Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35425
Title: Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення
Other Titles: Административно-правовые основы подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях
Administrative and legal bases of jurisdiction in cases concerning administrative offences
Authors: Василів, Соломія Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Василів С. С. Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Соломія Степанівна Василів ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 245 с. – Бібліографія: с. 180–212 (296 назв).
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: компетенція
адміністративна юрисдикція
підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення
суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
компетенция
административная юрисдикция
подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях
субъекты, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
competence
administrative jurisdiction
jurisdiction in cases on administrative offenses
entities (subjects) authorized to consider cases on administrative offenses
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-методологічних та нормативно-правових засад підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення. Досліджено генезу розвитку інституту підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення, проаналізовано історичні нормативно-правові акти, наукові дослідження у галузі поліцейського та адміністративного права на теренах України у ХІХ–ХХ століттях. Охарактеризовано методологічні підходи до дослідження підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення. Визначено поняття підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення, з’ясовано співвідношення правових категорій «підвідомчість», «юрисдикція», «компетенція», «підсудність». Виокремлено основні та додаткові ознаки підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення. Запропоновано авторське визначення принципів підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, охарактеризовано систему цих принципів. Здійснено видову характеристику підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення. Охарактеризовано систему суб’єктів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення та висловлені пропозиції щодо її реформування. Досліджено правові колізії підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення. Проаналізовано наукові підходи до розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення та запропоновано його авторське тлумачення як встановлення чіткої диференціації у сфері розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що зумовлене особливостями предмету відання, функціями цих органів та територією, на яку поширюються їх повноваження. Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретико-методологических и нормативно-правовых основ подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях. В работе исследован генезис развития института подведомственности дел об административных правонарушениях, проанализированы исторические нормативно-правовые акты, научные исследования в области полицейского и административного права на территории Украины в XIX–ХХ. Охарактеризованы методологические подходы к исследованию подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях. Проведён анализ основных общенаучных и специально-правовых методов исследования этого института, а также общетеоретических принципов исследования вопроса подведомственности в административном праве, в частности, принципов методологического плюрализма, органического сочетания теории и практики, конкретности и научной объективности. Проанализированы научные подходы к определению понятия подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях, предложено авторское толкование сущности данной правовой категории, выяснено соотношение правовых категорий «подведомственность», «юрисдикция», «компетенция», «подсудность». Определена и раскрыта сущность признаков подведомственности рас-смотрения дел об административных правонарушениях. Выделены основные признаки подведомственности дел об административных правонарушениях: компетенция и ее особенности в отношении отдельных юрисдикционных органов (должностных лиц), которым подведомственно рассмотрение дел об административных правонарушениях; характер общественных отношений, которые стали предметом посягательства в результате совершения административного правонарушения и охраняемых комплексом санкций административно-правовых норм; территория (место) совершения административного правонарушения; а также дополнительные признаки: субъектный состав административного правонарушения; вид административного взыскания, предусмотренный как санкция за совершение определенного административного деликтного деяния; сложность дела об административных правонарушениях. Предложено авторское понятие принципов подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях, как закрепленных в нормах права принципов, которые отражают подходы к разграничению полномочий по рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях уполномоченными на то органами и должностными лицами. Определена система принципов и охарактеризованы принципы подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях: принцип общей судебной подведомственности дел об административных правонарушениях; принцип подведомственности дел об административных правонарушениях несудебным государственным органам, их должностным лицам; принцип территориальности; принцип предметной специализации субъектов, уполномоченных рассматривать административные дела; принцип публичности определения подведомственности дел об административных правонарушениях. Раскрыта сущность видов подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях. Выработаны рекомендации по нормативному закреплению правил предметной, территориальной, должностной подведомственности дел об административных правонарушениях. Определена и охарактеризована система субъектов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Проанализированы административно-юрисдикционные полномочия отдельных субъектов. Высказанные предложения по реформированию системы органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Проанализированы правовые коллизии подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях и выделены их основные признаки. Предложены пути преодоления правовых коллизий в сфере подведомственности рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях. Изучены научные подходы к разграничению компетенции органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и предложено авторское толкование такого разграничения как установления четкой дифференциации в сфере рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях, обусловленного особенностями предмета ведения, функций этих органов и территорией, на которую распространяются их полномочия. Выделены признаки разграничения компетенции органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. The dissertation deals with the comprehensive research of theoretical and methodological and regulatory bases of jurisdiction in cases concerning admi-nistrative offences. Historical periods of jurisdiction Institute in cases concerning admini-strative offences have been explored. It has been analysed the historical regu-lations and the research in the field of police and administrative law in Ukraine in the nineteenth and twentieth centuries. The methodological approaches to the study of jurisdiction in cases on administrative offenses have been characterized. The paper reveals the concept of jurisdiction in cases on administrative offenses and explores the ratio of legal categories such as jurisdiction and competence. The basic and advanced features of jurisdiction in cases on administrative offenses have been determined. The author’s definition of the jurisdiction in cases on administrative offenses principles has been suggested; the system of these principles has been described. The category characteristic of jurisdiction in cases on administrative offenses has been outlined. The system of entities that are authorized to consider cases on administrative offenses and made proposals for their reform has been examined. It has been analysed the scientific approaches to the distribution of body powers that are authorized to consider cases on administrative offenses and their own interpretation of this distinction as establishing of a clear differentiation in the consideration and resolution of cases on administrative violations that caused by the peculiarities of jurisdiction, the functions of these bodies and the territory in which the subject of power disperses.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/35425
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Vasyliv.pdfАвтореферат дисертації416,07 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciyna_robota_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_nauk_vasyliv_s.s.pdfДисертаційна робота3,28 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._prof._kravcovoyi_t.m.pdfВідгук офіційного опонента6,09 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_k.yu_.n._prof._nazara_yu.s.pdfВідгук офіційного опонента5,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.