Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39758
Title: Розробка освітніх сервісів на основі технологій Open Data
Authors: Щербак, Сергій
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Щербак С. Розробка освітніх сервісів на основі технологій Open Data / Сергій Щербак // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 176–179.
Bibliographic description (International): Shcherbak S. Rozrobka osvitnikh servisiv na osnovi tekhnolohii Open Data, Serhii Shcherbak, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 176–179.
Is part of: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Conference/Event: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Journal/Collection: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Issue Date: 21-Nov-2017
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Place of the edition/event: Львів
Temporal Coverage: 21–23 листопада 2017 року
UDC: 681.324
Keywords: Освітні сервіси
Open Data
Семантичні технології
Індивідуальне навчання
Онтології
E-Learning
Educational Platforms
Educational Services
Open Data
Semantic Technologies
Individual Learning
Ontologies
E-Learning
Educational Platforms
Number of pages: 4
Page range: 176-179
Start page: 176
End page: 179
Abstract: Досліджено прикладні аспекти розробки освітніх сервісів на основі концепції відкритих даних в умовах сучасної системи освіти та проведено порівняльний аналіз сучасних освітніх онлайн-платформ. Запропонована формальна модель освітніх сервісів для дистанційного навчання представлена як частина мікросервісної архітектури відкритого інформаційного простору та забезпечує динамічне додавання нових спеціалізованих підсистем без необхідності переробки правил освітньої онтології. Ця модель дозволяє розробку стратегії індивідуального навчання для студентів.
We considered practical aspects of development educational services on based Open Data. The proposed formal model of educational services for E-Learning is presented as a part of the microservice architecture of the open information space and provides dynamic addition of the new specialized subsystem without the need for resetting rules of the educational ontology. This model allowed development of individual strategy of E-learning for students.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39758
Copyright owner: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© С.С. Щербак, 2017
References (Ukraine): 1. Рогушина Ю. В. Онтологічний аналіз у Web / Ю. В. Рогушина, А. Я. Гладун, В.В. Осадчий, С.М. Прийма – Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 407 с.
2. Гладун А. Я. Семантичні технології: принципи та практики / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина – К. : ТОВ «ВД АДЕФ-Україна», 2016. – 308 с.
References (International): 1. Rohushyna Yu. V. Ontolohichnyi analiz u Web, Yu. V. Rohushyna, A. Ya. Hladun, V.V. Osadchyi, S.M. Pryima – Melitopol : MDPU im. Bohdana Khmelnytskoho, 2015, 407 p.
2. Hladun A. Ya. Semantychni tekhnolohii: pryntsypy ta praktyky, A. Ya. Hladun, Yu. V. Rohushyna – K. : TOV "VD ADEF-Ukraine", 2016, 308 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.