Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39157
Title: Technological features of creation of a large-scale topographical plan of Lviv city landfill using combined method
Other Titles: Технологічні особливості створення великомасштабного топографічного плану Львівського міського полігону твердих побутових відходів комбінованим методом
Authors: Lozynskiy, V.
Nikylishyn, V.
Ilkiv, T.
Bibliographic description (Ukraine): Lozynskiy V. Technological features of creation of a large-scale topographical plan of Lviv city landfill using combined method / V. Lozynskiy, V. Nikylishyn, T. Ilkiv // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 84. – С. 65–75. – Bibliography: c. 73–75.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: large-scale topographical plan
Lviv city landfill
unmanned aerial vehicle (UAV)
combined survey
великомасштабний топографічний план
Львівський міський полігон твердих побутових відходів
безпілотний літальний апарат
комбіноване знімання
Abstract: Purpose. The compliance with maintenance requirements of a landfill is an important factor that have affects on its functioning. The functioning of Lviv city landfill started in 1959 and continued till 2016. According to evidences from various resolutions, regulations, and scientific publications, it was used and exploited with disabilities and did not meet environmental and sanitary standards. On May 30, 2016 a waste flow slide occurred in consequence of fire and its extinguishing. To update the topographic information about the situation at the landfill, and to correct the remediation project, the following tasks should be performed: to create a topographical plan of scale 1 : 500 with a contour interval of 0.5m, to identify technological features of combined methods using UAV TRIMBLE UX-5 and the electronic total station Leica TCR 405, and to select and take into account the peculiarities of the researched object. Methodology and results. When creating large-scale topographic plans for different kinds of objects it should be noted that each object has its own peculiarities that should be considered. In the process of the territory reconnaissance, the boundaries of the surveyed site were determined and the possibility of applying an aerial survey by UAV and remote method of tacheometry survey were considered. According to the purpose, the large-scale topographical plan of Lviv city landfill with the scale of 1 : 500 with 0.5 m relief interval with coordinate system SC-63 and Baltic height system was created using combined methods. Additionally control of created DEM was implemented, the root-mean-square errors of the DEM were calculated before and after the use of technological operations and statistical methods. The results correspond to the requirements specified in the instructions for the topographic survey at an appropriate scale. Originality and practical significance. The developed and tested method of creating large-scale plans for the landfill enables designing organizations to solve a number of the following problems: designing new maps for storage place of solid waste, performing calculation of excavation works volume, creating working drawings for strengthening of existing dams and construction of new dams, and developing a plan for the location of the filtrate drainage system. Мета. Під час функціонування полігону ТПВ важливим факторам, який впливає на його роботу, є дотримання вимог щодо експлуатації. З початку роботи Львівського міського полігону ТПВ, а саме з 1959 р. і до 2016 p., як свідчать різні постанови, приписи та наукові публікації, він експлуатувався з порушеннями та не відповідав екологічним та санітарно-гігієнічним нормам. Внаслідок пожежі та результатів її гасіння ЗО травня 2016 р. стався зсув сміття. Для оновлення топографічної інформації про ситуацію на полігоні ТПВ, та для внесення коректив у проект рекультивації, слід виконати такі завдання: створити топографічний план у масштабі 1:500 з перерізом рельєфу через 0,5 м, а також визначити технологічні особливості комбінованого методу з використанням БПЛА TRIMBLE UX-5 та електронного тахеометра Leica TCR 405, виділити та врахувати особливості досліджуваного об’єкта. Методика та результати роботи. Під час створення великомасштабних топографічних планів різних об’єктів слід зазначити, що кожен має свої особливості, які слід врахувати під час розроблення планів. Під час виконання рекогностування місцевості вибрано межі ділянки знімання та можливості застосування аерознімання з використанням БПЛА та дистанційного методу тахеометричного знімання. Відповідно до поставленої мети створено великомасштабний топографічний план Львівського міського полігону ТПВ у масштабі 1:500 з січенням рельєфу 0,5 м у системі координат СК-63 та Балтійській системі висот комбінованим методом, виконано контроль побудованої ЦМР, обчислені СКП ЦМР до та після застосування технологічних операцій та статистичних методів. Отримані результати відповідають вимогам, зазначеним в інструкції з топографічного знімання відповідного масштабу. Наукова новизна та практична значущість. Розроблена та апробована методика складання великомасштабних планів для полігону ТПВ дає змогу для проектних організацій виконати низку таких завдань, а саме: проектування нових карт для складування ТПВ, виконання розрахунку об’єму земляних робіт, складання робочих креслень для укріплення та побудови нової дамби, розроблення плану розташування дренажної системи фільтрату.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39157
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2016. – Випуск 84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-65-75.pdf937,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.