Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39734
Назва: Використання сервісу управління проектами WORKSECTION у процесі дистанційного навчання
Автори: Соколовський, Ярослав
Сторожук, Олександр
Приналежність: Національний лісотехнічний університет України
Бібліографічний опис: Соколовський Я. Використання сервісу управління проектами WORKSECTION у процесі дистанційного навчання / Ярослав Соколовський, Олександр Сторожук // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 83–87.
Bibliographic description: Sokolovskii Ia. Vykorystannia servisu upravlinnia proektamy WORKSECTION u protsesi dystantsiinoho navchannia, Iaroslav Sokolovskii, Oleksandr Storozhuk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 83–87.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
Теми: дистанційне навчання
система управління проектами
G Suite For Education
Worksection
distance learning
project management system
G Suite For Education
Worksection
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 83-87
Початкова сторінка: 83
Кінцева сторінка: 87
Короткий огляд (реферат): У роботі обґрунтовано застосування системи управління проектами Worksection для планування завдань та контролю їх виконання під час впровадження дистанційного навчання в Національному лісотехнічному університеті України. Описано основні принципи і методи роботи які доцільно застосовувати в системі Worksection.
The work substantiates the use of the Worksection project management system for task planning and control over their implementation during the implementation of distance learning at the National Forestry University of Ukraine. It describes the basic principles and methods of work that expediently to be used in the Worksection system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39734
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Ярослав Соколовський, Олександр Сторожук, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://social.worksection.com
https://worksection.com/guide.html
Перелік літератури: 1. Жежнич П. І. Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів / П. І. Жежнич, Т. І. Завалій, В. С. Яковина, П. Сердюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. - 2014. - № 803. - С. 90-94.
2. Соколовський Я. І. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання / Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, І. М. Крошний // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. - техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2015. – Вип.25.6. – С. 243-248.
3. Программа поддержки социальных и культурных инициатив [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social.worksection.com
4. Краткое руководство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://worksection.com/guide.html
References: 1. Zhezhnych P. I. Arkhitektura virtualnoho innovatsiinoho prostoru dlia IT-studentiv, P. I. Zhezhnych, T. I. Zavalii, V. S. Yakovyna, P. Serdiuk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu, 2014, No 803, P. 90-94.
2. Sokolovskyi Ya. I. Zastosuvannia suchasnykh informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii dlia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia, Ya. I. Sokolovskyi, O. L. Storozhuk, I. M. Kroshnyi, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy : zb. nauk, tekhn. prats, Lviv : NLTU Ukrainy, 2015, Iss.25.6, P. 243-248.
3. Prohramma podderzhki sotsialnykh i kulturnykh initsiativ [Electronic resource], Access mode : http://social.worksection.com
4. Kratkoe rukovodstvo [Electronic resource], Access mode : https://worksection.com/guide.html
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.