Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39764
Назва: Практичні аспекти розроблення електронних курсів в ІФНТУНГ
Автори: Піндус, Наталія
Чеховський, Степан
Сенів, Галина
Старко, І. Ю.
Ковальчук, Юлія
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бібліографічний опис: Практичні аспекти розроблення електронних курсів в ІФНТУНГ / Наталія Піндус, Степан Чеховський, Галина Сенів, І. Ю. Старко, Юлія Ковальчук // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 198–202.
Bibliographic description: Praktychni aspekty rozroblennia elektronnykh kursiv v IFNTUNH, Nataliia Pindus, Stepan Chekhovskyi, Halyna Seniv, I. Yu. Starko, Yuliia Kovalchuk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 198–202.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
Теми: електронний курс
методичне забезпечення
дистанційне навчання
інформаційно-комунікаційні технології
electronic course
methodological support
distance learning
information and communication technologies
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 198-202
Початкова сторінка: 198
Кінцева сторінка: 202
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено організаційно-методичні аспекти розроблення, впровадження і стандартизації електронних курсів в ІФНТУНГ шляхом використання навчальної платформи Moodle.
This article deals with the organizational and methodical aspects of the development, implementation and standardization of electronic courses in IFNTUOG through the use of the Moodle training platform.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39764
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Піндус Н.М., Чеховський С.А., Сенів Г.О., Старко І.Ю., Ковальчук Ю.В. 2017
Перелік літератури: 1. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу: Навчальний посібник/За ред. В.Ю.Бикова та В.М.Кухаренка – К.:Міленіум, 2008. – 324с.
2. Чеховський С.А., Піндус Н.М. Характеристика впровадження дистанційної форми навчання в ІФНТУНГ: Дистанційна освіта: стан і перспективи для технічних спеціальностей. Перша всеук.наук.-метод. конф. 10-12 жовтня 2012р.,м. Івано-Франківськ: зб. тез доп. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ. 2012. С. 8-10.
3. Піндус Н.М., Сенів Г.О., Єрмолаєв Д.С. Функціональні, організаційні та освітні характеристики роботи центру дистанційного навчання: Дистанційна освіта: стан і перспективи для технічних спеціальностей. Перша всеук.наук.-метод. конф. 10-12 жовтня 2012р.,м. Івано-Франківськ: зб. тез доп. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ. 2012. С. 8-10
4. Крижанівський Є.І. Галущак М.О. Чеховський С.А. Піндус Н.М., Остапів В.В. Дистанційне навчання – дієва форма міжнародного співробітництва у впровадженні інноваційних технологій у вищій школі: Міжнародний науковий вісник. Кошице, 2010 вип. 1(20) С.81-84
5. Галущак М.О, Чеховський С.А., Піндус Н.М. Національний університет – стан і перспективи дистанційного навчання для технічних спеціальностей: Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ // Всеукраїнський науково-технічний журнал - 2013, вип.1(46)
6. Чеховський С.А., Піндус Н.М., Марчук Т.З. Перспективи розвитку дистанційного навчання для технічних спеціальностей: Метрологія та прилади / Науково-виробничий журнал. - 2013 вип. №2 І п (41) С.262-267 Харків.
References: 1. Bykov V.Yu., Kukharenko V.M., Syrotenko N.H., Rybalko O.V., Bohachkov Yu.M. Tekhnolohiia rozrobky dystantsiinoho kursu: Navchalnyi posibnyk/ed. V.Yu.Bykova ta V.M.Kukharenka – K.:Milenium, 2008, 324p.
2. Chekhovskyi S.A., Pindus N.M. Kharakterystyka vprovadzhennia dystantsiinoi formy navchannia v IFNTUNH: Dystantsiina osvita: stan i perspektyvy dlia tekhnichnykh spetsialnostei. Persha vseuk.nauk.-metod. konf. 10-12 zhovtnia 2012y.,m. Ivano-Frankivsk: zb. tez dop, Ivano-Frankivsk, IFNTUNH. 2012. P. 8-10.
3. Pindus N.M., Seniv H.O., Yermolaiev D.S. Funktsionalni, orhanizatsiini ta osvitni kharakterystyky roboty tsentru dystantsiinoho navchannia: Dystantsiina osvita: stan i perspektyvy dlia tekhnichnykh spetsialnostei. Persha vseuk.nauk.-metod. konf. 10-12 zhovtnia 2012y.,m. Ivano-Frankivsk: zb. tez dop, Ivano-Frankivsk, IFNTUNH. 2012. P. 8-10
4. Kryzhanivskyi Ye.I. Halushchak M.O. Chekhovskyi S.A. Pindus N.M., Ostapiv V.V. Dystantsiine navchannia – diieva forma mizhnarodnoho spivrobitnytstva u vprovadzhenni innovatsiinykh tekhnolohii u vyshchii shkoli: Mizhnarodnyi naukovyi visnyk. Koshytse, 2010 Iss. 1(20) P.81-84
5. Halushchak M.O, Chekhovskyi S.A., Pindus N.M. Natsionalnyi universytet – stan i perspektyvy dystantsiinoho navchannia dlia tekhnichnykh spetsialnostei: Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, Vseukrainskyi naukovo-tekhnichnyi zhurnal - 2013, Iss.1(46)
6. Chekhovskyi S.A., Pindus N.M., Marchuk T.Z. Perspektyvy rozvytku dystantsiinoho navchannia dlia tekhnichnykh spetsialnostei: Metrolohiia ta prylady, Naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2013 vyp. No 2 I p (41) P.262-267 Kharkiv.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.