Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35489
Title: Судова практика як джерело права
Other Titles: Судебная практика как источник права
Litigation as a source of law
Authors: Слотвінська, Наталія Дмитрівна
Bibliographic description (Ukraine): Слотвінська Н. Д. Судова практика як джерело права : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Наталія Дмитрівна Слотвінська ; Міністерство освіти і науки України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – 203 с. – Бібліографія: с. 176–197 (204 назви).
Issue Date: 2016
Publisher: Львівський державний університет внутрішніх справ
Keywords: правотворчість
джерело права
судова практика
класифікація судової практики
моделі судової практики
судова практика вищих судових органів України
правотворчество
источник права
судебная практика
классификация судебной практики
модели судебной практики
судебная практика высших судебных органов Украины
lawmaking
source of law
jurisprudence
judicial practice
classification model of jurisprudence
judicial practice of higher courts of Ukraine
Abstract: У дисертації здійснено загальнотеоретичний аналіз природи судової практики як джерела права. Визначено концептуальні основи методології пізнання судової практики. Досліджено особливості формування судової практики як джерела права. Запропоновано авторське трактування змісту поняття «судова практика» та розкрито основні властивості цього явища. Охарактеризовано систему судової практики. Розкрито судову практику як джерело права у сучасних правових системах. Виокремлено роль і вплив судової практики на законодавчу діяльність. Простежено динаміку судової практики вищих судових органів України. Охарактеризовано і проаналізовано тенденції розвитку судової практики як джерела права в Україні. В диссертации осуществлен общетеоретический анализ природы судебной практики как источника права. Определены концептуальные основы методологии познания судебной практики. Исследованы особенности формирования судебной практики как источника права. Предложена авторская трактовка содержания понятия «судебная практика» и определено основные свойства этого явления. Охарактеризована система судебной практики. Раскрыто судебную практику как источник права в современных правовых системах. Выделены роль и влияние судебной практики на законодательную деятельность. Прослежена динамика судебной практики высших судебных органов Украины. Охарактеризованы и проанализированы тенденции развития судебной практики как источника права в Украине.The thesis presents a general theoretical analysis of the nature of judicial practice as a source of law. Conceptual knowledge bases of investigation metho-dology of judicial practice are defined. The features of formation of judicial practice as a source of law are examined. The author’s interpretation of the notion of «Judicial practice» is proposed and the basic properties of the pheno-menon are explained. The system of juridical practice is given characterisation. Juridical practice is shown as a source of law in modern legal systems. The role and impact of juridical practice on legislative activity is determined. The dynamics of juridical practice of higher courts of Ukraine are investigated. Trends of judicial practice as a source of law in Ukraine are characterized and analyzed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35489
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Slotvinska.pdfАвтореферат дисертації366,59 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciyna_robota_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_nauk_slotvinskoyi_n.d.pdfДисертаційна робота1,35 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_k.yu_.n._kagadiya_m.i.pdfВідгук офіційного опонента2,95 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponeta_d.yu_.n._prof._nykyforaka_m.v.pdfВідгук офіційного опонента3,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.