Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39740
Назва: Розроблення системи off-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка попереджує використання студентами недозволених інформаційних засобів
Автори: Мазур, Микола
Яновський, Михайло
Приналежність: Хмельницький національний університет
Бібліографічний опис: Мазур М. Розроблення системи off-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка попереджує використання студентами недозволених інформаційних засобів / Микола Мазур, Михайло Яновський // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 106–112.
Bibliographic description: Mazur M. Rozroblennia systemy off-line promizhnoho (modulnoho) testuvannia z foto-video fiksatsiieiu, yaka poperedzhuie vykorystannia studentamy nedozvolenykh informatsiinykh zasobiv, Mikola Mazur, Mikhailo Ianovskii, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 106–112.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 378.147.2
004.415.532
Теми: тестування
ідентифікація особи
контроль тестування
ЄКТС
індекс довіри
фото- і відеофіксація
testing
identification of the personality
monitoring of testing
EKTS
index of trust
photo and video fixing
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 106-112
Початкова сторінка: 106
Кінцева сторінка: 112
Короткий огляд (реферат): Більшість існуючих систем тестування надають доступ до тестових завдань за допомогою різноманітних програмних засобів: вводу паролю з клавіатури, голосу з мікрофону, сканування відбитків пальців, підпису студента або інших пристроїв. При цьому подальший хід тестування, як правило, не відслідковується, що може бути основою для зловживань. Розроблена у Хмельницькому національному університеті система off-line контролю (тестування) із фото-відеофіксацією об’єднана із закріпленим за кожним студентом параметром - «рейтингом довіри». Крім того система контролю не допускає навмисного переривання процесу контролю без проведення процедури оцінювання, а також попереджує дії студентів при використанні ним недозволених інформаційних засобів. В результаті цього викладач-тьютор одержує протокол тестування, який дає викладачу інформацію для аналізу навчального процесу студента, оцінки якості тестів, та можливості за їх допомогою оцінити рівень знань студента.
The majority of the existing testing systems provide access to test jobs by means of various software: password entry from the keypad, a voice in a microphone, scanning of fingerprints, the signature of the student or other devices. Thus the subsequent course of testing, as a rule, isn't traced that can be a basis for abuses. The system developed in Khmelnytsky national university offline of testing with photo video fixing is integrated with the parameter assigned to each student - "a trust rating". In addition, the control system does not allow for the deliberate interruption of the control process without carrying out the assessment procedure, as well as preventing the students from using unauthorized information tools. As a result, the teacher-tutor receives a test report that gives the teacher information for analyzing the student's learning process, assessing the quality of the tests, and the ability to evaluate the student's level of knowledge.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39740
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Мазур М.П., Яновський М.Л., 2017
Перелік літератури: 1. Мазур М.П. Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України : монографія / М.П.Мазур, Ю.О.Зубань, В.О.Любчак,С.А.Іванець. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 152 с.
2. Радьков А.М. Научные основы тестирования в системе непрерывного обучения математике : автореф. дис. на соискание науч. степени докт. пед. наук. 13.00.02 / А.М. Радьков. – Минск, 1996.
3. Мазур М.П. Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів / М.П.Мазур, М.Л.Яновський // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22. - С. 35-43.
4. Панкратов В. Разработка критериев анализа систем автоматизации тестирования / В.Панкратов // "Аrgc & argv"; Выпуск № 6 (51/2003)
References: 1. Mazur M.P. Informatsiine, metodychne ta orhanizatsiine zabezpechennia dystantsiinoho navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy : monograph, M.P.Mazur, Yu.O.Zuban, V.O.Liubchak,S.A.Ivanets, Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 2013, 152 p.
2. Radkov A.M. Nauchnye osnovy testirovaniia v sisteme nepreryvnoho obucheniia matematike : avtoref. dis. na soiskanie nauch. stepeni dokt. ped. nauk. 13.00.02, A.M. Radkov, Minsk, 1996.
3. Mazur M.P. Rozroblennia systemy of-line promizhnoho (modulnoho) testuvannia z foto-video fiksatsiieiu, yaka stymuliuie studenta do vykonannia vymoh i pravyl provedennia kontrolnykh zakhodiv, M.P.Mazur, M.L.Yanovskyi, Informatsiini tekhnolohii v osviti, 2015, No 22, P. 35-43.
4. Pankratov V. Razrabotka kriteriev analiza sistem avtomatizatsii testirovaniia, V.Pankratov, "Argc & argv"; Issue No 6 (51/2003)
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.