Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39748
Назва: Інформаційна SMART-система забезпечення європейського рівня надання вищої освіти в педагогічному виші
Автори: Кудін, Анатолій
Кудіна, Тамара
Міненко, Олена
Бабич, Володимир
Приналежність: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Бібліографічний опис: Інформаційна SMART-система забезпечення європейського рівня надання вищої освіти в педагогічному виші / Анатолій Кудін, Тамара Кудіна, Олена Міненко, Володимир Бабич // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 6–12.
Bibliographic description: Informatsiina SMART-systema zabezpechennia yevropeiskoho rivnia nadannia vyshchoi osvity v pedahohichnomu vyshi, Anatolii Kudin, Tamara Kudina, Olena Minenko, Volodymyr Babych, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 6–12.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 159.01
Теми: інформаційна система
програмне забезпечення
інтернет-адаптованість
змішане навчання
інтерактивність
information system
software
internet adaptability
mixed learning
interactivity
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 6-12
Початкова сторінка: 6
Кінцева сторінка: 12
Короткий огляд (реферат): Розроблена й апробована на практиці модель надання освітніх послуг у вищому навчальному педагогічному закладі на рівні європейських стандартів. Описані складові інформаційної системи, основу яких складають програмні продукти власного виробництва («Електронні заяви», «Електронний деканат», «Електронний розклад»). Відправною точкою розгортання інтернет-адаптованих навчальних систем у віртуальному навчальному середовище факультету є інтерактивний електронний розклад. Наведені приклади практичного застосування інформаційної smart-системи в навчальному процесі НПУ імені М.П.Драгоманова.
A model for ensuring European quality standards for providing educational services in a higher educational institution is developed and tested in practice. Described components of the information system, the basis of which are software products of their own ("Electronic applications", "Electronic Deanery", "Electronic Schedule"). The starting point for the deployment of Internet-adapted learning systems in the virtual learning environment of the faculty is the interactive electronic scheduling. Examples of practical use of the informative smart-system in the educational process of the National Pedagogical Dragomanov University are given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39748
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Анатолій Кудін, Тамара Кудіна, Олена Міненко, Володимир Бабич, 2017
Перелік літератури: 1. Електронний ресурс програми Dream Spark Microsoft [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.microsoft.com/rus/microsoft4you/documents/dreamspark/ - Назва з екрану.
2. Кудін А.П. Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія «Інформатизація ВНЗ», 2016, №853, С.3-11.
3. Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.
4. Логинова А. В. Смешанное обучение: причины нежелания преподавателей использовать современные технологии в образовательном процессе [Текст] / А. В. Логинова // Молодой ученый. — 2015. — №11. — С. 1399-1402.
References: 1. Elektronnii resurs prohrami Dream Spark Microsoft [Electronic resource], Access mode: http:// www.microsoft.com/rus/microsoft4you/documents/dreamspark/ - Title from the screen.
2. Kudin A.P. Prohramne zabezpechennia virtualnoho navchalnoho seredovyshcha fakultetu, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" seriia "Informatyzatsiia VNZ", 2016, No 853, P.3-11.
3. Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia: monograph, V.M. Kukharenko, S.M. Berezenska, K.L. Buhaichuk, N.Yu. Oliinyk, T.O. Oliinyk, O.V. Rybalko, N.H. Syrotenko, A.L. Stoliarevska; ed. V.M. Kukharenka – Kharkiv: "Miskdruk", NTU "KhPI", 2016, 284 p.
4. Lohinova A. V. Smeshannoe obuchenie: prichiny nezhelaniia prepodavatelei ispolzovat sovremennye tekhnolohii v obrazovatelnom protsesse [Text], A. V. Lohinova, Molodoi uchenyi, 2015, No 11, P. 1399-1402.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_Kudin_A-Informatsiina_SMART_systema_6-12.pdf2,08 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2017_Kudin_A-Informatsiina_SMART_systema_6-12__COVER.png426,47 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.