Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39757
Назва: Інформаційні та комунікаційні технології інклюзивного навчання в Україні
Автори: Пасічник, Володимир Володимирович
Шестакевич, Тетяна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Пасічник В. В. Інформаційні та комунікаційні технології інклюзивного навчання в Україні / Володимир Пасічник, Тетяна Шестакевич // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 171–176.
Bibliographic description: Pasichnyk V. V. Informatsiini ta komunikatsiini tekhnolohii inkliuzyvnoho navchannia v Ukraini, Volodymyr Pasichnyk, Tetiana Shestakevych, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 171–176.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 376-056.2
004.416
37.014.61
Теми: інформаційні та комунікаційні технології
інклюзивне навчання
ICT
inclusive education
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 171-176
Початкова сторінка: 171
Кінцева сторінка: 176
Короткий огляд (реферат): Інформаційні та комунікаційні технології, які розроблені та використовують закордонні дослідники доя супроводу інклюзивного навчання, неможливо безумовно застосовувати для потреб нашої держави. Це зумовлює необхідність розроблення комплексної системи інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання з урахуванням законодавчих, економічних, освітніх реалій України.
Information and communication technologies, which are developed and used by foreign researchers to support inclusive education, can not be directly, with no changes used for the needs of Ukraine. This necessitates the development of an integrated system of informational and technological support of inclusive education, taking into account the legislative, economic, and educational realities of our country.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39757
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© В. Пасічник, Т. Шестакевич, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://symbolworld.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mtRYKjucDHk&t=17s
http://www.widgit.com/
http://www.iepwriter.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=mtRYKjucDHk
Перелік літератури: 1. Symbolworld [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://symbolworld.org/.
2. What's up with Nick? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mtRYKjucDHk&t=17s
3. Widgit Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.widgit.com/.
4. IEP writer [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iepwriter.co.uk/.
5. Шестакевич Т.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання : автореф. дис… канд. техн. наук: 01.05.03 / Т.В. Шестакевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. , 2017. – 20 с.
6. Доторкнись і побач [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=mtRYKjucDHk
7. Книги, що «розмовляють» як фактор ефективного бібліотечного обслуговування / О. А. Лозицький, Н. Е. Кунанець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформац. суспільства : матеріали другої наук.-практ. конф., 23 верес. 2010 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ;. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 90-98.
8. Годич О. В. Комп'ютерне розпізнавання жестів: програмно алгоритмічний підхід : монографія / О. В. Годич, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Л. : Манускрипт, 2011. – 310 c.
References: 1. Symbolworld [Electronic resource], Access mode : http://symbolworld.org/.
2. What's up with Nick? [Electronic resource], Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=mtRYKjucDHk&t=17s
3. Widgit Software [Electronic resource], Access mode : http://www.widgit.com/.
4. IEP writer [Electronic resource], Access mode : http://www.iepwriter.co.uk/.
5. Shestakevych T.V. Matematychne ta prohramne zabezpechennia informatsiino-tekhnolohichnoho suprovodu inkliuzyvnoho navchannia : avtoref. dys… kand. tekhn. nauk: 01.05.03, T.V. Shestakevych ; Nats. un-t "Lviv. politekhnika", L. , 2017, 20 p.
6. Dotorknys i pobach [Electronic resource], Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=mtRYKjucDHk
7. Knyhy, shcho "rozmovliaiut" yak faktor efektyvnoho bibliotechnoho obsluhovuvannia, O. A. Lozytskyi, N. E. Kunanets, Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informats. suspilstva : materialy druhoi nauk.-prakt. konf., 23 veres. 2010 y., Lviv, Nats. un-t "Lviv. politekhnika", Nauk.-tekhn. b-ka ;, L. : Vyd-vo Lviv. politekhniky, 2010, P. 90-98.
8. Hodych O. V. Kompiuterne rozpiznavannia zhestiv: prohramno alhorytmichnyi pidkhid : monograph, O. V. Hodych, M. V. Davydov, Yu. V. Nikolskyi, V. V. Pasichnyk, Yu. M. Shcherbyna, L. : Manuskrypt, 2011, 310 c.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.