Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39068
Title: Методи удосконалення телевізійного сканувального мікроскопа з освітленням досліджуваних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому діапазоні
Other Titles: Методы усовершенствования телевизионного сканирующего микроскопа с освещением исследуемых микрообъектов в ультрафиолетовом диапазоне
Methods of improvement of a television scanning microscope with illumination of micro objects being studied in the ultraviolet range
Authors: Баланюк, Юрій Вікторович
Bibliographic description (Ukraine): Баланюк Ю. В. Методи удосконалення телевізійного сканувального мікроскопа з освітленням досліджуваних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому діапазоні : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи / Юрій Вікторович Баланюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 223 с. – Бібліографія: с. 186–199 (114 назв).
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: телевізійний сканувальний мікроскоп
висока роздільна здатність
мікрооб’єкт
ультрафіолетовий діапазон
параметри
высокое разрешение
телевизионный сканирующий микроскоп
микрообъекты
ультрафиолетовый диапазон
параметры
television scanning microscope
high resolution
micro objects
ultraviolet range
parameters
Abstract: У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання покращення технічних параметрів телевізійного сканувального мікроскопа, що дозволяє поліпшити якість формованого зображення досліджуваного об’єкта, збільшити швидкодію формування його зображення та розширити функціональні можливості мікроскопа внаслідок використання в ньому для освітлення досліджуваного об’єкта в ультрафіолетовому діапазоні спеціалізованої електронно-променевої трубки високої роздільної здатності. Розроблено метод визначення динамічних параметрів досліджуваного об’єкта при застосуванні сканувальних растрів різних розмірів (повноформатний растр, мінірастр), що дозволяє скоротити тривалість вимірювань внаслідок зменшення часу формування мінірастра і розширити діапазон вимірюваних параметрів досліджуваного об’єкта при збереженні точності вимірювання. Розроблений метод формування зображення рухомого досліджуваного об’єкта в центральній зоні екрана монітора при довільному його русі в площині дослідження об’єкта спростить завдання його дослідження оператором. Запропонований метод визначення граничної швидкості переміщення світної плями на екрані електронно-променевої трубки високої роздільної здатності в телевізійному сканувальному мікроскопі дозволить спростити завдання вибору оптимального режиму роботи мікроскопа для отримання зображення найкращої якості. Розроблені структурні схеми сканувального телевізійного мікроскопа та алгоритм його роботи розширять його функціональні можливості при дослідженні біологічних та медичних об’єктів. В диссертационной работе решена актуальная научная задача улучшения технических параметров телевизионного сканирующего микроскопа, что позволяет улучшить качество формируемого изображения исследуемого объекта, увеличить быстродействие формирования его изображения и расширить функциональные возможности микроскопа вследствие использования в нем для освещения исследуемого объекта в ультрафиолетовом диапазоне специализированной электронно-лучевой трубки высокого разрешения. Разработан метод определения динамических параметров исследуемого объекта при применении сканирующих растров различных размеров (полноформатный растр, минирастр), что позволяет сократить продолжительность измерений вследствие уменьшения времени формирования минирастра и расширить диапазон измеряемых параметров исследуемого объекта при сохранении точности измерения. Разработанный метод формирования изображения подвижного исследуемого объекта в центральной зоне экрана монитора при произвольном его движении в плоскости исследования объекта упростит задачу его исследования оператором. Предложенный метод определения предельной скорости перемещения светящегося пятна на экране электронно-лучевой трубки высокого разрешения в телевизионном сканирующем микроскопе позволит упростить задачу выбора оптимального режима работы микроскопа для получения изображения наилучшего качества. Разработанные структурные схемы сканирующего телевизионного микроскопа и алгоритм его работы расширят его функциональные возможности при исследовании биологических и медицинских объектов. In the dissertation thesis, the actual scientific task solution of improving the technical parameters of a television scanning microscope is contributed, which allows to improve the quality of the imaging image of the object being studied, to increase the speed of its image formation and to expand the functional capabilities of the microscope due to the use of a specially designed high-resolution cathode ray tube to illuminate the object in the ultraviolet range. The method for determining the dynamic parameters of the object under investigation when scanning rasters of various sizes are used (full-size raster, mini-raster) was developed, which makes it possible to shorten the measurement time due to the reduction in the time for forming a mini-raster and to expand the range of the measured parameters of the object under investigation while maintaining the measurement accuracy. The method of forming an image of a moving object under investigation in the central area of the monitor screen for arbitrary movement of the object in the plane of its investigation was proposed, that will simplify the task of its study by the operator. The proposed method for determining the boundary speed of moving a luminous spot on a screen of a high-resolution cathode ray tube in a television scanning microscope will simplify the task of choosing the optimum operating mode of a microscope for obtaining the best quality images. The structural diagrams of the scanning television microscope and the algorithm of its operation were developed that will expand its functionality in the study of biological and medical objects.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39068
Content type: Dissertation
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis.pdfДисертаційна робота4,76 MBAdobe PDFView/Open
avtBalanyuk.pdfАвтореферат дисертації769,33 kBAdobe PDFView/Open
vidguk_na_balanyuka_lazebnyy.pdfВідгук офіційного опонента4,48 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_na_balanyuka_zagrebnyuk.pdfВідгук офіційного опонента2,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.