Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39740
Title: Розроблення системи off-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка попереджує використання студентами недозволених інформаційних засобів
Authors: Мазур, Микола
Яновський, Михайло
Affiliation: Хмельницький національний університет
Bibliographic description (Ukraine): Мазур М. Розроблення системи off-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка попереджує використання студентами недозволених інформаційних засобів / Микола Мазур, Михайло Яновський // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 106–112.
Bibliographic description (International): Mazur M. Rozroblennia systemy off-line promizhnoho (modulnoho) testuvannia z foto-video fiksatsiieiu, yaka poperedzhuie vykorystannia studentamy nedozvolenykh informatsiinykh zasobiv, Mikola Mazur, Mikhailo Ianovskii, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 106–112.
Is part of: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Conference/Event: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Journal/Collection: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Issue Date: 21-Nov-2017
Publisher: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Place of the edition/event: Львів
Temporal Coverage: 21–23 листопада 2017 року
UDC: 378.147.2
004.415.532
Keywords: тестування
ідентифікація особи
контроль тестування
ЄКТС
індекс довіри
фото- і відеофіксація
testing
identification of the personality
monitoring of testing
EKTS
index of trust
photo and video fixing
Number of pages: 7
Page range: 106-112
Start page: 106
End page: 112
Abstract: Більшість існуючих систем тестування надають доступ до тестових завдань за допомогою різноманітних програмних засобів: вводу паролю з клавіатури, голосу з мікрофону, сканування відбитків пальців, підпису студента або інших пристроїв. При цьому подальший хід тестування, як правило, не відслідковується, що може бути основою для зловживань. Розроблена у Хмельницькому національному університеті система off-line контролю (тестування) із фото-відеофіксацією об’єднана із закріпленим за кожним студентом параметром - «рейтингом довіри». Крім того система контролю не допускає навмисного переривання процесу контролю без проведення процедури оцінювання, а також попереджує дії студентів при використанні ним недозволених інформаційних засобів. В результаті цього викладач-тьютор одержує протокол тестування, який дає викладачу інформацію для аналізу навчального процесу студента, оцінки якості тестів, та можливості за їх допомогою оцінити рівень знань студента.
The majority of the existing testing systems provide access to test jobs by means of various software: password entry from the keypad, a voice in a microphone, scanning of fingerprints, the signature of the student or other devices. Thus the subsequent course of testing, as a rule, isn't traced that can be a basis for abuses. The system developed in Khmelnytsky national university offline of testing with photo video fixing is integrated with the parameter assigned to each student - "a trust rating". In addition, the control system does not allow for the deliberate interruption of the control process without carrying out the assessment procedure, as well as preventing the students from using unauthorized information tools. As a result, the teacher-tutor receives a test report that gives the teacher information for analyzing the student's learning process, assessing the quality of the tests, and the ability to evaluate the student's level of knowledge.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39740
Copyright owner: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Мазур М.П., Яновський М.Л., 2017
References (Ukraine): 1. Мазур М.П. Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України : монографія / М.П.Мазур, Ю.О.Зубань, В.О.Любчак,С.А.Іванець. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 152 с.
2. Радьков А.М. Научные основы тестирования в системе непрерывного обучения математике : автореф. дис. на соискание науч. степени докт. пед. наук. 13.00.02 / А.М. Радьков. – Минск, 1996.
3. Мазур М.П. Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів / М.П.Мазур, М.Л.Яновський // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22. - С. 35-43.
4. Панкратов В. Разработка критериев анализа систем автоматизации тестирования / В.Панкратов // "Аrgc & argv"; Выпуск № 6 (51/2003)
References (International): 1. Mazur M.P. Informatsiine, metodychne ta orhanizatsiine zabezpechennia dystantsiinoho navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy : monograph, M.P.Mazur, Yu.O.Zuban, V.O.Liubchak,S.A.Ivanets, Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 2013, 152 p.
2. Radkov A.M. Nauchnye osnovy testirovaniia v sisteme nepreryvnoho obucheniia matematike : avtoref. dis. na soiskanie nauch. stepeni dokt. ped. nauk. 13.00.02, A.M. Radkov, Minsk, 1996.
3. Mazur M.P. Rozroblennia systemy of-line promizhnoho (modulnoho) testuvannia z foto-video fiksatsiieiu, yaka stymuliuie studenta do vykonannia vymoh i pravyl provedennia kontrolnykh zakhodiv, M.P.Mazur, M.L.Yanovskyi, Informatsiini tekhnolohii v osviti, 2015, No 22, P. 35-43.
4. Pankratov V. Razrabotka kriteriev analiza sistem avtomatizatsii testirovaniia, V.Pankratov, "Argc & argv"; Issue No 6 (51/2003)
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Mazur_M-Rozroblennia_systemy_off_106-112.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open
2017_Mazur_M-Rozroblennia_systemy_off_106-112__COVER.png1,01 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.