Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34874
Title: Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу
Other Titles: Diagnostic product market in the context of globalization of domestic business
Authors: Пилипчук, В. П.
Данніков, О. В.
Іваська, І. М.
Bibliographic description (Ukraine): Пилипчук В. П. Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков, І. М. Іваська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2016. – № 846. – С. 132–141. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стратегія розвитку
фактори ситуаційного впливу
деіндустріалізація
політична
економічна
соціальна криза
маркетингова стратегія
товарний ринок
ринок збуту
соціально-економічний розвиток
макроекономічні показники
депресія
конкурентні переваги
втеча капіталу
депопуляція
глобалізація
антикризові заходи
сировинний тип аграрної економіки
науковий
виробничий потенціал
корпоративно-соціальна відповідальність
development strategy
situational factors influence
de-industrialization
political
economic
and social crisis
marketing strategy
commodity market
sales market
socio-economic development
macroeconomic indicators
depression
competitive advantages
capital flight
depopulation
globalization
anti-crisis measures
raw type of agrarian economy
research
production potential
Corporate and Social Responsibility
Abstract: Метою цього дослідження є розроблення методології вивчення глобалізації бізнесу загалом, а також окремих її аспектів, пов'язаних з інформаційно-комунікативними проблемами вітчизняного бізнесу, на тлі посилення кризових явищ в економіці країни. Формування системи антикризових заходів як каталізатора розвитку товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу. Предметом дослідження є методично-прикладні питання діагностики товарного ринку та аналізу макроекономічних показників щодо масштабу впливу кризових явищ на економіку України. Об'єктом дослідження є процес уточнення стратегічного напряму маркетингової діяльності суб’єктів господарювання, які працюють на вітчизняному та глобальних товарних ринках, з урахуванням особливостей підвищеного ризику. The aim of this study is to develop a methodology for studying the globalization of business as a whole, and its individual aspects related to information and communication problems of the domestic business amid increasing crisis in the economy. Formation of system of anti-crisis measures, as a catalyst for the commodity market development in the context of globalization of the domestic business. The subject of the research are methodological and applied questions of the commodity market diagnosis and analysis of major macroeconomic indicators of the scale of the impact of the crisis on the Ukrainian economy. The object of research is the process of clarifying the strategic direction of marketing activity of business entities operating in the domestic and world commodity markets, allowing for the increased risk.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34874
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2016. – №846

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_132-141.pdf278,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.