. Я.; Баран, Н. М.; Яцульчак, Г. В.; Комишна, М. Г.; Melnyk, Yu. Ya.; Baran, N. M.; Yaculchak, H. V.; Komyshna, M. H.
Article28-бер-2017Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачемМасюк, А. С.; Тарнавський, А. Б.; Левицький, В. Є.; Masyuk, A. S.; Tarnavskyi, A. B.; Levytskyi, V. E.
Article28-бер-2017Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смолиКатрук, Д. С.; Бораковська, О. М.; Левицький, В. Є.; Katruk, D. S.; Borakovska, O. M.; Levytskyi, V. E.
Article28-бер-2017Особливості одержання композитів на основі поліпропілену та нано-модифікованого поліамідуКрасінський, В. В.; Земке, В. М.; Клим, Ю. В.; Чопик, Н. В.; Krasinsky, V. V.; Zemeck, V. M.; Klym, Yu. V.; Chopyk, N. V.
Article28-бер-2017Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерівГладій, А. І.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, І. П.; Ларук, М. М.; Gladii, A. I.; Tsyupko, F. I.; Polyugyn, I. P.; Laruk, M. M.
Article28-бер-2017Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спиртуАнтонюк, В. В.; Суберляк, О. В.; Красінський, В. В.; Гарбач, Т.; Хамула, Н. В.; Antonyuk, V. V.; Suerlyak, O. V.; Krasinsky, V. V.; Garbac, T.; Hamula, N. V.
Article28-бер-2017Особливості утворення поверхні металонаповнених гідрогелевих плівок, одержаних відцентровим формуваннямГриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Бедльовська, Х. М.; Гайдос, І.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pohmurska, A. V.; Bedlovska, Kh. M.; Gaydos, I.
Article28-бер-2017Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масоюВарваренко, С. М.; Ференс, М. В.; Олекса, В. В.; Дронь, І. А.; Берчук, Н. С.; Воронов, С. А.; Varvarenko, S. M.; Ferens, M. V.; Oleksa, V. V.; Dron, I. A.; Berchuk, N.; Voronov, S. A.
Article28-бер-2017Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристаламиШевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Нікітішин, Є. Ю.; Сердюк, В. О.; Надашкевич, З. Я.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Nikitishyn, E. Y.; Serdiuk, V. O.; Nadashkevych, Z. Ya.
Article28-бер-2017Synthesis of polymer microcapsules with encapsulated magnetic nanoparticles for α-amylase enzyme immobilizationСердюк, В. О.; Мельник, Р. І.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Melnyk, R. I.; Tokarev, V. S.
Article28-бер-2017рН - залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозануСавка, М. З.; Лещук, С. В.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Savka, M. Z.; Leschuk, S. V.; Budishevska, O. G.; Voronov, S. A.
Article28-бер-2017Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалівФігурка, Н. В.; Носова, Н. Г.; Стасюк, А. В.; Нагорняк, М. І.; Германович, С. Б.; Самарик, В. Я.; Fihurka, N. V.; Nosova, N. G.; Stasiuk, A. V.; Nagornyak, M. I.; Hermanovych, S. B.; Samaryk, V. Ya.
Article28-бер-2017Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратівГаргай, Х. І.; Дончак, В. А.; Заіченко, О. С.; Ріпак, Л. М.; Harhay, K. I.; Donchak, V. A.; Zaichenko, A. S.; Ripak, L. M.
Article28-бер-2017Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембранДемчина, О. І.; Демидова, Х. В.; Євчук, І. Ю.; Коваль, З. М.; Demchyna, O. I.; Demydova, Kh. V.; Yevchuk, I. Yu.; Koval’, Z. M.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 66