Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39733
Назва: Поведінкові моделі інформаційної системи змішаного навчання
Автори: Коваленко, Олена
Приналежність: Вінницький національний технічний університет
Бібліографічний опис: Коваленко О. Поведінкові моделі інформаційної системи змішаного навчання / Олена Коваленко // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 77–82.
Bibliographic description: Kovalenko O. Povedinkovi modeli informatsiinoi systemy zmishanoho navchannia, Olena Kovalenko, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 77–82.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004
378.147(045)
Теми: змішане навчання
поведінкові моделі
інформаційні системи управління навчанням
JetIQ
Moodle
поведінкова ситуація
mixed learning
behavioral models
learning management systems
JetIQ
Moodle
behavioral situation
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 77-82
Початкова сторінка: 77
Кінцева сторінка: 82
Короткий огляд (реферат): Автор представляє результати розробки поведінкових моделей агентів інформаційної системи змішаного навчання. Загальні принципи роботи базуються на теорії дзеркал, які відповідають цілям інформаційної системи змішаного навчання. Збалансування різних видів навчання в системі досягається шляхом поведінкового моделювання ситуацій, що реалізуються в системі. Практичний досвід автора щодо запровадження системи змішаного навчання в українських вищих закладах на базі авторських проектів свідчить про необхідність поведінкового моделювання як для формування базової платформи, так і для внесення змін в процесі роботи в інформаційній системі.
The author presents the results of developing behavioral agent models for a mixed learning information system. The general principles of work are based on the theory of mirrors. They meet the objectives of the information system of mixed learning. Balancing different types of training in the system is achieved by behavioral modeling of situations implemented in the system. The author has practical experience in implementing a system of mixed learning in Ukrainian higher education institutions. The results of author's projects show the need for behavioral modeling for both the formation of the base platform and for making changes in the process of work in the information system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39733
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Коваленко О.О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://iq.vntu.edu.ua/Назва
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/3110
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/17440
Перелік літератури: 1. Грабко В.В., Романюк О.Н., Бісікало О.В., Боцула М.П., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О. Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу "Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ"Концепція інтеграції електронних ресурсів ВНТУ службовий твір (№70723 від 21.11.16). [Електронний ресурс] . - https://iq.vntu.edu.ua/Назва з екрану.
2. Коваленко Е.А. Методология проектирования информационных систем организации – концепция двух дзеркал / Е.А. Коваленко // Российский академический журнал . – 2012. – № 4, том 22 – С. 38-41.
3. Теорія і практика змішаного навчання: монографія . В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревськазаред. В.М. Кухаренка – Харків% “Міськдрук”, НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.
4. Коваленко О.О., Мельник Є.О. Особливості використання інструментів змішаного навчання в дисципліні «Комп’ютерні мережі в системах управління» // Матеріали конференцій ВНТУ Науково-технічні конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ) XLVI НТКП ВНТУ (2017. – Доступ: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/3110 http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/17440
References: 1. Hrabko V.V., Romaniuk O.N., Bisikalo O.V., Botsula M.P., Palamarchuk Ye.A., Kovalenko O.O. Systema intehratsii elektronnykh resursiv vyshchoho navchalnoho zakladu "Intehrovani elektronni resursy VNTU JetIQ"Kontseptsiia intehratsii elektronnykh resursiv VNTU sluzhbovyi tvir (No 70723 vid 21.11.16). [Electronic resource] , https://iq.vntu.edu.ua/Title from the screen.
2. Kovalenko E.A. Metodolohiia proektirovaniia informatsionnykh sistem orhanizatsii – kontseptsiia dvukh dzerkal, E.A. Kovalenko, Rossiiskii akademicheskii zhurnal , 2012, No 4, V. 22 – P. 38-41.
3. Teoriia i praktyka zmishanoho navchannia: monograph . V.M. Kukharenko, S.M. Berezenska, K.L. Buhaichuk, N.Yu. Oliinyk, T.O. Oliinyk, O.V. Rybalko, N.H. Syrotenko, A.L. Stoliarevskazared. V.M. Kukharenka – Kharkiv% "Miskdruk", NTU "KhPI", 2016, 284 p.
4. Kovalenko O.O., Melnyk Ye.O. Osoblyvosti vykorystannia instrumentiv zmishanoho navchannia v dystsyplini "Kompiuterni merezhi v systemakh upravlinnia", Materialy konferentsii VNTU Naukovo-tekhnichni konferentsii pidrozdiliv Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu (NTKP VNTU) XLVI NTKP VNTU (2017, Dostup: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/3110 http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/17440
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.