Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39341
Title: Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств
Other Titles: Activation of the employees’ activities of the enterprises communication system
Активизирование деятельности работников коммуникационной системы предприятий
Authors: Малиновська, Юлія Богданівна
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Малиновська Ю. Б. Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Богданівна Малиновська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 233 с. – Бібліографія: с. 196–221 (262 назви).
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Supervisor: Шпак, Нестор Омелянович
Committee members: Мізюк, Богдан Михайлович
Нікіфорова, Лілія Олександрівна
Keywords: активізування
комунікації
комунікаційна система
мотивування
працівник
стимулювання
activation
communications
communication system
motivation
employee
incitement
активизирование
коммуникации
коммуникационная система
мотивирование
работники
стимулирование
Number of pages: 233
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств. Розвинуто типологію професій працівників комунікаційної системи підприємства, а також методів активізування їхньої діяльності. Удосконалено метод ідентифікування ключових факторів активізування діяльності працівників комунікаційної системи, який дає можливість виявити ключові технологічні, соціальні, економіко-організаційні та особистісні такі фактори, що пов’язані із різними підсистемами комунікаційної системи суб’єкта господарювання. Розроблено метод мотивування працівників комунікаційних підрозділів, який, ґрунтуючись на теорії ігор, дає змогу сформувати множину можливих параметрів фіксованої та комісійної винагороди цих працівників за реалізацію інформаційно-комунікаційних проектів залежно від коефіцієнта їхньої схильності до ризику, а також функції корисності. Удосконалено комплекс ключових показників ефективності активізування діяльності працівників комунікаційної системи, який спрямований на внутрішніх стейкхолдерів, передбачає групування таких показників у розрізі соціально-економічної і технологічної підсистем комунікаційної системи, а також враховує стратегічну спрямованість управління комунікаційними процесами. Удосконалено метод оцінювання ефективності заходів активізування діяльності працівників комунікаційної системи, який враховує узгодження цілей таких працівників із цілями керівництва. The thesis is dedicated to the solution of the scientific task regarding the activation the employees’ activities of the enterprises communication system. A typology of the enterprises communication system employees as well as their activities activation methods is developed. The method for identifying the key factors of activation the communication system employees’ activities has been improved, which makes it possible to identify key technological, social, economic and organizational factors, as well as human resources ones, associated with various subsystems of the business entity communication system. A method of communication units employees’ motivating is developed, which, based on the theory of games, permits to form a set of possible parameters for fixed and commissioned remuneration of these employees for the implementation of information and communication projects, depending on their coefficient of propensity to risk, as well as the utility function. There has been improved the set of key indicators of activating the communication system employees’ effectiveness, which is aimed at internal stakeholders, involves such indicators grouping in the context of the socio-economic and technological subsystems of the communication system, and also takes into account the strategic focus of communication processes management. The method for evaluating the effectiveness of measures to intensify the activities of employees in the communication system has been improved, which takes into account the coordination of the goals of such employees with the goals of management. Целью исследования является разработка теоретико-методологических и методико-прикладных основ активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий. Для достижения указанной цели в работе установлены и решены следующие задачи: развить типологию профессий работников коммуникационной системы предприятий; развить типологию методов активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий; усовершенствовать метод идентификации ключевых факторов активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий; разработать метод мотивации работников коммуникационных подразделений; усовершенствовать комплекс ключевых показателей эффективности активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий; усовершенствовать метод оценки эффективности мероприятий активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий. Объектом исследования являются работники коммуникационной системы субъектов хозяйствования. Предметом исследования являются теоретико-методологические и прикладные положения с активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий. Полученные в диссертации результаты и разработаные рекомендации представляют собой комплекс теоретико-прикладных положений по активизированию деятельности работников коммуникационной системы предприятий. В первой главе «Теоретические и прикладные основы активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий» раскрыты особенности формирования и функционирования коммуникационной системы предприятий, охарактеризованы место и роль работников в этой системе, а также освещены особенности активизирования деятельности ее работников. Получила дальнейшее развитие типология профессий работников коммуникационной системы предприятий по ряду существенных и независимых признаков (уровень управления, социальные признаки, отношение к собственности, штатная структура, форма занятости, определение основного места работы, ролевая структура, функциональная структура, юридическое подчинение, уровень индивидуализации деятельности, инновационная направленность, уровень автоматизирования деятельности), что позволяет руководителям и HR-специалистам формировать требования к кандидатам на вакантные должности в коммуникационные подразделения, а также тщательно оценивать структуру персонала. Развито типологию методов активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий в разрезе социально-экономической и технологической подсистем, что позволяет руководителям различных уровней управления сформировать комплексное представление о разнообразии этих методов и осуществлять обоснованный их выбор для обеспечения достижения поставленных целей. Во второй главе «Анализ состояния активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий» рассмотрено состояние активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий, охарактеризован инструментарий анализа методов такого активизирования, а также приведены факторы влияния на эти процессы. Усовершенствован метод идентификации ключевых факторов активизирования деятельности работников коммуникационной системы, который дает возможность аналитикам предприятия выявить ключевые технологические, социальные, экономико-организационные такие факторов, а также факторы человеческого ресурса, связанные с различными подсистемами коммуникационной системы предприятия. В третьей главе «Совершенствование активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий» рассмотрены подходы к усилению активизирования деятельности работников коммуникационной системы предприятий, усовершенствованы ключевые показатели эффективности такого активизирования, а также приведены положения по определению экономической эффективности. Разработан метод мотивации работников коммуникационных подразделений, который позволяет руководителям и специалистам по льготам и компенсациям определять параметры оптимальной структуры фиксированного и комиссионного материального вознаграждения работников для максимизации функции их полезности в зависимости от коэффициента склонности или несклонности этих работников рисковать. Усовершенствован комплекс ключевых показателей эффективности активизирования деятельности работников коммуникационной системы, который обеспечивает возможность экономистам, финансистам и аналитикам формировать оптимальную критериальную базу во время совершенствования коммуникационных процессов, а также устанавливать такие ключевые показатели эффективности для различных подразделений и работников предприятия. Усовершенствован метод оценки эффективности мероприятий активизирования деятельности работников коммуникационной системы, который позволяет аналитикам установить уровень согласования целей этих работников с целями предприятия и на этой основе выявить сильные и слабые стороны внедренных управленческих мер по таком активизировании.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39341
Content type: Dissertation
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertaciya_malynovska.pdfДисертаційна робота2,6 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_mizyuk.pdfВідгук офіційного опонента728,61 kBAdobe PDFView/Open
vidguk_nikiforova.pdfВідгук офіційного опонента649,37 kBAdobe PDFView/Open
avt_Malynovska.pdfАвтореферат дисертації1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.