Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/37128
Title: Алгоритмічні та схемотехнічні засоби опрацювання сигналів імпульсного первинного перетворювача за оцінками інформаційної ентропії
Authors: Мануляк, І. З.
Мельничук, С. І.
Bibliographic description (Ukraine): Мануляк І. З. Алгоритмічні та схемотехнічні засоби опрацювання сигналів імпульсного первинного перетворювача за оцінками інформаційної ентропії / І. З. Мануляк, С. І. Мельничук // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 50. – С. 128–136. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: цифрове опрацювання
сигнал
первинний перетворювач
інформаційно-вимірювальний канал
ентропія
digital processing
signal
transducer
information measurement
entropy
Abstract: Інтенсивний розвиток новітніх технологій привів до зростання метрологічних вимог до характеристик первинних перетворювачів, зокрема витрати газових середовищ. Застосування цифрових технологій у сфері реалізації систем первинного перетворення інформації традиційно ґрунтується на представленні неелектричних величин електричними, що фактично приводить до необхідності вдосконалення наявних та пошуку нових схемотехнічних рішень. Запропоновано аналітичні, алгоритмічні та схемотехнічні рішення пристроїв цифрового опрацювання імпульсних сигналів первинних перетворювачів витрати газових середовищ, представлених послідовними бінарними реалізаціями, на основі оцінювання їхньої інформаційної ентропії у інформаційно-вимірювальних каналах комп’ютерних систем. Реалізований підхід не потребує використання аналого-цифрових перетворювачів, що спрощує апаратну реалізацію, особливо за програмного опрацювання. Розроблений цифровий пристрій табличного типу забезпечує розрахунок інформаційної ентропії фіксованої бінарної вибірки сигналу, що дає змогу розширити функціональні можливості цифрових засобів опрацювання сигналів. Intensive development of new technologies has led to the growth of metrological performance requirements for primary converters, including the cost of gas environments. The use of digital technology in the implementation of the initial transformation of information traditionally based on the representation of non-electrical values electrical, actually leads to the need to improve the existing and circuit solutions. The paper presents analytical, algorithmic and circuit solutions devices, digital signal processing of pulse transformers primary gas consumption environments represented successive binary implementations, based on their information entropy estimations in computer systems information-measuring channels. Realized approach does not require the use of analog-to-digital converters that simplifies hardware implementation, especially in software processing. Designed tabular type of digital device providing information entropy calculation fixed binary sample signal, thus extending the functionality of digital signal processing.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/37128
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – Випуск 50

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_128-136.pdf476,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.