Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39738
Назва: Система формування евристичних тестових завдань у дисциплінах гуманітарного циклу
Автори: Вознюк, Геннадій
Василишин, Ігор
Приналежність: Національний універсистет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Вознюк Г. Система формування евристичних тестових завдань у дисциплінах гуманітарного циклу / Геннадій Вознюк, Ігор Василишин // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 95–101.
Bibliographic description: Vozniuk H. Systema formuvannia evrystychnykh testovykh zavdan u dystsyplinakh humanitarnoho tsyklu, Hennadii Vozniuk, Ihor Vasylyshyn, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 95–101.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 811.161.2
004.87
Теми: евристичні завдання
професійно-ділова комунікація
освітньо-професійні компетентності
тестова матриця
ділова промова
heuristic tasks
professional and business communication
educational and professional competencies
test matrix
business speech
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 95-101
Початкова сторінка: 95
Кінцева сторінка: 101
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто систему та принципи формування евристичних тестових завдань для дисциплін гуманітарного циклу, проаналізовано використання таких завдань з погляду сучасних освітньо-професійних компетентностей у сфері ділової комунікації, запропоновано тестову матрицю завдання зі створення ділової промови.
The article examines the system and principles of the formation of heuristic test tasks for the disciplines of the humanitarian cycle, analyzes the use of such tasks from the point of view of modern educational and professional competences in the field of business communication, proposes a test matrix for the task of creating a business speech.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39738
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Геннадій Вознюк, Ігор Василишин, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://Nzkp_2011_27_23.pdf
Перелік літератури: 1. Василюк А. Про роль ключових компетентностей у сучасній освіті / А. Василюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 31. – С. 44–46.
2. Вознюк Г., Василишин І. Специфіка створення навчальних комплексів з мовних дисциплін. – Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі / Г. Вознюк, І. Василишин // Матеріали 7-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 17-19 листопада 2015 року / Відп. за випуск Л.Д. Озірковський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 86-91.
3. Лазарєв М.О. Творча самореалізація майбутнього вчителя в умовах евристично-модульного навчання // Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології: Монографія. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 117 – 151.
4. Плохута Т.М. Евристичне тестове завдання в діагностиці самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. – Режим доступу: http://Nzkp_2011_27_23.pdf.
5. Плохута Т.М., Янц Н.Д. Евристичне тестове завдання як ефективний засіб діагностики й оцінювання самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів / Т.М. Плохута, Н.Д. Янц // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи». – 2011. – Вип. 35. – С. 97–107.
References: 1. Vasyliuk A. Pro rol kliuchovykh kompetentnostei u suchasnii osviti, A. Vasyliuk, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serie: Pedahohika. Sotsialna robota, 2014, Iss. 31, P. 44–46.
2. Vozniuk H., Vasylyshyn I. Spetsyfika stvorennia navchalnykh kompleksiv z movnykh dystsyplin, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli, H. Vozniuk, I. Vasylyshyn, Materialy 7-yi naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Lviv, 17-19 lystopada 2015 roku, Vidp. za vypusk L.D. Ozirkovskyi, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, P. 86-91.
3. Lazariev M.O. Tvorcha samorealizatsiia maibutnoho vchytelia v umovakh evrystychno-modulnoho navchannia, Pedahohichna tvorchist: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii: monograph, Kyiv: NPU im. M.P. Drahomanova, 2005, P. 117 – 151.
4. Plokhuta T.M. Evrystychne testove zavdannia v diahnostytsi samostiinoi piznavalno-tvorchoi diialnosti studentiv, Access mode: http://Nzkp_2011_27_23.pdf.
5. Plokhuta T.M., Yants N.D. Evrystychne testove zavdannia yak efektyvnyi zasib diahnostyky y otsiniuvannia samostiinoi piznavalno-tvorchoi diialnosti studentiv, T.M. Plokhuta, N.D. Yants, Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody "Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty", 2011, Iss. 35, P. 97–107.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.