Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35866
Title: Інформаційна технологія динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах
Other Titles: Информационная технология динамической интеграции слабоструктурированных данных в web-системах
Information technology of semi-structured data dynamic integration in the web-systems
Authors: Кушнірецька, Ірина Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Кушнірецька І. І. Інформаційна технологія динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.06 – інформаційні технології / Ірина Ігорівна Кушнірецька ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 164 с. – Бібліографія: с. 138–153 (160 назв).
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: динамічна інтеграція
слабоструктуровані дані
Mashup технологія
Mashup система
метадані
якість даних
динамическая интеграция
слабоструктурированные данные
Mashup технология
Mashup система
метаданные
качество данных
dynamic integration
semistructured data
Mashup technology
Mashup system
metadata
data quality
Abstract: Дисертацію присвячено питанням розроблення інформаційної технології динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах. Досліджено та проаналізовано принципи побудови та функціональні можливості Mashup систем динамічної інтеграції даних та здійснено концептуалізацію та моделювання роботи Mashup системи. Розроблено метод опису структури і змісту вхідних даних Mashup системи шляхом застосування онтологій для класифікації інформаційних ресурсів, що дало змогу виконувати процеси інтеграції даних із врахуванням їх змісту. Розроблено метод формування об'єднаного динамічного набору даних через застосування процедур лінгвістичного аналізу змісту запиту користувача, що забезпечило підвищення релевантності та узгодженості результатів динамічної інтеграції слабоструктурованих даних. Отримала подальший розвиток Mashup технологія динамічної інтеграції даних через запровадження додаткових можливостей опрацювання семантики інформаційних ресурсів, що дало змогу підвищити якість результатів інформаційно-пошукових web-систем. Удосконалено структурну модель системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології Mashup шляхом додання функціональних компонентів визначення та опису семантики вхідних та вихідних наборів даних, що дало змогу підвищити якість результатів застосування таких систем. Розроблено та впроваджено програмні засоби динамічної інтеграції слабоструктурованих даних для підвищення характеристик якості пошуку і подання даних таких, як: збільшення точності до 6% та зниження інформаційного шуму до 6%, а також покращення узгодженості результатів інформаційних даних до 10% для процесу отримання результуючої множини вихідних даних у Mashup системі динамічної інтеграції даних. Диссертация посвящена вопросам разработки информационной технологии динамической интеграции слабоструктурированных данных в web-системах. Исследованы и проанализированы принципы построения и функциональные возможности систем интеграции слабоструктурированных данных в web-системах, работающих используя технологию Mashup. Осуществлено концеп-туализацию и моделирования работы Mashup системы. Усовершенствован процесс семантического сбора и хранения данных систем при их динамической интеграции, учитывая особенности систем, работающих используя технологию Mashup динамической интеграции данных, путем разработки алгоритмов создания общей динамической структуры для множества входных инфор-мационных ресурсов с учетом их содержания. Впервые разработан метод описания структуры и содержания входных данных Mashup системы, который отличается от известных применением онтологий для классификации информа-ционных ресурсов, что позволило учесть семантику данных в процессах их интеграции. Впервые разработан метод формирования контента объединенного динамического набора данных, который имеет общую структуру и единственный смисл путем применения процедур лингвистического анализа содержания запроса пользователя, что обеспечило повышение релевантности и согласованности результатов динамической интеграции слабоструктурированных данных. Получила дальнейшее развитие Mashup технология динамической интеграции данных из-за введения дополнительных возможностей обработки семантики информационных ресурсов, что позволило повысить качество результатов результатов информационно-поисковых web-систем. Усовершенствована структурная модель системы динамической интеграции слабоструктурированных данных на основе технологии Mashup путем добавления функциональных компонентов определения и описания семантики входных и выходных наборов данных, что позволило что позволило повысить качество результатов применения таких систем. Разработаны и внедрены программные средства динамической интеграции слабоструктурированных данных для повышения характеристик эффективности поиска и представления данных таких, как: увеличение точности до 6% и снижение информационного шума до 6%, а также улучшение согласованности результатов информационных данных до 10% для процесса получения результирующего множества выходных данных в Mashup системе динамической интеграции данных. The dissertation discusses the development of information technology of semistructured data dynamic integration in the web-systems. The conceptualization and modeling of Mashup system work has been done. The process of semantic data collection and data storage of systems during their dynamic integration, given the characteristics of Mashup systems of dynamic data integration through the development of algorithms for creation of general dynamic structure for multiple incoming information resources with regard to their contents has been improved. The method of describing the structure and content of the received input information of Mashup system using ontologies for the classification of information resources allowing us to take into account the content of data during processes of its integration has been developed. The method of forming the content of a united dynamic data set that has the general structure through the application of linguistic analysis procedures of the user's request content that provided relevancy and consistency of the semistructured data dynamic integration results has been developed. The structural model of semistructured data dynamic integration Mashup system by adding functional components defining and describing the semantics of the input and output data sets that provided the quality improving of such systems application has been improved. The software for semistructured data dynamic integration to increase precision and reducing information noise and improve consistency of the information data results to 10% for the process of obtaining the resulting output data set in system that works using Mashup technology Mashup of dynamic data integration has been developed and implemented.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35866
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Kushniretska.PDFАвтореферат дисертації981,75 kBAdobe PDFView/Open
diser_kushniretska_irina.pdfДисертаційна робота7,53 MBAdobe PDFView/Open
kushniretska_i_i_vidguk_op11.pdfВідгук офіційного опонента4,51 MBAdobe PDFView/Open
kushniretska_i_i_vidguk_op_2.pdfВідгук офіційного опонента1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.