Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39742
Назва: Мобільний додаток «Clickers», як інноваційний метод проведення лекційних занять у вищих навчальних закладах
Автори: Скопівський, Степан
Гелетій, Людмила
Кривенчук, Юрій
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Скопівський С. Мобільний додаток «Clickers», як інноваційний метод проведення лекційних занять у вищих навчальних закладах / Степан Скопівський, Людмила Гелетій, Юрій Кривенчук // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 116–119.
Bibliographic description: Skopivskyi S. Mobilnyi dodatok "Clickers", yak innovatsiinyi metod provedennia lektsiinykh zaniat u vyshchykh navchalnykh zakladakh, Stepan Skopivskyi, Liudmyla Heletii, Yurii Kryvenchuk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 116–119.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
Теми: інновації в навчанні
мобільний додаток
«Clickers»
нові методи навчання
innovation in education
mobile application
"Clickers"
new teaching methods
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 116-119
Початкова сторінка: 116
Кінцева сторінка: 119
Короткий огляд (реферат): В даній статті висвітлюється інноваційний метод проведення лекційних занять за допомогою мобільного додатку «Clickers». Основна функція цього додатку полягає в тому, що викладач може отримати статистику розуміння матеріалу студентами, та забезпечення інтерактивного спілкування між студентами та викладачами.
This article highlights the innovative method of lectures with a mobile application «Clickers». The main function of this application is that the teacher can get statistics student understanding of the material, and provide interactive communication between students and teachers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39742
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
©Скопівський С.Я., Гелетій Л.В, Кривенчук Ю.П., 2017
Перелік літератури: 1. М. Ф. Степко Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / Авт. колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д.Шинкарук та ін.// Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004 – С. 242.
2.Жежнич П.І. Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці / Жежнич П., Морушко О., Химиця Н. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”, №853 – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016 – С.59-66
3. Гаращук О. Інформаційно-інноваційні технології – передумова розбудови конкурентоспроможної освіти / Гаращук О. Куценко В.// Вісник національного університету “Львівська політехніка”, №853 – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016 – С.18-23
References: 1. M. F. Stepko Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses: tutorial, Avt. kolektyv: M. F. Stepko, Ya. Ya. Boliubash, V. D.Shynkaruk and other// Ternopil: Navchalna knyha - Bohdan, 2004 – P. 242.
2.Zhezhnych P.I. Analiz vykorystannia interaktyvnykh kompiuternykh tekhnolohii na lektsiinykh zaniattiakh u Lvivskii politekhnitsi, Zhezhnych P., Morushko O., Khymytsia N., Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", No 853 – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2016 – P.59-66
3. Harashchuk O. Informatsiino-innovatsiini tekhnolohii – peredumova rozbudovy konkurentospromozhnoi osvity, Harashchuk O. Kutsenko V.// Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", No 853 – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2016 – P.18-23
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.