Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39334
Title: Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об’єднань
Other Titles: Information support of innovation of industrial and business associations
Информационное обеспечение инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений
Authors: Біленська, Ярина Романівна
Bibliographic description (Ukraine): Біленська Я. Р. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об’єднань : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярина Романівна Біленська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 258 с. – Бібліографія: с. 191–209 (198 назв).
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Supervisor: Бондарчук, Марія Костянтинівна
Committee members: Балан, Олександр Сергійович
Гук, Ольга Володимирівна
Keywords: інформаційне забезпечення
виробничо-господарське об’єднання
потенціал інноваційного розвитку
інновації
маркетинг
фінанси
виробництво
система
чинники
метод
модель
information support
industrial and business associations (IBA)
the potential of innovative development
innovation
marketing
finance
production
system
factors
method
model
информационное обеспечение
производственно-хозяйственное объединение
потенциал инновационного развития
инновации
маркетинг
финансы
производство
система
факторы
метод
модель
Number of pages: 26
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладне завдання з розроблення теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об’єднань. Розроблено модель формалізації інноваційної стратегії виробничо-господарського об’єднання на основі оцінювання рівня інформаційного забезпечення діяльності ВГО в системі «інновації – маркетинг – фінанси – виробництво» та визначенні показників науково-інтелектуальної, маркетингової, фінансової та виробничої забезпеченості інноваційної діяльності виробничо-господарських об’єднань. У роботі сформовано класифікацію джерел формування інформаційного забезпечення ВГО та удосконалено процес корпоративного управління інформаційними потоками виробничо-господарського об’єднання. Запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінювання рівня інформаційного забезпечення виробничо-господарського об’єднання в розрізі складових його інноваційного потенціалу. Удосконалено метод та модель оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання, які ґрунтуються на використанні збалансованої системи показників. In dissertation work scientific and practical tasks to develop theoretical and methodical positions and practical recommendations on information support of innovative activity of industrial and business associations are decided. The model formalization of the innovation strategy of industrial and business associations based on the evaluation of information support of industrial and business associations in the system of "innovation - marketing - finance - production" and determining indicators of scientific and intellectual, marketing, financial and industrial innovation supply industrial and business associations have been designed. The work formed the classification of sources of information support of IBA and improved the corporate information management of industrial and business associations. A theoretical and methodological approach to the evaluation of information support IBA in terms of its constituent innovation potential have been offered. The method and model of evaluation potential of innovative development of IBA, based on the use of the Balanced Scorecard have been improved. В диссертационной работе решено научно-прикладную задачу по разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по информационному обеспечению инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений. Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью разработки эффективной системы информационного обеспечения оценки потенциала инновационного развития производственно-хозяйственных объединений с целью принятия эффективных управленческих решений по разработке и внедрению инноваций субъектами интегрированной структуры и выбора инновационной стратегии производственно-хозяйственным объединением в целом. Целью исследования является совершенствование существующих и разработка новых теоретических и методико-прикладных положений по информационному обеспечению инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений, направленных на повышение эффективности принятия управленческих решений. Объектом исследования являются процессы информационного обеспечения инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений. Предметом исследования является совокупность теоретических и методических основ по обоснованию и оценке уровня информационного обеспечения инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений. В первом разделе «Теоретические основы формирования и использования информационного обеспечения инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений» раскрыта сущность и значение понятия «информационное обеспечение инновационной деятельности производственно-хозяйственного объединения», развито сущность потенциала инновационного развития производственно-хозяйственного объединения и определены его составляющие. Систематизировано, охарактеризировано и развито классификацию источников формирования информационного обеспечения производственно-хозяйственных объединений с выделением таких классификационных признаков внутренней среды, как информационные ресурсы научно-интеллектуальной, производственной, финансовой и маркетинговой составляющих потенциала инновационного развития производственно-хозяйственных объединений и этапов формирования информационного обеспечения их инновационной деятельности. В диссертационной работе усовершенствован процесс корпоративного управления информационными потоками производственно-хозяйственного объединения, предусматривающий создание инновационно-информационного центра интегрированной структуры. Во втором разделе «Анализ и оценка уровня информационного обеспечения инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений» проанализированы факторы влияния на уровень информационного обеспечения инновационной деятельности производственно-хозяйственных объединений, сформировано критерии оценки уровня информационного обеспечения интегрированной структуры и разработан метод оценки уровня информационного обеспечения производственно-хозяйственного объединения в разрезе составляющих его инновационного потенциала. В разделе на основе применения системы одновременных уравнений сформировано симультативную модель оценки уровня информационного обеспечения деятельности производственно-хозяйственных объединений в системе "инновации - маркетинг - финансы - производство". Для проведения исследования факторов, формирующих основу информационного обеспечения оценки потенциала инновационного развития производственно-хозяйственного объединения и критериев, по которым предложено оценивать уровень информационного обеспечения его инновационной деятельности, соискателем был использован метод экспертных оценок. Для выявления достоверных различий в ответах респондентов между оценками, которые составили руководители и специалисты производственных предприятий, банков и страховых компаний был избран дисперсионный анализ (ANOVA) за Фридманом для связанных (зависимых) выборок. С целью оценки плотности связи между результирующим показателем уровня информационного обеспечения и факторными признаками вычислено значение коэффициентов множественной корреляции и детерминации по каждой модели и выполнена проверка адекватности моделей по критерию Фишера (F). Результаты расчетов показывают, что все предложенные модели являются статистически значимые. В третьем разделе «Совершенствование механизма информационного обеспечения оценки потенциала инновационного развития производственно-хозяйственного объединения» усовершенствовано алгоритм информационного обеспечения оценки потенциала инновационного развития интегрированной структуры и сформирована система показателей оценки потенциала ее инновационного развития. Для оценки состояния потенциала инновационного развития производственно-хозяйственного объединения предлагается применять как известные, так и новые показатели, в частности: показатель научно-интеллектуальной обеспеченности инновационной деятельности, показатель обеспеченности инновационной деятельности финансовыми ресурсами, показатель обеспеченности инновационной деятельности производственными ресурсами и коэффициент маркетинговой обеспеченности инновационной деятельности. В диссертационной работе разработана модель формализации инновационной стратегии производственно-хозяйственного объединения, которая основывается на оценке уровня информационного обеспечения деятельности производственно-хозяйственного объединения в системе «инновации - маркетинг - финансы - производство» и определении показателей научно-интеллектуальной, маркетинговой, финансовой и производственной обеспеченности инновационной деятельности интегрированной структуры, позволяет структурно оценить уровень потенциала инновационного развития производственно-хозяйственного объединения с учетом каждой из его составляющих.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39334
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Bilenska.pdfАвтореферат дисертації705,64 kBAdobe PDFView/Open
dis_bilenska.pdfДисертаційна робота4,59 MBAdobe PDFView/Open
vidgyk_1_oponenta_bilenska.pdfВідгук офіційного опонента2,24 MBAdobe PDFView/Open
vidgyk_2_oponenta_bilenska.pdfВідгук офіційного опонента2,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.